Arbeidsbeskrivelse ansvarshavende sykepleier v. 2.1, 14.04.2021

1.      Hensikt

Prosedyren definerer ansvarsområder og oppgaver for ansvarshavende sykepleier i sengepost

 

2.      Omfang

Gjelder for alle sengeposter i kirurgisk flytsone

Prosedyren gjelder

-          i avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier sitt fravær

-          aften /natt / helg og høytidsvakter, eller ved delegert ansvar

 

3.      Definisjoner

Ansvarshavende sykepleier

-          markeres i GAT/arbeidslisten

-          er overordnet øvrig personell på vakten

Klinisk ledelse i team (KLiT)

-          Internt tverrfaglig utdanningsprogram

 

4.      Kvalifikasjoner

Ansvarshavende sykepleier

-          er off. godkjent sykepleier/spesialsykepleier

-          bør ha vært ansatt i sengeposten i minimum 1 år, fortrinnsvis 2 år

-          delta på simulering for ansvarshavende sykepleiere

-          bør ha deltatt på Klinisk ledelse i team

 

5.      Ansvarsområder

-          Ha oversikt over pasientbelegg og bemanning i egen sengepost

-          Kjenne postens Plan for høy aktivitet (PHA) og aktuelt nivå

-          Organisere, omfordele og sørge for bemanning i forhold til oppgaver, belegg, pleietyngde og kompetanse

-          Være kontaktperson i sengeposten i forhold til pasientflyt (akuttmottak/pasientflytkoordinator), bemanning og faglig bistand

-          Kjenne til beredskapsprosedyrer, alarmmulighet/kodelås medisinrom samt rutiner for tilkalling av vakt og sikring

-          Ha ansvar for å informere avdelingssykepleier ved alvorlige hendelser

     

Ansvarshavende sykepleier skal ikke gi oppgaven til annen sykepleier uten å ha avtalt med avdelingssykepleier.

 

6.      Oppgaver

-          oppdatere Smart Crowding (kl. 08/09, 13, 17 og 21 evt natt)

-          iverksette eventuelle tiltak i henhold til Plan for høy aktivitet (PHA) og aktuelt nivå

-          ha dialog med ansvarshavende sykepleier ved samarbeidende poster i klinikk/flytsone i begynnelsen av vakten

-          vurdere behov for, og sjekke muligheter for lån og utlån av personell fra/til andre samarbeidende poster før innleie av personell

-          vurdere totalsituasjonen i sengeposten før noen gis tillatelse til å avspasere

-          kompensasjonsfri for forskyvning avklares med avdelingssykepleier

-          gi nødvendig hjelp og veiledning til innleid personal og nyansatte i pleietjenesten

-          sørge for at pasientlister i DIPS og MEONA er oppdatert  

-          oversikt over reis og flyttelister

-          oversikt over pasienter som er meldt utskrivningsklare og følge med på dialogmeldinger fra kommunene

-          skrive ut lister til neste vaktskift

 

-          sørge for frie rømningsveier

-          ta ledelse i forbindelse med uforutsette hendelser (f.eks. brannalarm og eventuell evakuering)

-          iverksette debrief /TALK ved alvorlige hendelser

 

7.      Andre oppgaver

-          ansvarshavende sykepleiere i kirurgisk klinikk møtes til kapasitetsmøte på kir konferanserom kl. 08.00 helg og høytidsdager samt ferie

 

-          Sørge for at bestilling av legemidler blir levert innen kl. 10.00 lørdag.