Labnytt. Utforming, publisering og arkivering v. 3.0, 14.05.2021

1.0       Hensikt 

Prosedyren skal sikre riktig arbeidsprosess når de medisinske laboratoriene i Helse Stavanger (HST) skal publisere nyheter på internett.

2.0       Omfang

Prosedyren gjelder for alle nyheter som de medisinske laboratoriene publiserer på internett.

3.0       Definisjoner

 

Labnytt: Nyheter for rekvirenter, eks. primærhelsetjenesten, som de medisinske laboratoriene i HST publiserer på internett.

 

Eksempler på nyheter som publiseres i Labnytt: metodeendringer, nye analyser/maskiner, analyser som utgår, periodiske begrensninger.

 

De medisinske laboratoriene: Avdelingene for Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Immunologi og transfusjonsmedisin og Patologi.

4.0       Ansvar

Web-redaktører ved de medisinske laboratoriene
 

                  Utarbeide nyhetssaker i Sharepoint

 

                  Sende nyhetssaker til godkjenning hos avdelingssjef og
     Kommunikasjonsavdelingen før publisering

 

                  Oversende godkjent nyhetssak til Praksiskonsulent for publisering i Praksisnytt

 

                  Vurdere, og evt. utsette, arkiveringsdato på publiserte saker

 

                  Lagre publisert nyhet som originalsak i Elements

 

Kommunikasjonsavdelingen

 

                Godkjenne og publisere nyhetssaker på internett

 

                  Sende påminnelse til Web-redaktør som har utarbeidet sak når arkiveringsdato
     nærmer seg.

 

5.0       Beskrivelse

Web-redaktører har tilgang til å opprette dokumenter på følgende område i Sharepoint: Sider - Alle dokumenter (nhn.no)

5.1 Opprette ny Labnytt

            

a)            Velg «Sider», ref. lenke over

 

b)            Velg Filer – Nytt dokument – Nyhet

 

 

c)            Fyll inn tittel og trykk Opprett

 

 

I menyen er det automatisk valgt (Nyhet) Nyhetsside, la dette valget stå.

                       

d)            Finn saken i områdeoversikten:

 

https://red-helse-stavanger.hn.nhn.no/seksjon/Labnytt/Sider/Forms/AllItems.aspx

 

Trykk på saken i listen for å åpne den

 

e)            Velg Rediger

 

f)             Legg inn relevante data i skjemaet.

 

Følgende felt skal som minimum fylles ut:

 

ü  Tittel

ü  Plassering: velg Labnytt [Plassering: Fag og forskning:Laboratoriene]

ü  Ingress: kortfattet beskrivelse av nyheten

ü  Sideinnhold: beskrivelse av aktuell nyhet

ü  Forfatter: navn og avdeling på den som har utarbeidet nyhetssaken

 

Redigeringstips:

 

         Ikke trykk på «Pil tilbake» i nettleseren når redigeringsmodus er aktivert, bruk heller «Avbryt»

         Dersom ikke verktøylinjen er synlig ved åpning av dokument fra
områdeoversikt: trykk på verktøyhjulet,  , og trykk på Vis bånd

         Husk å lagre ofte underveis i redigeringsarbeidet

         Ved kopiering av tekst inn i feltet for Sideinnhold må teksten «vaskes» ved å lime den inn i Notisblokk først.

         Vær oppmerksom på at tabeller ikke alltid gjengis korrekt i mobilvisning.
Vurder om eks. liste kan brukes i stedet.

         Gjentakende saker: det anbefales å opprette ny sak hver gang i stedet for å redigere allerede publisert sak

         Dersom det settes inn lenker må disse være til områder som er tilgjengelige for leseren, dvs. en bør ikke lenke til eks. intranett eller steder som krever pålogging.

         For å lenke til dokumenter lastes disse først opp i Sharepoint
(Underområder/Labnytt/Dokumenter) som en PDF

         Ved endring av overskrift etter publisering anbefales det at det ikke krysses av for Oppdater vennlig URL ved endret tittel

 

Valgfritt:

 

ü  Stikktittel: tittel i mindre typer som blir synlig over hovedtittel

ü  Nøkkelord: det kan opprettes relevante nøkkelord, eks. navn på avd. 
Bruk av nøkkelord gjør det mulig å sette opp regler for hvilke andre sider
nyhetssaken vises på etter publisering.

ü  Bilder: Sett inn – Bla gjennom /Velg bilde fra Sharepoint (Underområder/Labnytt/Bilder)

         

              

Velg bildegjengivelse Bilde – nyheter og artikler (610 x 406)

Gjengivelse kan redigeres i etterkant for å velge eks. utsnitt

Helse Stavanger er pålagt å alltid legge inn alternativ tekst ved publisering av bilder.

 

ü  Kontaktinformasjon: Avd. navn, seksjon/faggruppe, kontaktperson(er), telefonnummer

Kontaktinformasjon kan settes opp som et ekspanderende felt, dvs. innhold er skjult frem til leser trykker på overskriften.

I feltet for Sideinnhold skrives ønsket overskrift for det ekspanderende feltet, eks. Kontaktinformasjon, samt tilhørende informasjon. Marker overskriften og velg stilen Ekspandere:

      

En får da følgende visning:

 

Eksempel, før ekspandering:

 

Eksempel, ekspandert felt:

5.2 Godkjenning

Før saken kan publiseres må den være godkjent av avdelingssjef. 

Etter intern godkjenning sendes saken til godkjenning hos Kommunikasjonsavdelingen.

 

Publiser / Send inn / Send inn

Normalt blir innsendt sak gjennomgått innen 1 arbeidsdag.  Dersom det haster å få saken publisert kan Kommunikasjonsavdelingen kontaktes direkte: web@sus.no

Publiserte saker som revideres må også sendes til godkjenning før re-publisering.

 

Tips: dersom det er ønskelig å sende en sak på høring til relevante parter før publisering kan det opprettes en tidsbegrenset forhåndsvisning som kan deles:

5.3 Publisering i Praksisnytt
For å publisere aktuelle Labnytt-saker i Praksisnytt sendes lenke til saken(e) på epost til praksiskonsulent:

Johannessen@Fastlegeservice.no

 

Det må kritisk vurderes hvilke saker som er aktuelle for Praksisnytt. For eksempel bør meldinger om nye analysemetoder, spesifikke detaljer om bruken av ulike prøver og ting rekvirentene gjør feil, i størst mulig grad rettes mot situasjonen der prøven rekvireres eller besvares (i veiledning eller kommentar), eller til den som gjør feil – ikke sendes ut som info til alle.

5.4 Arkivering av publiserte saker i Labnytt

Publiserte saker av-publiseres automatisk etter 2 år dersom ikke noe annet blir bestemt.  Dette er nasjonale føringer for å sikre at sykehusenes nettsider til enhver tid skal inneholde oppdatert informasjon.  Ved av-publisering vil sakene fremdeles være tilgjengelige i systemet for web-redaktører på SUS.no, men sakene vil ikke være søkbare eller tilgjengelige for de som besøker Labnytt-siden.

 

Web-redaktør som har publisert en sak får epost-varsel når arkiveringsdato nærmer seg.  Det må da vurderes om arkiveringsdato skal utsettes eller om saken skal gå til arkiv.  Kommunikasjonsavdelingen følger også med på saker som nærmer seg arkiveringsdato og Kommunikasjonsrådgiver sender ut påminnelse til web-redaktører om at arkiveringsdato nærmer seg.

6.0       Avvik

Avvik fra denne prosedyren rapporteres som et avvik i Synergi.

 

7.0       Kilder/Referanser