KPHV - Utgang og permisjoner

KPHV - Utgang og permisjoner v. 1.5, 21.02.2020

 

1.      Hensikt:

Sikre at utgangs- og permisjonsavtaler fortløpende vurderes av faglig ansvarlig for pasientens behandling med hensyn til forsvarlighet for pasientens eget og/eller andres liv og helse og at vurderingene dokumenteres.

Sørge for forutsigbare og trygge forhold når pasienter som er innlagt, ber om utgang og permisjon eller skal til nødvendig utredning eller behandling.

2.      Omfang:

 • Gjelder inneliggende pasienter ved alle sykehuspostene i Klinikk psykisk helsevern voksne.
 • Frivillig innlagte pasienter har som hovedregel mulighet for utgang og permisjon i henhold til avtale med enheten, men det vises til beskrivelse under punkt 5.
 • Rutinen gjelder på DPSene så langt den passer.

3.      Definisjoner:

 • Utgang: Når en inneliggende pasient, alene eller med følge, går ut av døgnenheten vedkommende er innlagt. Kan være med ansatte eller navngitte pårørende, venner etc.

  Unntak – Lokasjon Våland:
  Pasienter som ikke har utgang kan likevel gå ut med følge av ansatte til områder i direkte tilknytning til sykehusområdet. Med direkte tilknytning menes området definert som «Sansehage» utenfor E1-bygget, samt området rett utenfor hovedinngang eller bakgård utenfor kiosken. I spesielle tilfeller der pasienten ikke under noen omstendighet kan gå ut av enheten må dette vurderes og dokumenteres av faglig ansvarlig.
 • Permisjon: Avtalt fravær fra enheten uten følge av personal. Innebærer lengre avstand fra sykehuset/ og lengre tidsrom.

4.      Ansvar:

 • Pasientansvarlig lege/psykolog har i nært samarbeid med faglig ansvarlig overlege eller psykologspesialist ansvar for å vurdere utgang og permisjon, dokumentere vurderinger og eventuelle endringer.
 • Ansatte i sengepost kan i samråd med postleder eller dennes stedfortreder midlertidig inndra utgang dersom pasientens tilstand har forverret seg, eller at en av andre grunner vurderer at definert utgang ikke lengre er forsvarlig.

5.      Beskrivelse:

 • Pasienter innlagt på tvang:
  Pasienter som legges inn på tvang skal ikke ha utgang eller permisjon før dette er vurdert av faglig ansvarlig ved enheten, jfr. unntak gjort for lokasjon Våland under pkt.3. Vurderinger og eventuelle endringer skal være dokumentert.
 • Ved vurdering av utgang og permisjon skal alltid vurdering av selvmordsfare og voldsrisiko tas med i betraktningen.
 • Ved utgang og permisjon for pasienter på dom:
  Dersom det er av særlig betydning for fornærmede eller etterlatte, skal den faglig ansvarlige også varsle om tidspunkt for enkeltpermisjoner.
 • Ved overføring fra en enhet til en annen skal pasientens utgang og eventuelle permisjoner vurderes på mottakende enhet i henhold til beskrivelse som fremgår under pkt. 4.
 • Frivillig innlagte pasienter:
  Frivillig innlagte pasienter har normalt rett til utgang og permisjon. Unntaksvis vil helsepersonell etter en konkret vurdering kunne tenkes å fraråde eller nekte pasienten utgang eller permisjon.
 • Det skal fremgå av journalen om pasienten gjennomfører tiltaket mot enhetens råd eller anbefaling, eller en må ta stilling til om saken heller aktualiserer en utskrivning fra enheten.
 • Dersom pasienten på grunn av sin sinnslidelse vurderes å utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse skal pasienten holdes tilbake på nødrett. Vurderingen tas av den faglig ansvarlige. Hvis faresituasjonen på grunn av en spesiell episode kun varer en kort periode, for eksempel et par døgn, kan det være mer naturlig å holde pasienten tilbake med grunnlag i nødrettsbetraktninger så lenge faresituasjonen består, for deretter å skrive ut på vanlig måte.
 • Dersom den faglig ansvarlige vurderer det slik at unntaksbestemmelsen fra konverteringsforbudet kommer til anvendelse, skal det av hensyn til pasientens rettsikkerhet umiddelbart igangsettes etablering av tvunget psykisk helsevern.

6.      Vurdering av utgang/permisjoner:

 Når den faglig ansvarlige for pasientens behandling gjør en utgangsvurdering skal den som minimum inneholde:

 1. Tidsangivelse: Hvor lenge utgangen eller permisjonen varer? Der tidsangivelse ikke er definert, gjelder tiltaket inntil ny vurdering er utført.
 2. Formål med utgang: Skal angis.
 3. Gjennomføring: Har pasienten utgang alene eller med følge av personal, evt. hvor mange?
 4. Ved uteblivelse: Det bør foreligge en konkret plan om hva personalet skal foreta seg dersom pasienten uteblir eller ikke holder avtalen. Om varsling til politiet se KPHV - Bistandsanmodning/Savnetmelding til politiet .
 5. Ved retur til enhet: Etterspørre pasient, familie, venner e.c.t hvordan utgang /permisjon har forløpt og dokumentere dette i pasientjournalen.

7.      Avvik:

Eventuelle avvik fra planlagt gjennomføring eller uønskede hendelser meldes i Synergi.

8.      Kilder/Referanser:

Rundskriv fra SHDIR Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid

Rundskriv fra SHDIR 15-9/2007 Vurdering av risiko for voldelig atferd

Kapittel 5. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

KPHV - BVC - Tiltaksmatrise (Ikke tilgjengelig).