Stillingsbeskrivelse molekylærbiolog v. 2.2, 18.04.2018

1.  Kvalifikasjoner

Master i molekylærbiologi

Offentlig godkjent bioingeniør

Høy bioingeniørfaglig kompetanse

 

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlege etter at saken har vært forelagt molekylærbiolog. Endringer gis skriftlig 

 

2.  Organisatorisk plassering

Molekylærbiolog er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder
 

Ansvarsområde/Hovedoppgaver:

Delta i seksjonens diagnostiske arbeid; utføre rutinearbeid etter gjeldende

prosedyrer

Følge prosedyrer for vedlikehold av seksjonens utstyr

Delta i opplæring av nyansatte

Ha ansvar for den daglige drift av sitt fagområde

Ha ansvar for etablering, innkjøring og utprøving av nye metoder og nytt utstyr

innen sitt fagområde

Sørge for at sitt fagområde blir drevet effektivt og med best mulig kvalitet innenfor seksjonens rammer

Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne kvalitetskontroller innen sitt fagområde

Evaluere organisering og drift innen sitt fagområde

I samarbeid med seksjonsleder evaluere faglig virksomhet, arbeidsmetoder, utstyr og hjelpemidler i seksjonen

Delta i vurdering og avgjørelse av hvilke prosjekter og utviklingstiltak  seksjonen kan påta seg

Følge pålagte vernerutiner for smittefare

Utføre andre oppgaver etter nærmere avtale.

Følge avdelingens HMS-bestemmelser

Skrive og oppdatere prosedyrer

Ansvar for vedlikehold og drift av maskiner

Etablere nye metoder

Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

3.  Samarbeidsforhold

Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

Ha informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde

Ivareta et godt forhold til våre leverandører