Studenter ved KK, SUS

Studenter ved KK, SUS v. 1.2, 14.02.2014

 

Definisjon:

Med studenter menes de som har et formalisert utdanningstilbud ved KK.

 

Målsetting:

Studentene skal ha en kvalitativt god og trygg praksis i samsvar med utdanningsinstitusjonens fagplan eller utdanningsplan, og klarert ansvarsforhold for pasientene.

 

Rutiner:

 

1.    MEDISINERSTUDENTER

Vi har medisinske studenter fra Universitetet i Bergen i 2 perioder i året, á 6 uker. Det er laget timeplan for hver enkelt student, slik at de har muligheter for å delta i de aktiviteter som foregår på avdelingen, døgnet rundt. Daglig er det også teoretisk undervisning i form av gruppeundervisning, klinikker hvor aktuelle tema tas opp. Det viktigste er at studentene får mest mulig praktisk erfaring. Det er  utarbeidet informasjonsskriv til pasienter og avdelinger angående studentdeltakelse, og evt reservasjon mot gynekologisk undersøkelse, men det er understreket viktigheten av at SUS er et universitetssjukehus, og ansvar for utdanningen av fremtidens leger.

I tillegg har vi medisinske studenter fra Semmelweiss-universitetet i Ungarn.

 

2.    JORDMORSTUDENTER

Jordmorstudenten har en praksisveileder/stedfortreder for høgskolelærer som har oppfølging av studenten gjennom alle praksisperiodene ved SUS. I de enkelte praksisperiodene blir studenten tildelt kontaktjordmor som har ansvar for tilrettelegging av studentens praksis i samsvar med fagplanen/studieplanen. Jordmorstudenten har sykepleierautorisasjon, og skal få handle ut fra disse kvalifikasjonene. Jordmorstudenten skal ikke ha selvstendig ansvar for fødsler.

 

3.    SYKEPLEIERE UNDER SPESIALUTDANNING

Praksisen skal tilrettelegges i samsvar med studentens fagplan/studieplan på den enkelte post. Sykepleiere under spesialutdanning kan få selvstendige oppgaver som de er kvalifisert for gjennom sin sykepleierautorisasjon.

 

4.    SYKEPLEIERSTUDENTER I GRUNNUTDANNING

Praksisen skal tilrettelegges i samsvar med studentens fagplan/studieplan på den enkelte post.

Kontaktsykepleier har ansvar for oppfølgingen av studenten, og for at det foreligger et klarert ansvar for oppgaver knyttet til pasient.

 

5.    HJELPEPLEIERE/ HELSEFAGARBEIDERE UNDER SPESIALISERING

Praksisen skal tilrettelegges i samsvar med studentens fagplan/studieplan på den enkelte post.

Kontakthjelpepleier som har ansvar for oppfølging, og at det foreligger et klarert ansvar for oppgaver knyttet til pasient. Hjelpepleieren/ helsefagarbeider kan få selvstendige oppgaver som han/hun er kvalifisert for gjennom sin autorisasjon.

 

6.    LÆRLINGER I HELSEFAG

Lærlingplass skal tilrettelegges i samsvar med fagplan/studieplan på den enkelte post.

Kontakthjelpepleier har ansvar for oppfølgingen, og for at det foreligger et klarert ansvar for oppgaver knyttet til pasient.

 

7.    LÆRLINGER I AMBULANSEFAG

Lærlingen har observasjonspraksis i samsvar med studieplan/fagplan. Lærlingen skal ikke ha selvstendige oppgaver knyttet til pasient.