Stillingsbeskrivelse molekylærbiolog v. 2.3

1.   Kvalifikasjoner

Utdanning innen molekylærbiologi eller tilsvarende på mastergradsnivå

Offentlig godkjent bioingeniør

Høy bioingeniørfaglig kompetanse                                                                                                         

 

2.   Organisatorisk plassering

Er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder

Er faglig overordnet bioingeniører innen fagområde Neste generasjons sekvensering (NGS)

 

3.   Ansvars- og arbeidsområder

Innenfor fagområde Neste generasjons sekvensering:

         Delta i oppbygging av nytt fagområde

         Ha ansvar for etablering, utprøving og innføring av nye metoder, analyser og instrumenter

         Ha ansvar for den daglige drift

         Sørge for at fagområdet blir drevet effektivt og med best mulig kvalitet innenfor seksjonens rammer

         Evaluere organisering og drift.-

                 Vurdere, sammen med seksjonsleder og lege, og gjennomføre endringer og  optimaliseringer av analyser, inkludert reagenser, utstyr, arbeidsrutiner..  

         Delta i vurdering og avgjørelse av hvilke prosjekter og utviklingstiltak seksjonen kan påta seg

         Delta i seksjonens rutinearbeid innen fagområde NGS

         Ha ansvar for å oppdatere og lage nye prosedyrer

         Ha ansvar for opplæring av nyansatte

         Ha ansvar for materialforsyning og innkjøp

         Ha ansvar for vedlikehold og drift av instrumenter                                                  

Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

Utføre andre oppgaver etter nærmere avtale

Delta i forskningsprosjekter

Følge avdelingens HMS-bestemmelser

 

4.   Samarbeidsforhold

Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

Ha informasjonsplikt overfor seksjonsleder og ansatte innen sitt fagområde

Skal innenfor molekylærdiagnostikk gi råd og veilede andre fagbioingeniører

Ivareta et godt forhold til våre leverandører

 

5.   Spesielle bestemmelser

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlege etter at saken har vært forelagt molekylærbiolog. Endringer gis skriftlig 

 

6.   Stedfortrederordninger

Den ansatte er stedfortreder for Louise Kindingstad (ledende molekylær fagbioingeniør)