Multippel Sclerose

Multippel Sclerose v. 1.0, 19.02.2013

Multippel sklerose (MS)

Bente T. Hide
Publisert: 10.02.2009 10:01
Sist oppdatert: 10.02.2009 10:01

Hva er MS?
Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg). Betennelsen medfører skade av myelin (nervetråd-isolasjon), og i noen grad skade av akson (nervetråd) i de områdene som rammes. Betennelsens lokalisasjon i sentralnervesystemet avgjør hvilke symptomer som oppstår. Skaden som oppstår kan leges spontant med nydannelse av myelin og dannelse av arrvev (sklerose). Symptomene vil i tidlig fase av sykdommen gå i retur helt eller delvis avhengig av hvor mye arrvev som dannes. Over tid er det imidlertid en tendens til akkumulering av permanent funksjonssvikt. MS rammer som oftest personer mellom 20 og 40 år, og det er sjelden at barn eller eldre rammes. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn. Totalt regner en med at 6-7000 personer i Norge har MS, og mellom 250-300 personer rammes hvert år.

Sykdommens årsak er ukjent, men en antar at arvelig disposisjon påvirker sykdomsrisiko. I tillegg vil en eller flere ytre faktorer kunne bidra til å utløse sykdommen. En vanlig hypotese er at en tilfeldig infeksjon eller andre (ukjente) faktorer kan utløse sykdommen hos arvelig disponerte personer. MS er imidlertid ikke arvelig i vanlig forstand og er heller ikke en smittsom sykdom.


Symptomer:
Vanlige symptomer ved MS kan være synsforstyrrelse i form av nedsatt syn/uklart syn (synsnervebetennelse) eller dobbeltsyn. Det kan også være lammelser, dårlig balanse/koordinasjonsvansker, føleforstyrrelser i huden eller forstyrrelse av blære/tarm og seksualfunksjon. Om lag 85% av pasientene har i begynnelsen en attakvis sykdom (Relapsing-remitting MS; RRMS). Intervallet mellom attakkene varierer sterkt og kan være fra uker til mange år. Som regel avtar attakk hyppigheten med årene. Mange pasienter opplever at sykdommen kan gå over i gradvis forverring (Sekundær Progressiv MS; SPMS). Om lag 15% av pasientene opplever ikke attakker, men i stedet en gradvis forverring fra starten (Primær Progressiv MS; PPMS).


Undersøkelse/utredning:
Det finnes ingen ”MS-test” som sikkert viser at en person har MS. Diagnosen baserer seg på en grundig sykehistorie og klinisk nevrologisk undersøkelse. I tillegg utføres det MR undersøkelse av hjernen og spinalpunksjon (analyser av ryggmargsvæske). I noen tilfeller vil en også gjøre synsstimuleringstester, såkalt VEP (måling av impulsledning i synsbanene). Dersom man gjennomfører undersøkelsene tidlig i sykdomsforløpet kan det være nødvendig å gjenta noen av dem, da en av og til har behov for observasjonstid for å kunne sette diagnosen.


Behandling:
Medisinsk behandling deles i tre; attakkbehandling, forebyggende behandling og symptom behandling. Ved attakker med moderat til alvorlig svikt vil en vanligvis gi behandling med kortikosteroider (Solu-medrol). Oftest vil det da være intravenøs behandling over 3-5 dager, gjerne etterfulgt av en kort tablettkur. Dette vil kunne påskynde bedringen, men ikke kunne endre prognosen på sikt.

Ved gjentatte attakker innenfor 2-3 år vil en vurdere forebyggende behandling med immunmodulerende medisiner (Interferon-beta og glatirameracetat). Dette vil kunne redusere atakk og bremse utviklingen av funksjonssvikt. Noen pasienter som får flere attakker til tross for slik behandling kan ha effekt av annen sykdomsdempende behandling som Tysabri og i sjeldne tilfeller Novantrone (cellegiftbehandling). Ved ren progressiv sykdom finnes det pr dags dato ingen medisiner som demper sykdomsaktivitet. Men det utvikles stadig nye og bedre medisiner og muligheten for behandling endrer seg stadig.

De fleste pasienter med MS vil i større eller mindre grad ha nytte av medikamenter og tiltak som kan dempe ulike symptomer som for eksempel spasmer, smerter, depresjon, vannlatings- og seksualfunksjonsproblemer. Videre vil mange ha nytte av fysioterapi og tilpasset trening. Tilpasning av hjelpemidler er også viktig.

Dersom det er noe du lurer på kan du kontakte MS-sykepleier Cecilia Stensland på tlf 51 51 85 21 eller Anne Hapnes Hindal tlf: 51 51 84 38 eller mob: 47 64 34 92.


Lenker:
www.multippelsklerose.no (for pasienter/pårørende og helsepersonell)
www.ms-forbundet.no (for pasienter og pårørende)
www.rmsf.no (Rogaland MS-forening)
www.ms-senteret.no (Hakadal rehabiliteringssenter)
www.helse-bergen.no (kompetansesenter for MS-rammede)
www.sykepleier.net (info om MS til pasienter og pårørende, oversikt over MS-sykepleiere i landet)

 

Godkjent av seksjonsoverlege Elisabeth Farbu, 27.03.09

 

Kontakt

Sykepleier Ruth Wigestrand
Telefon: 51518536
E-post: viru@sus.no

SUS Intranett