Stillingsbeskrivelse Samhandlingskonsulent Pasientreiser v. 2.0, 23.10.2015

Versjon: 1.1                     Godkjent av: Milly Sivertsen                   Dato: 12.08.2015

 

Stilling:  Samhandlingskonsulent    

 

Avdeling / divisjon: Pasientreiser/ Divisjon for Medisinsk Service                             

 


1. Kvalifikasjoner
bestått 3-årig videregående utdanning
Gode kunnskaper om pasientreisevirksomhet, helseforetaket og kommunene
God formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.


2. Organisatorisk plassering
Stillingen i stab under avdelingssjef og rapporterer til denne.
Er ressursperson for avdelingssjef

3. Ansvarsområde og hovedoppgaver
Samhandlingskonsulenten skal utvikle og vedlikeholde gode samhandlingsrutiner med rekvirenter i spesialist- og primærhelsetjenesten. Dette innebærer bl.a.
Gi informasjon om Pasientreiser og gi opplæring i regelverk, rettigheter, osv til rekvirenter, brukerorganisasjoner og alle andre interessenter.
Drive nettverksbygging overfor behandlere
Opplæring i elektronisk rekvirering
Oppfølging, support og informasjon mot rekvirenter i etterkant av opplæring
Bistå i utvikling og tilrettelegging av effektive arbeidsprosesser mellom Pasientreiser og behandlere / rekvirenter
Utforme informasjonsmateriell i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen
Publisering av aktuell informasjon i aktuelle medier -praksisnytt, intranett, internett osv.
Delta i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver / daglig drift ved behov
Endring i arbeidsoppgaver kan skje i.h.t. arbeidsgivers styringsrett

4. Samarbeidsforhold
Samhandlingskonsulenten skal samarbeide med alle ansatte i avdelingen.
Skal samarbeide med rekvirenter både internt i Helseforetaket og i PHT og ellers og med alle andre aktuelle eksterne aktører.
Skal samarbeide med kommunikasjonsavdelingen.
Skal holde ledelsen løpende orientert om forhold av betydning for drift og økonomi.

5. Generelle bestemmelser
Samhandlingskonsulent har ansvar for:
Å til en hver tid være oppdatert på og følge gjeldende og relevante lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer.
Å bidra til et positivt og inspirerende arbeidsfellesskap.
at aktiviteter og prioriteringer bidrar til oppnåelse av avdelingens overordnede mål
Å handle innenfor gitte fullmakter
Å være lojal mot beslutninger vedtatt i avdeling/seksjon
Å være imøtekommende, løsningsorientert og positiv