Stillingsbeskrivelse fagleder ved seksjon for medieproduksjon v. 1.3, 26.06.2018
  1. KVALIFIKASJONSKRAV

-      offentlig godkjent bioingeniør eller tilsvarende

-      høy bioingeniørfaglig kompetanse, og ønskelig med videreutdanning

innen relevante fagområder

-      gode lederegenskaper

-      ansvarlig for bestilling av medier og andre forbruksvarer i seksjonen, stedfortreder for seksjonsleder ifht. andre bestillinger.

 

  1. ORGANISATORISK PLASSERING

-      fagleders nærmeste overordnede er seksjonsleder

-      fagleder er faglig overordnet andre ingeniører og ansatte innen sitt fagområde

 

  1. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER

-      i samarbeid med seksjonsleder delta i planlegging og gjennomføring  

av forandringer i seksjonens struktur og arbeidsoppgaver

        delta i opplæring av nyansatte

-      ansvar for medisinsk teknisk utstyr innen sitt fagområde

-      ansvar for gjennomføring av interne kvalitetskontroller

-      oppdatere og lage nye prosedyrer i EQS

-      sørge for at fagområdet blir drevet effektivt og med best mulig kvalitet innenfor seksjonens rammer

-      ha ansvar for den daglige drift av sitt fagområde

-      evaluere organisering og drift innen sitt fagområde

-      ha ansvar for utprøving og innkjøring av nye metoder og nytt utstyr

-      sørge for at avdelingens HMS-bestemmelser blir fulgt

-      har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert  

 

  1. FAGLIGE OPPGAVER

-      ansvarlig for medieproduksjon

-      ansvarlig for utprøving av nye medier

-      ansvar for kvalitetssikring av medieproduksjon

-      ansvarlig for utvikling og vedlikehold av stammebank med referansestammer

-      sørge for at seksjon for bakteriediagnostikk får ferske referansestammer til kvalitetskontroll hver måned

 

  1. SAMARBEIDSFORHOLD

-      motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

-      ledd mellom substrat og bakteriologisk seksjon

-      samarbeid med avdelingens andre fagledere

-      ha informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde

 

  1. SPESIELLE BESTEMMELSER

-      endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen etter at     saken har vært forlagt fagleder. Endringer gis skriftlig

-   fagleder har taushetsplikt etter Lov om spesialisthelsetjenesten kap. 6.