Midlertidig omsorgsovertakelse nyfødte- og registrering sperret adresse v. 1.7, 13.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©   

Endringer er understreket                                           

 

 

MÅL: Å GJØRE (MIDLERTIDIG) OMSORGSOVERTAKELSE SÅ SKÅNSOM OG TRYGG SOM MULIG, VED Å PLANLEGGE I FORKANT.

 

 

SJEKKLISTE VED OVERTAKELSEN:

        LES OG FØLG PLAN I NATUS OG DIPS

        VEDTAK MÅ FORELIGGE FØR BEGRENSNING I KONTAKT

        AVHOLD KORT MØTE MED BARNEVERNET LIKE FØR OVERTAKELSE FOR Å AVKLARE

        ALLE HENVENDELSER/INFORMASJON SKAL GÅ VIA DEN JORDMOR SOM HAR ANSVAR FOR KVINNEN PÅ VAKTEN

 

 

Oftest er sosionom ved Kvinne- og barneklinikken informert muntlig og skriftlig fra barnevernstjenesten i kvinnens bostedskommune om overtakelse. Sosionom noterer viktige opplysninger som NB-notat i Natus. Alternativt vil barnevernstjenesten kontakte ansvarshavende jordmor på fødeavdelingen som dokumenterer NB notat. Skriftlig melding blir i tillegg skannet inn i mors DIPS journal.

Brev/henvendelser mellom barneverntjenesten og Kvinne- og barneklinikken

 

 

Før det foreligger vedtak om overtakelse som er forkynt for foreldrene SKAL mor og barn behandles på lik linje med andre. Unntak: NB notat og journalopplysninger som har et innhold som bør holdes tilbake av hensyn til barnet, skal ikke utleveres til mor eller pårørende før overtakelsen er gjennomført (eller vedtaket eventuelt ikke blir vedtatt i Fylkesnemda).

 

Møte for planlegging av midlertidig omsorgsovertakelse:

        Mål: sikre nødvendig kommunikasjon mellom barneverntjenesten og føde/barsel, for å gjøre situasjonen så skånsom og trygg som mulig.

        Når det kan være aktuelt med omsorgovertakelse, kontakter sosionom barneverntjenesten for å avtale planleggingsmøte så snart som mulig. Barneverntjenesten avgjør om kvinnen/paret skal informeres om møtet.

        Aktuelle deltakere ved møtet: Avdelings- eller assisterende avdelingsjordmor ved fødeavdeling, 7I og 7G, sosionom og representanter fra barnevernet. Dersom dette omhandler rus bør avdelingssykepleier/ass.avdelingssykepleier fra 3D være med. 3D bør også være med på møtet dersom det er planlagt/forventet at barnet skal innlegges 3D av andre årsaker.

        Når det ikke er rus, skal barnet og beredskapsforeldrene bo på barselhotellet 7I, de får samme oppfølging som andre foreldre.

        Ved endringer i mors situasjon må dette formidles fra barnevernet til sosionom ved SUS eller ansvarshavende jordmor på fødeavdelingen (kveld/natt/helg), som skriver NB notat i Natus. I tillegg bør endringer sendes skriftlig i Elements til sosionom ved SUS.

        Aktuelle tema for møtet kan være:

-      Er kvinnen paret informert om omsorgovertakelsen?

-      Når skal vedtaket forkynnes?

-      Kan kvinnen ha barnet hos seg en periode/noen timer før vedtak forkynnes?

-      Hva skal vi anbefale i forhold til amming?

-      Bør involvert personell kjenne til årsak til omsorgsovertakelse?

-      Er det nødvendig med vakthold/politi til stede? Hvor skal politi møte? Er det nødvendig at de kommer inn på rommet?

-      Hvor mange skal være tilstede ved overtakelsen?

-      Skal barnet ut av rommet før vedtaket forkynnes? Personalet fra barnevernet skal hente barnet. Bare i unntakstilfeller når det er fare for barnet skal personalet ved kvinneklinikken hente barnet fra mor.

-      Skal barnet ha sperret adresse, eller skal beredskapshjemmet være kjent for kvinnen/paret?

-      Hvor lenge kan barnet være sammen med mor etter omsorgsovertakelsen?

-      Samværsrett på barsel/3D?

-      Hvilken plan har barnevernet for barnet?

-      Språk/tolk?

        Referat fra planleggingsmøtet legges som NB notat i Natus.

 

Jordmor som har ansvar for kvinnen på vakten legger til rette for at plan for overtakelse følges. Jordmor skal ha lest aktuelle journalnotater i Natus og Dips. Alle henvendelser/informasjon skal gå via jordmor som har ansvar for kvinnen på vakten. 

 

Like før vedtaket formidles til kvinnen skal involverte fra barneverntjenesten og avdelingen ha et kort møte der roller avklares og informasjon utveksles. Dersom det er laget plan for overtakelse så skal denne følges, planen endres kun når det er helt nødvendig.

 

Under oppholdet ved Kvinne- og barneklinikken kan det avdekkes forhold som kan utløse meldeplikt til barneverntjenesten: Vi melder dette via sosionom som fungerer som et bindeledd til barnevernet. Ved midlertidig omsorgsovertakelse innkalles det til møte for planlegging, -se plan ovenfor (kan eventuelt avholdes rett før overtakelse.)

I mer akutte situasjoner følges telefonplan som beskrevet under.

 

Kontaktinformasjon/telefonnummer:

         Sosionom ved SUS: 513779, mobil 907 89 969

         Barnevernsvakt i aktuell kommune

         Rogaland politidistrikt: 51 89 90 00. Dersom vi ikke får kontakt med aktuell barneverntjeneste innen rimelig tid kan politiet kontaktes for eventuell videreformidling til barnevernet. Ved bekymring i forhold til mulig vold, skal barnevernet i utgangspunktet selv ta kontakt med politiet. Ved behov kontakter vi vakthavende lege for å drøfte saken før eventuelle tiltak iverksettes. Kan også vurdere å bruke «vaktpersonalet på huset/vektere» i utrygge situasjoner.

 

Hvis ikke annet er avtalt, varsler vi sosionom etter fødsel og sosionom kontakter barnevernet. Dersom fødsel skjer i forbindelse med helg tar en kontakt med sosionom første virkedag. Har sosionom langfri/ferie tar vi selv kontakt med barnevernstjenesten (første virkedag). Mor informeres om at barneverntjenesten kontaktes.

 

Alt skal tilrettelegges så skånsomt som mulig. Begrensning i kontakt mellom mor og barn kan ikke iverksettes uten i samråd med barnevernet, og det skal foreligge et vedtak hos barnevernet. Foreldrene må også være gjort kjent med vedtaket av barneverntjenesten. Dersom barneverntjenesten ikke får medhold i fylkesnemda vil tiltak iverksatt ved omsorgsovertakelse opphøre.

 

Barnet bør amme dersom dette ikke er medisinsk kontraindisert, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. (Det kan være riktig at barnet ammes av sin mor, selv om det bare blir en kort tid.)

 

Avdelingen får beskjed fra barnevernet så tidlig som mulig om beredskapsforeldre skal være kjent for foreldrene. Dersom dette er ok, kan mor selv få være med å overlevere barnet. Dersom foreldrene ikke skal være kjent, kan en tilrettelegge ved at beredskapsforeldre bor sammen med barnet på en annen avdeling. Beredskapsforeldrene bor vanligvis 2-3 døgn på barselhotellet 7I.

 

Avdelingsjordmor/avdelingssykepleier på 3D eller 7I (der barnet ligger) og sosionom, har hovedansvar for dialog med en representant fra barnevernet. Unngå for mange involverte i dialogen med barnevernet. Avdelingsjordmor (der kvinnen ligger) har ansvar for dialogen med sosionom i samarbeid med 3D eller 7I.

 

Det er viktig at vi dokumenterer! Sosionom har ansvar for å svare skriftlig på forespørsler fra barnevernet. Sosionom henter informasjon (angående kvinnen/paret/samspill barnet) fra journal, og ut fra dialog med avdelingsjordmor barsel og avdelings sykepleier 3D.

 

Saksbehandler fra barneverntjenesten formidler kontakt mellom avdelingen og beredskapshjem. (En bør vurdere om det er hensiktsmessig for avdelingen å ha et møte med barnevernet for å avklare situasjonen).

 

Forhold som bør avklares:

        Amming

        Skal barnet registreres på adresse til barneverntjenesten

        Skal foreldre og beredskapshjemforeldre møtes, evt. - når og på hvilken måte

        Når skal beredskapsforeldrene møte barnet og hvordan skal kontakten være i den perioden barnet er på SUS

        Hvem skal ivareta mor på SUS, og hva skjer videre etter at hun har forlatt sykehuset

        Hvem kan SUS gi informasjon til i primærhelsetjenesten; jordmor og fastlege bør informeres om overtakelsen, kvinnen skal samtykke til at informasjon blir gitt.

        Samværsrett på barsel/3D?

 

Før beredskapshjemmet kommer for å treffe barnet må barneverntjenesten ha informert foreldrene om dette. Beredskapshjemmet innlegges som ledsager sammen med barnet for å bli kjent, - få informasjon om barnet og dets spesielle behov (døgnrytme, matinntak, evt. medisinering.) Beredskapsmor legges inn i DIPS som ledsager til barnet.

  

Dersom barneverntjenesten henter barnet skal vedkommende fremvise legitimasjon.

 

Det er viktig at mor blir ivaretatt på en god måte. I tillegg til ordinær oppfølging etter fødsel, gir barnevernet og eventuelt advokat tilbud om oppfølging.

Dersom kvinnen ønsker det, kan barneverntjenesten delta på utskrivningssamtale sammen med jordmor.

 

REGISTRERING AV BARN SOM ER UNDER OMSORG AV

BARNEVERNTJENESTEN OG SOM BOR I BEREDSKAPSHJEM ELLER

FOSTERHJEM MED ADRESSEN TIL BARNEVERNTJENESTEN:

        Avklare om barnet skal ha adressen til barneverntjenesten (sperret adresse). Barnet skal da registreres på navnet til biologisk mor - ikke beredskapsforeldrenes navn

        Adressen skal være barneverntjenesten i den kommunen biologisk mor bor

        Alle brev/innkallinger fra SUS vedrørende barnet sendes i god tid barneverntjenesten v/saksbehandler (dersom denne er kjent) grunnet videre formidling til fosterhjem

 

Barnet legges inn som vanlig i Natus ved fødsel på biologisk mors navn. Biologisk mors adresse skal stå i DIPS inntil det er avklart med barneverntjenesten om barnet skal bo på adressen til barneverntjenesten. (Adresseendring på barnet fører ikke til endringer i Natus. Alle papirer ligger derfor som vanlig. Søk opp barnets journal i Natus via biologisk mor sitt navn.)

 

Barneverntjenesten og beredskapshjemkonsulenten har et møte med avdelingsleder ved 7I/3D ved utskrivelse om nødvendig. Dette for å gjennomgå oppholdet til barnet, og for å få avtale angående oppfølging.

Barneverntjenesten avtaler med avdelingen hvilke papirer som sendes hvor. Som hovedregel skal dokumenter føres som i listen nedenfor.

 

Registrering av barnet og dokumentasjon:

        Barnet legges som vanlig inn i Natus og DIPS med biologisk mors navn.

        Skjema:

Ø  «Melding om fødsel» sendes elektronisk via NHN i Natus. "Melding om fødsel" elektronisk ved omsorgsovertakelse og adopsjon (Ikke tilgjengelig)

Ø  MFR sendes elektronisk.

Ø   Melding til bidragsfogd sendes med biologisk mors navn/personnummer (opprettet i Natus/DIPS.)

        Barnelegeundersøkelsen skal fylles ut i Natus under biologisk mors journal. Alle observasjoner dokumenteres som vanlig i Natus.

        Fødselsepikrisen skrives som vanlig i Natus. Rapporten sendes elektronisk til biologisk mors jordmor/fastlege (biologisk mor skal gi samtykke til dette)

        Sekretær har ansvar for at kopi av fødselsepikrisen til barnet blir sendt til barnevernstjenesten. Adressen på kopien må endres til adressen til barneverntjenesten i aktuell kommune.

        Nyfødtscreening: Skal som vanlig tas med biologisk mors ID på. Barneverntjenesten skal gi godkjenning til at screeningen skal tas.

        Ved behov for blodprøver benyttes barnets id med biologisk mors navn.

        For barn innlagt på 3D: All dokumentasjon foregår i DIPS. Utskrivningsrapport til helsestasjonen i DIPS; mors adresse fjernes. Papirkopi av rapporten sendes til Barnevernet i aktuell kommune.

 

Relatert prosedyre: Adopsjon

 

 

Referanser

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_4#§4-12https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/tvang-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer/Tvangstiltak