Stillingsbeskrivelse offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier MOBA v. 1.1, 03.06.2014

Stillingsbeskrivelse offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier MOBA.

 

1.0.   Kvalifikasjoner.

 •  Offentlig godkjent sykepleier
 •  Spesialsykepleier innen fagfelt sykepleie til akutt kritisk syke for sykepleiere med hovedarbeidssted mottak.
 •  Videreutdanning innen ulike fagfelt sykepleie. f.eks. sykepleie til akutt kritisk syke, geriatri, psykriatri og rus for sykepleiere med hovedarbeidssted OBA.

2.0.   Organisatorisk plassert.

 • Underordnet avdelingssykepleier på hovedarbeidssted.
 • Offentlig godkjent sykepleier har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse.

3.0.   Ansvar og arbeidsoppgaver.

 • Medansvarlig for den sykepleie som utøves er i overenstemmelse med SUS's og MOBA's målsetting, prosedyrer og rutiner.
 • Utføre sykepleie i forhold til jobb-beskrivelse og tildelte roller og funksjoner i kompetanseportalen.
 • Dokumentere utført sykepleie i DIPS.
 • Samarbeide med øvrige medarbeiarbeidere om å koordinere pasientbehandling/tilbud til pasient og pårørende.
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir utført.
 • Ansvar for at MOBA's ressurser forvaltes forsvarlig.
 • Følge SUS's retningslinjer i forhold til å melde pasientskader, forhold som kunne ført til skade, HMS og ansattskade i Synergi samt rapportere til sykepleier med ansvarsvakt.
 • Holde seg faglig ajour med utvikling innen eget fagområde.
 • Ta selvtester og sikre at man er ajour i forhold til tildelte kompetanseplaner.
 • Føre i GAT og godkjenne egne timelister.
 • Være ansvarshavende sykepleier på vakt når oppnådd kompetanse jmf. kompetanseplan.

4.0.  Samarbeidsforhold.

 • Delegerer arbeidsoppgaver slik at oppgavene samsvarer med personalets kvalifikasjoner.
 • Veileder medarbeidere, nyansatte, vikarer, hospitanter og sykepleierstudenter i sykepleierpraksis.
 • Er lojal mot MOBA's sykepleieledelse og målsetting.
 • Samarbeider med øvrige faggrupper.
 • Har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

5.0.  Spesielle bestemmelser.

 • Underlagt bestemmelser i Helsepersonellloven, Pasientrettighetsloven, Lov om spesialisthelsetjenesten.
 • Endring av stillingsbeskrivelse kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken er forelagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte skriftlig.