Forbruksmateriell - fremgangsmåte for søking v. 1.1, 09.03.2021

1. Hensikt

Prosedyren beskriver fremgangmøte for å søke forbruksmateriell til sentralvenøse kateter (CVK, Hickman, VAP, PICC-line), PEG, sondeernæring, subcutan smertebehandling og PleurX dren når pasienter skal skrives ut fra avdelingen.

 

2. Omfang

Prosedyren omfatter alle søknader om forbruksmateriell til avdeling for behandlingshjelpemidler, både til cancerpasienter og til for eksempel hyperemesispasienter.

 

3. Definisjoner

Seksjon for behandlingshjelpemidler har ansvar for medisinsk teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til pasienter som bor hjemme eller i kommunal institusjon. Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på utlån fra spesialisthelsetjenesten til enkeltpasient, etter søknad fra oss. Tilbudet gjelder pasienter som er folkeregistrert i Helse Stavanger sitt område.

 

4. Ansvar

Pasientansvarlig sykepleier har ansvar for at prosedyren gjennomføres i samråd med lege.

 

5. Beskrivelse

Sykepleier fyller ut søknad i DIPS. Velg nytt journaldokument. Dokumenttype: BL Utlån av beh. hjelpemidler og forbruk.

Fyll ut Hoveddiagnose (ICD 10).

Fyll ut øvrig begrunnelse. Hvor lenge tiltakets varighet skal være (varig/tidsavgrenset).

Utstyrsbeskrivelse: Sett inn hvilket utstyr pasienten skal låne samt eventuelt forbruksmateriell.

Kryss av på opplærings-/oppfølgningsansvarlig. Opplæring må ha vært utført eller satt av avtalt tid til opplæring for utstyret skal brukes.

Pasienten trenger ikke å signere skjemaet.

Når søknaden er ferdig utfylt, må rekvisisjonen godkjennes av legen og sendes til vurdering til SO Stv BHM søknad Kontor. I emnefeltet må det stå hva slags utstyr det søkes om for å ikke forsinke saksbehandlingen. Eks: Smertepumpe.

Forbruksmateriell må skrives på eget rekvisisjonsskjema i tillegg (handleliste) og sendes på faks 51513917. De ulike rekvisisjonsskjemaene finner du link til her: http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/Sider/Avdeling-for-behandlingshjelpemidler.aspx. Utstyr for 1 mnd er vanligvis mer enn nok. Skjemaet må signeres av lege og kan reitereres. Skjemaet ligger på avdeling for behandlingshjelpemidler sine intranettsider. 

OBS: Ved søknad om utstyr til PleurX dren skrives inn: "PleurX drenasje kit" og antall kolber du ønsker bestilt under "utstyrsbeskrivelse" i skjemaet. Dette er fordi utstyr til PleurX har ikke et eget rekvisisjonsskjema utenom. 

Dersom pasienten trenger NaCl til skylling og Klorhexidin; kryss av for dette på rekvisisjonen. Ta kopi av rekvisisjonen og lever kopien til publikumsapoteket.

Originalen faxes avdeling for behandlingshjelpemidler. Ring til avdeling for behandlingshjelpemidler for å kontrollere at de har mottatt søknaden og for å avtale når utstyret kan leveres.

Dersom pasienten trenger Heparin må legen fylle ut e-resept §2 punkt 11 "koagulasjonsbindemiddel til skylling/deponering i venekanyle". Resepten må hentes på publikumsapoteket før hjemreise.

 

6. Avvik

​Avvik meldes i synergi.