Stillingsbeskrivelse Seksjonsoverlege v. 1.0, 14.04.2010

 

1 Kvalifikasjoner:

· Spesialist i radiologi.

           

2 Organisatorisk plassering:

· Seksjonsoverlege er medisinsk faglig og administrativt underordnet avdelingsoverlegen.

· Seksjonsoverlege er medisinsk faglig overordnet alt personell på seksjonen.  Personalansvaret for radiograftjenesten er delegert fra avdelingssjef til sjefsradiograf.

· Seksjonsoverlegen rapporterer til avdelingsoverlege.

 

1 Stillingens hovedoppgaver:

 

Administrative oppgaver 

· Sørge for at seksjonens medisinske virksomhet er forsvarlig.

· Sørge for at tildelte resurser blir koordinert og utnyttet til pasientens beste og for optimal utnyttelse av resurser.

· Sørge for kvalitetssikring og arbeide aktivt for at fastsatte standarder på kvalitet blir nådd.

· Utføre administrative oppgaver delegert fra avdelingsoverlege.

 

Personalforvaltning

· I samarbeid med seksjonsradiograf definere personell og kompetansebehov med tanke på forsvarlig drift av seksjonen.

 

Fagoppgaver: 

· Seksjonsoverlege skal sørge for at diagnostikk, prosedyrer, metoder og utstyr er i samsvar med faglig forsvarlig standard.

· Seksjonsoverlege har i samarbeid med seksjonsradiograf ansvar for evaluering av faglig virksomhet, arbeidsmetoder, utstyr og hjelpemidler i seksjonen. Det lages en evalueringsrapport som innleveres avdelingsledelse ultimo januar.

· Seksjonsoverlege har i samarbeid med avdelingens utdanningsutvalg ansvar for å utarbeide og tilrettelegge undervisning på spesialistutdanning av underordnete leger.

· Ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

· Sørge for at FOU ivaretas med sikte på å opprettholde og videreutvikle kompetanse innen seksjonen.

 

 

2 Samarbeid

· Seksjonsoverlege skal informere og stimulere medarbeidere til å samarbeide om avdelingen og foretakets mål.

· Fremme samarbeid innen seksjonen og avdelingen.

· Samarbeide med avdelingens øvrige ledere i spørsmål av faglig og administrativ art.

· Samarbeide med seksjonens brukere.

 

3 Spesielle bestemmelser.

· Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen etter at saken er forelagt seksjonsoverlegen.  Slike endringer gis skriftlig.