Stillingsbeskrivelse for oversykepleier v. 1.2, 08.08.2016

 

 

1.    KVALIFIKASJONER.

-      offentlig godkjent sykepleier.

-      videreutdanning innen anestesisykepleie.

-      administrativ utdanning.

-      min 1 års praksis som leder.

 

2.    ORGANISATORISK PLASSERING.

-      direkte underlagt direktøren i Divisjon for Medisisnk service.

-      medlem av divisjonens ledergruppe.

-      personalansvarlig, sykepleiefaglig og administrativt overordnet alt personale knyttet til sykepleietjenesten innen anestesiavdelingen.

-      representerer arbeidsgiver overfor de ansatte.

 

3.    ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER.

 

3.1.Personalansvar.

-      ansvar for sykepleietjenesten

-      ansvar for rekruttering og ansettelse av kvalifisert pleiepersonale innen avdelingen.

-      utarbeide stillingsbeskrivelser i samarbeid med de ansatte.

-      ansvar for at det til enhver tid finnes godkjente turnusplaner

-      tilstrebe å ha tilstrekkelige personalressurser i forhold til oppsatt driftsplan.

 

      3.2. Kvalitet i sykepleiefaget.

-      har ansvar for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard (jfr. Lov om helsepersonell § 4) og i tråd med avdelingens, divisjonens og sykehusets målsetting.

-      utarbeide interne prosedyrer og rutiner for sykepleietjenesten.

-      har ansvar for evaluering av faglig virksomhet, arbeidsmetoder, utstyr og hjelpemidler som inngår i den sykepleiefaglige virksomhet.

-      har ansvar for at sykepleiedokumenatsjon gjennomføres i forhold til gjeldende lovverk og retningslinjer.

-      samarbeider med den øvrige sykepleietjeneste i forhold til fagutvikling.

 

3.3.               Fagutvikling / forskning.

-      har ansvar for at sykepleiefaglig utvikling og forskning ivaretas med sikte på å opprettholde og utvikle kompetansen i avdelingen.

-      være pådriver og initiativtaker til forsknings- og fagutviklingsprosjekter i avdelingen.

-      være oppmerksom på opplæringsbehov for pleiegruppen.

-      være kontaktperson i forhold til videreutdanningene.

-      holde seg faglig ajour med utviklingen innen sitt fagområde.

 

3.4.              Økonomi.

-      har ansvar for oppfølging av budsjett og virksomhetsdata i henhold til stillingens arbeidsområde.

-      ivaretar det samlede driftsansvar for sykepleietjenesten i avdelingen.

-      deltar i budsjettarbeid og budsjettmøter innen divisjonen.

-      utarbeider forslag til driftsplaner, utstyrsanskaffelser og setter opp driftsbudsjett i forhold til delegert ansvarsområde.

-      har et forpliktende ansvar for oppfølging av ressursutnyttelse i forhold til personell, utstyr og driftsutgifter i forhold til det budsjett som er delegert.

-      sørge for maksimal utnyttelse av lokaliteter, utstyr m.m.

-      foretar innkjøp i forhold til attestasjons og anvisningsmyndighet.

 

3.5.               Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

-      Oversykepleier skal være opptatt av de ansattes trivsel, og arbeide aktivt med tiltak for helse, miljø og sikkerhet.

-      har ansvar for at kvalitetssikringsarbeid og HMS arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer.

-      sørge for at avvik i forhold til ansvarsområde meldes og at korrigerende tiltak blir satt i verk.

-      samarbeider om kvalitetssystemet i avdelingen.

 

3.6.              Samarbeidsforhold.

-      samarbeider med divisjonens lederteam.

-      samarbeider nært med lederne innen egen avdeling om den daglige drift og medvirker til et godt samarbeidsmiljø mellom lederene innen divisjonen.

-      samarbeider med de øvrige avdelingene og øvrige yrkesgrupper på sykehuset.

-      samarbeider med de tillitsvalgte og verneombud i saker som angår de ansatte.

-      sørger for et godt samarbeide med eksterne samarbeidspartnere.

-      samarbeider nært med de undervisningsinstitusjoner som er relatert til sykepleiefaget.

-      deltar i planlegging og utbygging av nyinnredning innen avdelingen.

 

3.7.               Spesielle bestemmelser.

-      oversykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell § 21 og Forvaltningsloven § 13 – 13 e.

-      utøver sin funksjon i henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell og Lov om pasientrettigheter.

-      endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer gis skriftlig.