Stillingsbeskrivelse for analytisk kjemiker v. 1.1, 29.08.2017

1.   Kvalifikasjoner

         Relevant høyere utdanning fra universitet, høyskole eller tilsvarende

         Mastergrad eller relevant erfaring innen fagfeltet analytisk kjemi, kromatografi og massespektometri

         Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen fagfeltet medisinsk biokjemi

2.   Organisatorisk plassering

         Administrativt tilknyttet seksjon for kromatografi

         Seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede

         Fagbioingeniør og fagansvarlig analytisk kjemiker er nærmeste faglige overordnede

3.   Stillingens hovedoppgaver

         Utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer

         Bistå med avansert vedlikehold og problemløsning på seksjonens instrumenter

         I samarbeid med fagansvarlig programmere/omprogrammere seksjonens pipetteringsroboter

         I samarbeid med fagansvarlig og seksjonsleder ha ansvar for at analyser innen eget område utføres med nødvendige kvalitetskontroller og at innføring av nye metoder og instrumenter kvalitetssikres gjennom tilfredsstillende validering

         I samarbeid med fagansvarlig ha ansvar for at service og vedlikehold av instrumenter utføres forskriftsmessig og at serviceavtaler følges

         Delta i seksjonens rutineoppgaver

4.   Samarbeidsforhold

         Bidra positivt til et godt arbeidsmiljø og samarbeide med avdelingens øvrige personale for at avdelingen og foretaket skal nå sine mål

         Informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

5.   Spesielle bestemmelser

         Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven,» Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5»

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter at saken har vært forelagt analytisk kjemiker.  Slike endringer gis skriftlig.