Informasjon og informasjonsflyt til ansatte og brukere. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 2.5, 28.09.2020

1.        Hensikt: 

Dokumentet skal sikre at aktuell informasjon kommuniseres i rett tid til

          alle involverte på avdelingen, slik at arbeidsutførelsen til enhver tid tilfredsstiller gitte kvalitetskrav

          avdelingens pasienter, rekvirenter og andre oppdragsgivere (heretter brukere)

2.        Omfang:

Dokumentet omfatter informasjon til

         ansatte på avdelingen

         avdelingens brukere

Dette dokumentet omfatter ikke informasjon som er beskrevet eller linket til i Kvalitetssystemet til Avdeling for medisinsk biokjemi. Kort beskrivelse (Ikke tilgjengelig).

3.        Definisjoner:

Ingen.

4.        Ansvar:

Alle ansatte

          plikter å holde seg oppdatert på informasjon som kommuniseres i avdelingen, inkludert informasjon som fremkommer i aktuelle møtereferat

          har informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

          har mulighet til å gi informasjon på Personalmøtet

          plikter å holde seg oppdatert på aktuell informasjon, som fremkommer på SUS sitt intranett

5.     Daglig informasjon

5.1 Beskjeder på faggruppene

Innhold

Beskjeder til/fra dag- og vaktpersonalet

Formidles via

Beskjedbøker og informasjonstavler på faggruppene, e-post og morgenmøter på faggruppene

Ansvar innhold og formidling

Alle

5.2 Beskjeder til/fra vaktpersonalet

Innhold

Muntlige eller skriftlige beskjeder til/fra vaktpersonalet. Vaktrapport fra vaktpersonalet

Hvor

Posthylle vaktkoordinator og sjefbioingeniør

Ansvar innhold og formidling

Fagbioingeniør/Ledergruppen/Vaktkoordinator

6.     Informasjon, daglig på hverdager

6.1 Arbeidsfordeling

Innhold

Fordeling av ressurser (personell) på analyseseksjonene

Ansvar innhold

Avdelingssjef/Sjefbioingeniør/Seksjonsledere

Formidles via

Intranett, |Min avdeling, Arbeidsfordeling|

Ansvar formidling

Administrasjonskonsulent (kopi i posthylle til vaktkoordinator)

6.2 Dagsinformasjon

Innhold

Dagens drift, for eksempel møtevirksomhet, eventuelle problemer med apparatur, besøk av leverandører, informasjon fra vaktrapporter siste døgn

Ansvar innhold

Avdelingssjef/Sjefbioingeniør/Seksjonsledere/Administrasjonskonsulent

Formidles via

Intranett, |Min avdeling, Dagens informasjon|

Ansvar formidling

Administrasjonskonsulent

7.     Annen informasjon internt på avdelingen

7.1 Informasjonsskriv (tidligere: «Gule skriv»)

Innhold

Varig eller tidsavgrenset endring, som angår hele eller deler av avdelingen, og som har betydning for driften av avdelingen

Ansvar innhold

Sjefbioingeniør/Seksjonsledere

Formidles via

Se Arkivering. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig). Informasjonsskriv fra siste periode er tilgjengelig for avdelingens ansatte på |Min avdeling|, intranettet

Ansvar

Administrasjonskonsulent

7.2 Fredagsmail

Innhold

Kort, oppsummert informasjon om status på avdelingen

Formidles via

E-post. Se også Arkivering. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

Ansvar innhold og formidling

Avdelingssjef

7.3 Møter

Innhold

Møter og beslutningsfora. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig) viser hvilke møter det skrives referat fra

Referater formidles via

Se Arkivering. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig), eventuelt også via e-post til møtedeltakere

Ansvar

Administrasjonskonsulent/Fagbioingeniører/Seksjonsledere

8.     Informasjon til avdelingens brukere

Generelt informerer avdelingen avdelingens brukere via internett.

8.1 Informasjon til pasienter og rekvirenter

Innhold

Generell informasjon om avdelingen for eksempel åpningstidene til prøvetakingspoliklinikken

Ansvar innhold

Avdelingssjef

Formidles via

Hjemmesiden til Avdeling for medisinsk biokjemi

Ansvar

Administrasjonskonsulent

8.2 Informasjon til rekvirenter og andre oppdragsgivere

Innhold

Aktuelle laboratoriefaglige nyheter til rekvirenter

Ansvar innhold

Avdelingssjef/Avdelingsoverlege

Formidles via

Labnytt. Rekvirenter internt på sykehuset får i tillegg disse nyhetene vedlagt i e-post. Se også Arkivering. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

Ansvar

Administrasjonskonsulent

Videre informerer avdelingen rekvirenter via Laboratoriehåndboken Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig) (for rekvirenter internt på sykehuset)/Laboratoriehåndboken Helse Stavanger (for rekvirenter i primærhelsetjenesten).

Når aktuelt, informerer avdelingen brukere på møter, telefonisk kontakt, via forelesninger m.m.

9.        Avvik:

Avvik fra denne prosedyren skal meldes i Synergi.

10.     Kilder:

NS-EN ISO 15189:2012, avsnitt 4.1.2.6 og 5.4.2