Mottak på 3E4D - generelt (for pleiepersonell) v. 1.4, 19.08.2020

1.   Hensikt 

Retningslinjer for å få en trygg mottakssituasjon for barn og foreldre. Sikre at nødvendige opplysninger innhentes og at observasjoner blir gjort og dokumentert. Sikre at nødvendige informasjon om avdelingen og rutiner ved innleggelse blir formidlet. Se egen prosedyre for Mottak på 3E/4D - dårlig barn/kritisk sykt barn (for pleiepersonell) (Ikke tilgjengelig)

2.   Omfang/Ansvar/Samarbeid

 • Prosedyren gjelder hele døgnet hele året. Sykepleiere og hjelpepleiere er ansvarlig for å ivareta mottaksfunksjon for akutte innleggelser av medisinske pasienter på 3E4D.
 • Den enkelte er selv ansvarlig for å vurdere eget kompetansenivå og be om assistanse ved behov.
 • Hovedregelen er at medisinske ØH-pasienten tas i mot av Mottakssykepleier på behandlingsrommet i 3. etasje, men kompetanse i forhold til aktuell problemstilling må alltid vektlegges i valg av mottakssted og personal.
 • Barn som skal følges opp av kirurg/Øye/ØNH-lege skrives inn og tas i mot i Akutt-mottak, og innlegges vanligvis i 4. etasje.
 • Elektive pasienter tas vanligvis imot i 4. etasje, evt med flere faggrupper til stede.
 • Vaktleder i 3. etasje, koordinator i 4. etasje og Mottakssykepleier må samarbeide tett.
 • Mottakssykepleier har ansvar for mottak, og annen kollega overtar oppfølging resten av vakten, hvis det ikke kan kombineres med videre mottak. Dette vurderes i samarbeid med vaktleder.
 • Vaktleder skal ha oversikt over hvor den enkelte pasient blir tatt imot og oppholder seg.
 • Vakthavende barnelege må alltid videreformidle beskjed om meldte pasienter. 

3.   Rutiner

3.1 Før pasienten kommer:

 • Pasienten skal bli meldt til barnelegen fra innleggende lege. Barnelegen varsler så avdelingen.
 • Den som tar imot beskjeden sørger for at vaktleder blir underrettet og at nødvendige opplysninger skrives på listen over meldte pasienter. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig). Kan bli endring når Meona innføres.
 • Skriv ut navneetiketter. Papirene merkes med navn, festes på kurvebrett og legges i hyllen for ”Meldte pasienter”.

Aktuelle papirer til ØH-pasienter:

 • Akuttjournal (SATS-N) (Ersattes av Meona høst 2020)
 • Ernæringsscreening
 • Skjema for Pårørendeopplysninger (Ikke tilgjengelig)
 • Sjekkliste for mottak {{EQSDocument 40378 new}}

I mottak av ØH-pasienter fungerer Akuttjournalen både som triageringsverktøy Triage i barnemottak (Ikke tilgjengelig), observasjonsark, medisinkurve og forordningsark. PEVS-skjema, medisinkurve og forordningsark blir aktuelt hvis barnet innlegges, men erstattes av Meona høsten 2020.

For elektive pasienter brukes PEVS-målinger i mottak.{{EQSDocument 30505 new}} (ikke Akutt-journal)

Planlegg hvor pasienten skal bli tatt imot og hvilket pasientrom som skal brukes. Hvis det er kjent smitte, skal pasienten isoleres på pasientrom med sluse umiddelbart ved ankomst avdelingen. (Se punkt 4.Avvik)

 

3.2 Når pasienten er kommet:

 

3.2.1 Datasamling:

 • Hils på familien og presenterer deg, og gjør en vurdering av hastegrad.
 • Snakk med barnet i den grad det er mulig, og informer om hva som skal gjøres.
 • Triage gjøres av ØH-pasienter. Målinger som inngår i TEWS dokumenters på Akuttjournalen. For elektive pasienter brukes PEVS-skåring.
 • Temperatur, vekt og høyde/lengde måles på alle pasienter, og registreres i Vekstkurve i DIPS
 • Fest navnebånd rundt pasientens håndledd eller ankel. Jfr. ID-bånd til barn/unge innlagt på Barne- og ungdomsklinikken (Ikke tilgjengelig)
 • Det kan være nyttig å få opplysninger om barnets normaltilstand; søvnvaner, aktivitetsnivå, spesielle vaner, appetitt, evt fritidsinteresser. Bruk dokument ”SPL Innkomst” i DIPS, der også behandlingsplan påbegynnes.

3.2.2 Legeundersøkelsen:

Tilkall lege når barnet er klart til videre undersøkelse.

Kontinuitet er viktig for barnets trygghet. Tilstreb derfor å være til stede når legen undersøker barnet. Sykepleier/hjelpepleier kan da bidra med egne observasjoner, assistere legen ved undersøkelser/prøvetaking, ta imot beskjeder og få flere opplysninger og resultatet av legens undersøkelse. 

3.2.3 Informasjon:

Tilpass informasjonen til hver enkelt mtp evt smitteisolering, besøk, hvilke undersøkelser som skal gjøres og når de kan forvente at de finner sted.

 • Informer om at en av foreldrene kan være hos barnet hele døgnet, og at de får seng på samme rom som barnet. Følg barnet og pårørende inn på rom etter undersøkelsen. Bestill seng til barn og pårørende.
 • Informer om rutiner for matservering og parkeringsbestemmelser.
 • Gi middagslapp til kantinen hvis de kommer mellom kl.12.00 og 15.00, evt middagslapp til buffet i 4. etasje fram til 13.
 • Oppfordre foreldrene til å lese i Informasjonsmappen på rommet.(under revisjon juni 2020)
 • Vis dem ringesnor/alarmknapp og skap med bleier og klær, samt skittentøydunk.
 • Orienter om lekerom og buffet i 4.etasje.

3.2.4 Pasient-administrasjon/personalia og dokumentasjon:

Oppdater pasientopplysninger i DIPS (”F5-bildet”)  Aktuelle opplysninger er:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Minst en pårørende
 • Minst ett mobiltelefonnummer
 • Navn på fastlege.
 • Søsken registreres som «Barn som pårørende». Se 3.2.5 
 • Barnet registreres som ØH poliklinisk pasient, og gjøres om til innleggelse hvis barnet blir i avdelingen mer enn 5 timer.
 • Hvis barnet innlegges, skal en ledsager også legges inn.(Menyvalg "Sengepostrutiner" i DIPS)
 • Fullfør sykepleiedokumentasjon, inkludert behandlingsplan, bestill eventuelle prøver/undersøkelser og sett i gang behandling som er ordinert.
 • Legen som har vurdert barnet skal stå som rekvirent når blodprøver bestilles.
 • Bruk av pasienthotell vurderes i samråd med lege.

3.2.5 Søsken

Barnets mindreårige søsken, skal registreres som «Barn som pårørende» i DIPS.(F5-bildet)

Helsepersonell-loven forplikter oss til å kartlegge hvordan eventuelle søsken under 18 år blir ivaretatt i den aktuelle situasjonen. Dokument "Barn som pårørende" i DIPS kan brukes i tillegg til at det noteres i eget underpunkt i innkomstnotatet.

4.   Avvik

I perioder med stor pågang av pasienter er det ofte ikke mulig å isolere pasientene etter hvert som de kommer til avdelingen. Men pasientene må skjermes fra hverandre så godt som mulig. Pårørende må informeres om at de og barnet holder seg i ro på tildelt plass inntil videre, og at de må følge de hygieniske forholdsregler som blir formidlet.