KPHV - Husregler for innlagte pasienter v. 1.1, 21.05.2017

Husordensreglement for innlagte pasienter

 

Klinikk psykisk helsevern voksne behandler mennesker med ny-oppstått psykisk lidelse, eller akutt forverring av kronisk psykisk lidelse. Andre kommer til oss fordi de opplever en alvorlig livskrise, eller har opplevd traumatiske hendelser.

 

For å kunne gi deg og dine medpasienter et trygt og godt oppholdt under innleggelsen, er det fastsatt noen rammer og retningslinjer som gjelder for alle pasientene som er innlagt.

 

Generelle regler:

• Vi forventer at pasienter og personal opptrer på en respektfull måte ovenfor hverandre. Dette fører til trygge og gode rammer for alle i posten.

 

• Vi aksepterer ikke skjellsord eller annen grovt krenkende ordbruk overfor pasienter eller ansatte. 

 

• Vi aksepterer heller ikke noen former for vold, trusler, seksuell trakassering, ødeleggelse av inventar eller annen form for uønsket adferd.

 

Husk at selv om en har en psykisk lidelse og er innlagt på sykehus, så gjelder de samme lover og regler på sykehuset som i samfunnet forøvrig. 

 

Taushetsplikt:

Personalet har taushetsplikt. Som pasient oppfordres du til ikke å snakke om medpasienters problemer og historie til utenforstående.

 

Utgang:

Utgangsdøren fra posten vil for noen av våres sengeposter alltid være låst, men låses opp av personalet i henhold til individuelle avtaler. 

 

Pasientrom:

Du vil få tildelt et eget rom på posten. Røyking på rommet er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å ha besøk av andre pasienter på rommet, eller oppholde seg på andre pasienters rom.  

 

Ro:

Jevn døgnrytme er av stor betydning i forhold til psykisk lidelse. For å gi deg og dine medpasienter mulighet til å opprettholde eller gjenopprette dette, er det viktig at det er ro i postene mellom kl. 23.00 (kl. 24.00 fredag og lørdag) og kl. 07.00. I denne perioden henstilles det til at du oppholder deg på ditt eget rom.

 

Besøk:

Du er velkommen til å ha besøk mens du er innlagt. Besøk må tilpasses den behandlingen du mottar og skal fortrinnsvis skje på kveldstid og frem til kl. 21.00. Av hensyn til medpasienter er det ikke tillatt å motta besøk i fellesarealet i posten. Besøk gjennomføres på ditt rom eller på postens besøksrom.

 

Mobiltelefon, datamaskiner og lignende:

Du kan normalt bruke mobiltelefon mens du er innlagt på sykehuset så lenge dette ikke er til sjenanse for andre pasienter. I fellesarealet henstilles det derfor til at telefonene settes på lydløst. Telefonsamtaler skal likevel foregå på pasientrommet og ikke i fellesarealet.

 

Bruk av foto/video/lydopptaks-funksjoner er av hensyn til medpasienter ikke lov, vi viser til dette punktet under.

 

Postene har også telefoner som kan lånes til nødvendige samtaler med nære pårørende og offentlige kontorer. 

 

Datamaskiner, lesebrett etc. skal brukes på pasientrommet og ikke i fellesarealet. 

 

Bruk av TV/DVD/spill i fellesarealet:

 

Pasienter har ulik grense for hvilke inntrykk de tåler å motta mens de er innlagt på sykehuset. For å få et godt miljø i fellesarealet er det ikke tillatt med visning av innhold som kan virke støtende på enkeltpersoner, eksempelvis filmer/spill som inneholder rus/vold/seksualisert vold og lignende. 

 

Musikk:

Bruk av musikk skal ikke være til sjenanse for andre pasienter. 

 

Foto/video/lydopptak:

Av hensyn til personvernet er det ikke tillatt å ta bilder/video/lydopptak av andre under innleggelsen på sykehuset. Dette gjelder også på turer eller andre arrangement i sykehusets regi. 

 

Det kan være straffbart å legge ut slike bilder/opptak på blogger/sosiale medier etc..

 

Verdisaker:

Vi oppfordrer til at du har minst mulig eiendeler med deg under oppholdet. Sykehuset er ikke ansvarlig for dine private eiendeler og har normalt ikke erstatningsansvar for disse dersom de skulle komme bort eller bli ødelagt under oppholdet.

 

Etter avtale kan posten i noen tilfeller oppbevare verdigjenstander for deg.

 

Bruk av penger - lån, kjøp og salg:

Sykehuset har ikke ansvar for din bruk av penger eller for andre økonomiske disposisjoner som du måtte foreta under sykehusinnleggelsen.

 

På sykehusets område er det ikke tillatt at pasienter kjøper/selger/låner hverandre gjenstander, penger, røyk eller rusmidler.

 

Røyking:

Det er ikke tillat å røyke innendørs, heller ikke på pasientrom. Dersom du ikke har lov å gå ut alene, vil du bli fulgt ut av personalet for å røyke. Den enkelte post har egne rutiner for dette. 

 

Skjermingsavdelingene har egne røykerom for pasienter på skjerming.


Du må selv anskaffe røyk/tobakk. I krisetilfeller vil du kunne få tilbud om nikotinplaster/ nikotintyggegummi fra posten.

 

Rusmidler/medisiner/medikamenter:

Det er ikke tillat å oppbevare eller bruke rusmidler mens du er innlagt i sykehuset eller under permisjoner. Det er heller ikke tillatt å oppbevare eller bruke egne/andres medisiner/ medikamenter mens du er innlagt. 

 

Illegale rusmidler/medisiner/medikamenter vil bli beslaglagt, og enten overlevert til politiet eller destruert. 

 

Legale legemidler som du tas med til sykehuset skal oppbevares av posten. Du vil få alle nødvendige medisiner ulevert fra personalet.

 

Våpen/farlige gjenstander:

Det er ikke lov å ha med våpen/våpenlignende gjenstander eller andre generelt farlige gjenstander på sykehuset. Slike gjenstander vil bli beslaglagt og overlevert til politiet eller ødelagt.

 

Dyr:

Det er ikke tillatt å ha med seg dyr på sykehuset. 

 

 Erstatningskrav/anmeldelse til politiet:

Selv om en har en psykisk lidelse, har pasienter etter skadeerstatningsloven, erstatningsansvar for de handlingene en utfører. Psykisk syke pasienter vil normalt også være strafferettslig ansvarlige.

 

Sykehuset vil normalt kreve erstatning for skader som blir påført inventar, utstyr eller bygninger som sykehuset eier. Sykehuset vil også anmelde eventuelle straffbare handlinger til politiet.

 

Vedtak etter psykisk helsevernlov:

I tillegg til disse generelle reglene finnes det regler i psykisk helsevernlov som kan sette strengere begrensinger eller pålegg for den enkelte pasient enn det som er fastsatt i husreglene. Dette kan for eksempel være at du må være på skjermet enhet, vedtak om begrensing i kontakt med omverden eller krav om ransaking av rom. Slike begrensninger skjer på bakgrunn av en individuell vurdering. Som pasient vil du i så fall ha krav på et eget vedtak som forteller hvilke begrensinger eller pålegg som er fastsatt for deg. Disse vedtakene kan du eller dine pårørende påklage til kontrollkommisjonen.