Lokaler. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.7, 16.04.2023

1.   Hensikt:

Prosedyren beskriver lokalene til Avdeling for medisinsk biokjemi. Beskrivelsen inkluderer

·         Adgangskontroll

·         Arealdisposisjon

·         Tekniske installasjoner

·         Renhold og orden

·         Avfallshåndtering

·         HMS

Eventuelle krav til ønsket analysekvalitet er beskrevet i metode- og/eller instrumentbeskrivelsene.

2.   Omfang:

Prosedyren omfatter avdelingens lokaler på Stavanger universitetssjukehus (SUS) på Våland. Se avsnittet «Arealdisposisjon».

Dette dokumentet omfatter ikke ventilasjon, utforming av arbeidsbenker, kontormøbler o.l.

3.   Definisjoner:

SUS: Stavanger universitetssjukehus

MTI: Medisinsk teknologi og informatikk

4.   Ansvar:

Avdelingssjef har ansvaret for at lokaler tilhørende Avdeling for medisinsk biokjemi disponeres mest mulig hensiktsmessig med hensyn på aktivitetene som skal utføres, og slik at nødvendig kvalitet på arbeidet og personalets sikkerhet ivaretas.

5.   Adgangskontroll:

Avdeling for medisinsk biokjemi har kortlesere ved inngangsdørene. Dørene er låst hverdager mellom kl. 15.30 og 07.00, samt lør-, søn- og helligdager. Dørene er ulåst når laboratoriets resepsjon er bemannet. Når avdelingens innganger er låst, åpnes dørene med id-/ nøkkelkort. Ringeklokke er plassert utenfor laboratoriets hovedinngang.

Alle ansatte på avdelingen skal synlig bære id-/nøkkelkort.

Seksjonslederne har ansvaret for å rekvirere id-/nøkkelkort til nyansatte.

Ansatte på Avdeling for medisinsk biokjemi har et ansvar for å være på vakt med hensyn på uvedkommende i lokalene, som ikke bærer id-kort.

6.   Arealdisposisjon:

Avdeling for medisinsk biokjemi består av laboratorium, kontorer, poliklinikk og lager:

·         Laboratorium (heretter hovedlaboratoriet), Sydbygg, 1. etg.

·         Poliklinikk / prøvetaking, Sydbygg, U. etg.

·         Lager, Østbygg, U. etg. (halve lageret)

Alle originaltegninger over avdelingens arealer oppbevares i Eiendomsavdelingen, som også har ansvaret for at det til enhver tid foreligger oppdaterte tegninger med rominndeling.

Avdelingssjef skal melde endringer til Eiendomsavdelingen.

Plassering av nødutganger, brannalarmer, brannslokkingsutstyr, avstenging for gasser og gass under trykk, er vist på oppslag i ganger og oppholdsrom.

7.   Tekniske installasjoner:

7.1 Avtrekksskap

Eiendomsavdelingen har ansvar for vedlikehold av avdelingens avtrekksskap (rom 118V, 124V, 127S, 130T og 154V).

7.2 Kjøle- og fryserom

Avdelingens kjøle- og fryserom er tilkoblet sykehusets temperaturovervåkningssystem, Boomerang. Alarm utløses og sendes avdelingen når temperaturer overskrider satte grenseverdier. Avdelingens rutiner ved temperaturalarm, er beskrevet i Boomerang - Temperaturovervåkning og oversikt over sensorer ved Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

Avdelingens kjøle- og fryserom er i tilkoblet alarm til Portørsentralen (Serviceavdelingen). Alarmen løses ut dersom luften ut til aktuelle rom ikke holdes innenfor gitte grenser. Eiendomsavdelingen har ansvar for vedlikehold av rommene.

7.3 Kø-system på poliklinikken

Avdelingens poliklinikk er tilknyttet Imatis køsystem, som er felles for flere poliklinikker i Helse Vest. Problemer med systemet skal meldes til Helse Vest IKT (HVIKT).

7.4 Nettverk

Se IKT - Oversikt over IKT systemene på Avdeling for medisinsk biokjemi. (Ikke tilgjengelig).

7.5 Rørpost og Tempus prøvetransportsystem

Avdeling for medisinsk biokjemi er tilkoblet og nytter felles rørsystem (SUS). I tillegg benytter avdelingen Tempus prøvetransportsystem for blodprøve-glass som transporteres enkeltvis. Tempus er installert med to sendeenheter på sykehuset til avdelingens prøvesorterer.
Eiendomsavdelingen ved Elektroseksjonen har ansvar for daglig vedlikehold samt halvårlig hoved-ettersyn for rørpost og Tempus. Se
Avtale mellom Elektroseksjonen og Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

7.6 Strøm

Ved bortfall av strøm gjelder: Nødrutine ved bortfall av strøm, Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

7.7 Trykkluft

Avdelingen har uttak for trykkluft fra felles anlegg (SUS) og fra eget montert anlegg (rom 216T, på taket). Kromatografigruppen har nøkkel til rom med eget anlegg.

Eiendomsavdelingen har ansvar for vedlikehold av begge anleggene.

Ved bortfall av trykkluft gjelder Nødrutine ved bortfall av trykkluft, Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

7.8 Vanntilførsel/Vannrenseanlegg

Avdeling for medisinsk biokjemi benytter felles anlegg for osmosevann (SUS). Vannet blir levert avdelingen via rørnett, og Eiendomsavdelingen (VVS) har ansvar for vedlikehold.

Avdelingen har også montert egne ionebytter-anlegg (rom 135T og 145V), som MTI har ansvar for.

Ved bortfall av vanntilførsel gjelder Nødrutine ved bortfall av vannforsyning, Avdeling for medisinsk biokjemi. (Ikke tilgjengelig).

8.   Renhold og orden

Det skal være god orden i lokalene. Rutiner for renhold og hovedrengjøring er beskrevet i Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig). Arbeidsfordeling av renhold på laboratoriet (Ikke tilgjengelig) beskriver ansvarsfordelingen mellom Renholdsavdelingen og assistenter ved Avdeling for medisinsk biokjemi.

Avdelingen skal legge til rette for optimalt renhold. Bioingeniørene har ansvar for å rengjøre arbeidsbenker èn gang i døgnet.

Alle ansatte skal tilstrebe å rydde etter seg før de forlater arbeidsplassen. Det skal være minimal lagring på gulv og i korridorene.

Rengjøringsmidler skal ikke påvirke analyseresultatene, laboratoriets inneklima eller overflatene.

9.   Avfallshåndtering

9.1 Generelt

Avdelingens avfallsrutiner er beskrevet i Avfallshåndtering, rutiner på Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig).

9.2 HMS

Les Informasjonshefte HMS Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig) og Avdeling for medisinsk biokjemi - plan for brann (Ikke tilgjengelig).

10.      Avvik

Avvik fra opplysningene gitt i dette dokumentet, rapporteres i Synergi.

11.      Kilder / Referanser

NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier. Særskilte krav til kvalitet og kompetanse, avsnitt 5.2.