Stillingsbeskrivelse Undervisningssykepleier ABK v. 1.5, 23.02.2022

Kvalifikasjoner

 • Off.godkjent sykepleier
 • Godkjent videreutdanning i kreftsykepleie / master
 • Pedagogisk utdanning eller relevant erfaring

 

Organisatorisk plassering

 • Faglig og administrativt underordnet avdelingssjef

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

Undervisningssykepleier skal medvirke til at den enkelte sykepleier og hjelpepleier/ helsefagarbeider når avdelingens målsetting for sykepleietjenesten. Undervisningssykepleier skal bidra til den enkeltes vekst og utvikling, for å kunne øke trivsel og stabilitet i avdelingen.

 

1. Kvalitet

 • Medansvar for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard.
 • Veilede og undervise medarbeidere.
 • Medansvar for at sykepleietjenesten er i overensstemmelse med ABK og SUS sine målsettinger.
 • Gi tilbakemelding til medarbeidere på ønskede/uønskede holdninger og handlinger
 • Dokumentasjon av egne kvalifikasjoner i Kompetanseportalen.

 

2. Økonomi

 • Medansvar for at post / poliklinikk disponerer sine ressurser hensiktsmessig.
 • Medansvar for at inventar og medisinskteknisk utstyr på post / poliklinikk forvaltes forsvarlig.

 

3. Utviklingsarbeid

 • Medansvar for undervisning i avdelingen.
 • Undervisningsoppdrag internt på SUS og eksternt.
 • Medansvar for teoretisk og praktisk veiledning av ansatte / nyansatte.
 • Medansvar for at aktuell litteratur er tilgjengelig.
 • Medansvar for å se behov for nye prosedyrer, evt. revisjon av prosedyrer, metoder og rutiner.
 • Medansvar for tilrettelegging, veiledning og oppfølging ved hospitering i ABK.
 • Motivere og ta ansvar for fagutvikling.
 • Tilegne seg kunnskap og egenskaper som er nødvendig for å ivareta stillingens arbeidsoppgaver.

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Medansvar for utvikling av et godt arbeidsmiljø.
 • Medvirke til at kvalitetssikrings- og HMS-arbeid, f.eks. dokumentasjon av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyrer.
 • Kjenner til gjeldende pasientrettigheter og klageadgang.

 

5. Personalforhold

 • Være verdiskaper.
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov.
 • Holde seg faglig ajour ved å delta på internundervisning, kurs og møter.
 • Erkjenne forskningens betydning for utvikling av sykepleiefaget, både teoretisk og praktisk.
 • Holde seg ajour med gjeldende prosedyrer og aktuelle informasjonsskriv.

 

Samarbeidsforhold

 • Avdelingssjef
 • Fagsjef
 • Fagutviklingssykepleiere / prosjektsykepleiere
 • Avdelingssykepleiere
 • Ass.avdelingssykepleiere
 • Øvrig personell ved sengepost og poliklinikk
 • Andre avdelinger ved SUS
 • Medarbeidere, for å skape et godt arbeidsforhold som gagner både pasienter, pårørende og ansatte.
 • Aktuelle undervisningsinstitusjoner, med tilrettelegging og gjennomføring av undervisning.
 • Delta i ordinær drift i forbindelse med sommerferieavviklingen.

 

Spesielle bestemmelser

Undervisningssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Undervisningssykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjer.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.