AMC2 - Velkomstbrosjyre

AMC2 - Velkomstbrosjyre v. 1.3, 07.12.2018

Velkommen til klinikk psykisk helsevern voksne  

 

AKUTTMOTTAK AMC2

 

Klinikk psykisk helsevern voksne behandler mennesker med nyoppstått psykisk lidelse, eller akutt forverring av kronisk psykisk lidelse. Andre kommer til oss fordi de opplever en alvorlig livskrise, eller har opplevd traumatiske hendelser.

Avdelingen har øyeblikkelig hjelp-funksjon, og vi mottar innleggelser fra hele sørfylket hele døgnet. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege eller psykolog.

 

INNLEGGELSE VED AKUTTMOTTAKET

AMC2 har åtte senger. Pasienten kan bli i mottaket i inntil 24 timer. Ved ankomst på akuttmottaket foretas det en vurdering av pasientens tilstand, samt behov for videre behandling. Denne gjøres alltid av lege/psykolog sammen med miljøpersonal.

Ved førstegangspsykoser kan du bli henvist til TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) for videre utredning.

 

BEHANDLING

Klinikk psykisk helsevern voksne består av en akuttintensiv avdeling, affektiv-/psykose- avdeling, avdeling alder og avdeling sikkerhet.

 

GENERELLE HUSREGLER VED PSYKIATRISK DIVISJON

Vi forventer at pasienter og personal opptrer på en respektfull måte overfor hverandre.

Dette fører til trygge og gode rammer for alle i posten.

Vi aksepterer ikke skjellsord eller annen grov krenkende ordbruk overfor pasienter eller ansatte. Vi aksepterer heller ikke noen form for vold, trusler, seksuell trakassering, ødeleggelse av inventar eller annen form for uønsket atferd.

 

TAUSHETSPLIKT

Personalet på avdelingen har taushetsplikt. Du oppfordres til ikke å snakke om medpasienters problemer og historie til utenforstående.

 

SAMARBEID MED PÅRØRENDE

Barn som pårørende: Det er viktig for oss å vite om barna befinner seg i en trygg omsorgssituasjon mens du er innlagt. Ved innleggelse vil vi derfor bli kartlagt hvordan barna dine blir ivaretatt.

Andre pårørende: Pårørende er viktige for deg i din situasjon. Pårørende vil rutinemessig bli kontaktet av personal på avdelingen. Ønsker du ikke at pårørende skal vite at du er her eller kontaktes må du gi beskjed om dette til personalet.

 

BESØK

Vi har ingen fast besøkstid. Du avtaler besøk med din kontaktperson. Vi gjør oppmerksom på at besøk etter kl.22.00 ikke er ønskelig. Ved besøk av barn, ber vi dere avtale dette med personalet. Det er ikke tillatt å ha besøk av andre pasienter på rommet, eller oppholde seg på andre pasienters rom.

 

RO

Det skal være ro i avdelingen i tidsrommet 23.00–07.00 (24.00-07.00 fredag og lørdag). I denne perioden henstilles det at du oppholder deg på ditt eget rom.

 

EIENDELER OG KLÆR

Av sikkerhetsmessige hensyn undersøkes klær og eiendeler ved innleggelse. Ting du får fra besøkende undersøkes også.

 

VERDISAKER

Rommene er ikke låst. Du er selv ansvarlig for eiendeler du har med inn i enheten. Avdelingen tar ikke erstatningsansvar dersom eiendeler forsvinner ved oppholdet i avdelingen. Verdisaker og overflødig bagasje bør derfor leveres til pårørende. Du kan spørre personal om å få låse eiendeler inn dersom du ønsker det.

 

RUSMIDLER/MEDIKAMENTER

Det er ikke tillatt å oppbevare eller bruke alkohol/rusmidler, egne eller andres medikamenter imens du er innlagt. Det er heller ikke tillatt med rus/alkohol under permisjon. Illegale rusmidler/medisiner/medikamenter vil bli beslaglagt, og enten overlevert til politiet eller destruert. Legale legemidler som tas med til sykehuset skal oppbevares av posten. Du vil få alle nødvendige medisiner utlevert fra personalet. Ved mistanke om inntak eller bruk av rusmidler vil du bli bedt om å avlegge en urinprøve.

 

VÅPEN/FARLIGE GJENSTANDER

Det er ikke lov å ha med våpen/våpenlignende gjenstander eller andre generelt farlige gjenstander på sykehuset. Slike gjenstander vil bli beslaglagt og evt. overlevert til politiet.

 

 

MOBILTELEFON, DATAMASKIN OG LIGNENDE

Du kan normalt bruke mobiltelefon mens du er innlagt på sykehuset så lenge dette ikke er til sjenanse for andre pasienter. I fellesarealet henstilles det derfor til at telefonene settes på lydløst. Telefonsamtaler skal foregå på pasientrom og ikke i fellesareal. Bruk av foto/video/lydopptaks-funksjoner er av hensyn til medpasienter ikke lov - viser til punkt under. Posten har telefon som kan lånes til nødvendige samtaler med nære pårørende og offentlige kontorer. Datamaskiner, lesebrett etc. skal brukes på pasientrom og ikke i fellesareal. Det ikke tillatt med visning av innhold som kan virke støtende på enkeltpersoner, eksempelvis filmer/spill som inneholder rus/vold/seksualisert vold og lignende. Bruk av musikk skal ikke være til sjenanse for andre pasienter.

 

FOTO/VIDEO/LYDOPPTAK

Av hensyn til personvernet er det ikke tillatt å ta bilder/video/lydopptak av andre under innleggelsen på sykehuset. Dette gjelder også på turer eller andre arrangement i sykehusets regi. Det kan være straffbart å legge ut slike bilder/opptak på blogger/sosiale medier etc.

 

RØYKING

SUS er et røykfritt sykehus. Røyking er kun lov på angitt røykerom. Du må selv anskaffe røyk/tobakk. I krisetilfeller får du tilbud om nikotinplaster/ nikotintyggegummi.

 

TURER UT / PERMISJONER

Utgangsdøren fra posten vil alltid være låst. Av hensyn til din sikkerhet blir det vurdert om du kan gå ut alene eller om du må ha følge ut. Det er ikke vanlig at pasienter får gå ut alene det første døgnet. Avtaler om permisjoner gjøres med lege og miljøpersonalet, og kun i unntakstilfeller.

 

RUTINER OG DØGNRYTME

Det tas rutineblodprøver av alle pasienter klokken 08.00 på hverdager.

 

MAT TILBEREDES I AVDELINGEN

Avdelingen har ingen faste felles måltider, og derfor ingen faste tidspunkt for servering. Du kan spørre om mat når du måtte ønske det. Du vil bli servert frokost, lunsj, middag, kvelds og eventuelt nattmat ved behov.

 

UTSKRIVING FRA AMC2

Før utskrivning vil alle pasienter være vurdert av lege og miljøpersonal. Noen innlegges for videre behandling på en av sykehusets avdelinger. Andre utskrives til oppfølging utenfor sykehuset. Det er viktig å sikre at du får oppfølging ved utskriving fra sykehuset når du trenger det. Vi samarbeider med distriktspsykiatrisk sentre (DPS), poliklinikker, ambulante team, hjemmesykepleie, sosialkontor, psykiatritjenenester, legevakt, fastleger og Rogaland A-senter. Du får tilbud om en innleggelse eller timeavtale hos en eller flere av disse ved utskrivelse hos oss.

 

GENERELL INFORMASJON

Selv om en har en psykisk lidelse, har pasienter etter skadeerstatningsloven, erstatningsansvar for de handlingene en utfører. Psykisk syke pasienter vil normalt også være strafferettslig ansvarlige. Sykehuset vil normalt kreve erstatning for skader som blir påført inventar, utstyr eller bygninger som sykehuset eier. Sykehuset vil også anmelde eventuelle straffbare handlinger til politiet.

 

VEDTAK ETTER PSYKISK HELSEVERNLOV

Våre rutiner er utarbeidet i samråd med gjeldene husregler ved klinikk for psykisk helsevern for voksne. I tillegg til disse generelle reglene finnes det regler i psykisk helsevernlov som kan sette strengere begrensinger eller pålegg for den enkelte pasient enn det som er fastsatt i husreglene. Dette kan for eksempel være at du må være på skjermet enhet, vedtak om begrensing i kontakt med omverden eller krav om ransaking av rom. Slike begrensninger skjer på bakgrunn av en individuell vurdering. Som pasient vil du i så fall ha krav på et eget vedtak som forteller hvilke begrensinger eller pålegg som er fastsatt for deg. Disse vedtakene kan du eller dine pårørende påklage til kontrollkommisjonen.

 

KONTROLLKOMMISJONEN

Kontrollkommisjonen er et uavhengig, statlig oppnevnt, organ som er tillagt en rekke oppgaver i psykisk helsevernloven. Blant annet skal kontrollkommisjonen behandle:

  • klager om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern.
  • skjerming (§4-3), klager om begrensninger i forbindelse med omverdenen (§4-5), klager om undersøkelser av rom og eiendeler og kroppsundersøkelser (§4-6), klager om beslag (§4-7), klager om bruk av tvangsmidler (§4-8).
  • klager over overføringer (§4-10).

 

KONTAKTINFORMASJON, KONTROLLKOMMISJONEN

Kontrollkommisjon 1 

Stavanger tingrett

Postboks 159

4001 Stavanger

Tlf: 51 29 91 00

 

Kontrollkommisjon 2

postboks 603

4003 Stavanger

Tlf: 51 84 40 50

 

Fylkeslegen i Rogaland

Lagårdsveien 44

4010 Stavanger

Tlf: 51 56 87 00

 

KONTAKTINFORMASJON, HELSE STAVANGER HF

Akuttmottaket AMC2 51 51 50 90

Sentralbord SUS 51518000

Tips 51 51 59 59

 

Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne (AMC2)

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Besøksadresse: Jan Johnsens gate 12, Stavanger. Tlf. 51518000