Medisinsk faglig rådgiver (MFR), Barneklinikken v. 1.0, 26.06.2012

 

Stillingsbeskrivelse for

Medisinsk faglig rådgiver ved avdeling Barneklinikken, SUS

 

Formål

Sikre at stillingsinnehaver og øvrige medarbeidere er kjent med de forventninger og krav som stiller til medisinsk faglig rådgiver.

 

Ansettelse 

Stillingen lyses ut internt blant avdeling Barneklinikkens spesialister i pediatri. Etter vurdering av avdelingsledelsen kan stillingen lyses ut eksternt, dersom stillingen ikke kan besettes fra intern gruppe. Stillingen er en åremålsstilling som lyses ut hvert 3. år.

 

Kvalifikasjonskrav

  • Medisinsk embetseksamen og godkjent spesialist i pediatri.
  • Bred erfaring innen faget.
  • Evne og vilje til tydelig kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.
  • En viss ledererfaring er ønskelig.

 

Organisatorisk plassering

Medisinsk faglig rådgiver har Avdelingssjef som sin nærmeste overordnede.

 

Oppgaver

MFR skal bistå divisjonsdirektør og avdelingssjef i medisinskfaglige spørsmål, og i særdeleshet innen fagfeltet pediatri, men kan gi tilsvarende hjelp og råd til alle nivåer i avdelingsledelsen.

MFR deltar i ledergruppen ved divisjonen, på avdelingen og i kvalitetsutvalget. 

Etter ønske fra divisjonsdirektør og/eller avd. sjef og/eller legegruppen kan MFR delta som representant for avdelingen eller for legegruppen, der det er nødvendig eller ønskelig, f.eks. i avdelingsoverlegemøter.

MFR deltar i legenes morgenmøte, og i personalmøter/administrasjonsmøter for legene for å holde seg oppdatert i det medisinske arbeidet ved avdelingen, aktuelle pasientsaker, og for å formidle felles informasjon i medisinske spørsmål til legegruppen fra ledelsen og /eller fra eksterne instanser. I dette arbeidet skal medisinsk faglig rådgiver bidra til en samlet legegruppe i medisinske spørsmål. MFR uttaler seg på vegne av legegruppen i høringer, og skal derfor innhente synspunkter fra legegruppen der det er nødvendig.

MFR skal arbeide for å fremme et godt samarbeid både internt mellom ledelsen, legegruppen og andre faggrupper, samt eksternt mellom avdelingen og andre sykehus, og i forhold til samarbeidspartnere lokalt for eks politi, Barnehus, Barnelegeforeningen, og myndigheter.

 

Viktige arbeidsområder:

  • Å holde seg oppdatert innen fagfeltet pediatri og aktuelle saker og spørsmål som angår barnemedisin – både nasjonalt og internasjonalt.
  • Videre å implementere disse sakene i arbeidet ved avdelingen, det være seg prosedyrer og behandlingsprotokoller, 
  • Gi råd om bemanningsnormering i forhold til produksjonskrav og vedtatte medisinske prosedyrer.
  • Delta i pasientklagesaker ved å involveres i saksutredningen.
  • MFR har hovedansvaret for å arrangere Pediaterdagene i samarbeid med Barnelegeforeningen.

 

Annet

MFR er i stab, har ikke personalansvar og ikke ansvar for budsjett med mindre dette delegeres etter avtale til vedkommende av Divisjonsdirektør/Avdelingssjef.

Stillingen kan kombineres med klinisk arbeid ved avdelingen, deltakelse i vakter og forskning, men da etter avtale med Divisjonsdirektør/ Avdelingssjef for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på dagtid.

MFR har rett på videreutdanning med kurs og kongresser som for legegruppen for øvrig. Der MFR representerer avdelingen eller legegruppen er dette å anse som tjenestereise.

 

MFR har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven § 21-29 og 45.