KPHV - Utlevering av vedtak - Phvl. kap 3 og 4 v. 1.4, 04.02.2020

1.     Hensikt: 

Sikre at pasient, nærmeste pårørende og eventuelle offentlige myndigheter får underretning og kopi av aktuelle vedtak i henhold til psykisk helsevernloven.

2.     Omfang:

Vedtak som er fattet i medhold av psykisk helsevernloven kap. 3 og 4.   

3.     Definisjoner:

Nærmeste pårørende – personer i henhold til Pasient og brukerrettighetslovens § 1-3 bokstav B.

 

Offentlige myndigheter – myndigheter som nevnt i psykisk helsevernlov § 3-6 jf. psykisk helsevernforskrift § 7.

4.     Ansvar:

Vedtaksansvarlig med bistand fra postsekretærer. Som hovedregel sendes alltid vedtak til pårørende. Det er vedtaksansvarliges ansvar å informere postsekretær dersom vedtak ikke skal sendes pårørende.

5.     Beskrivelse:

Ved etablering av vedtak etter Phvl. og Psykisk helsevern forskrift (PHV forskrift) skal pasienten alltid ha kopi av vedtak. Dette skal også alltid sendes kontrollkommisjonen.

 

Nærmeste pårørende etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3, første ledd, bokstav b og begjærende instans etter PHLV §3-6 og PHV forskriftens §7, har også rett til kopi av vedtakene.

Under følger en oversikt over praktisering av ovennevnte i Klinikk psykisk helsevern voksne.

 

Kapittel 3

Ved etablering av vedtak etter PHVL §§ 3-2, 3-3, 3-7, skal pasienten skal ha kopi av vedtak.

 

Nærmeste pårørende skal ha kopi av vedtak uavhengig av pasientens samtykke.

Dersom pasienten er begjært innlagt til tvunget vern fra offentlig myndighet, skal begjærende instans ha kopi av vedtak ved etablering- eller ikke etablering uavhengig av pasienten samtykke.

 

Dersom pasienten motsetter seg at deler av pasientopplysningene blir utlevert, må faglig ansvarlig ta stilling til om deler av opplysningene i vedtak skal sladdes.

 

Nærmeste pårørende og begjærende instans kan ha rett til ytterligere opplysninger for å kunne ivareta sin klagerett etter PHV-forskrift § 10, tredje ledd.

 

Nærmeste pårørende kan også ha rett til ytterligere informasjon etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3.

 

Utvidelse av observasjonstid i nye 10 dager, jf. phvl § 3-2. 3. ledd:

Dette krever samtykke fra kontrollkommisjonens leder/vara.

 

Slike beslutninger fra kontrollkommisjonen leders side kan ikke påklages, hverken godkjenning eller avslag på forlengelse. Pasienten må informeres om avgjørelsen, det samme gjelder pasientens nærmeste pårørende. Når en fatter vedtak om slik forlengelse må frasene om klagerett tas ut av vedtaket og erstattes med frasen: «Leder av Kontrollkommisjonens beslutning om forlenging eller avslag på forlenging av tvungen observasjon er endelig og kan ikke påklages».

 

Kapittel 4

Ved etablering av vedtak etter Phvl. § 4-10 skal pasienten ha kopi av vedtaket.

 

Nærmeste pårørende skal ha kopi av vedtaket uavhengig av pasientens samtykke.

 

Dersom pasienten motsetter seg at deler av pasientopplysningene blir utlevert, må faglig ansvarlig ta stilling til om deler av opplysningene i vedtak skal sladdes.

 

Nærmeste pårørende kan ha rett til ytterligere opplysninger etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3.

 

Ved etablering av vedtak iht. øvrige paragrafer i kapittel 4 skal pasienten ha kopi av vedtaket.


Nærmeste pårørende skal ha kopi av vedtaket med mindre pasienten motsetter seg dette jfr. Phvl. forskriftens § 27. Dette gjelder også vedtak etter phvl. § 4-4a.

 

Nærmeste pårørende kan ha rett til ytterligere opplysninger etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3.

6.     Avvik:

Rutinen kan ikke fravikes.

7.     Kilder/Referanser:

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer

 

Pasient- og brukerrettighetsloven