Stillingsbeskrivelse Leder Renhold - Opr. avd. syd/øst/sterilsentral v. 1.0, 26.03.2010

1. ORGANISATORISK PLASSERING

Leder renhold er administrativt underlagt oversykepleier ved operasjonsavdelingen

Leder renhold har ansvar for faglige forsvarlig utøvelse av renhold ved anestesi og operasjonsavdelingen.

Ansvar for organisering av den daglige virksomhet ved seksjonen i samarbeid med avdelingssykepleiere og deres stedfortredere

Overordnet dag- og turnuspersonalet som til enhver tid er ved seksjonen.

Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte.

 

2. ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER.

Ansvar for gjennomføring av virksomheten ved seksjonen.

Ansvar for at enheten disponerer sine ressurser ut fra de rammer og målsettinger som er lagt for virksomheten.

Ansvar for bruk og behandling av utstyr som seksjonen disponerer.

Nyanskaffelser skjer i samarbeid med oversykepleier.

Ansvar for planlegging og gjennomføring av kortsiktig og langsiktig drift ved seksjonen.

Ansvar for drift og økonomi ved seksjon renhold

Har ansvar for å koordinere turnusplanene i sin enhet ved operasjonsavdelingen.

Utarbeide og ajourføre forslag til prosedyrer.

Kontakt med leverandører ved innkjøp av utstyr og forbruksvarer ved seksjon renhold.

Sørge for aktuell informasjon til personale ved seksjon renhold og øvrige

yrkesgrupper og i operasjonsavdelingen.

Har ansvar for helse miljø og sikkerhet på sin seksjon.

Innflytelse ved nyansettelser på seksjon renhold.

Ansvar for konkrete arbeidsoppgaver i den daglige drift.

Rapportere avvik.

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD.

Bidra til et godt samarbeid med egen og andre faggrupper i og utenfor avdelingen for å sikre kontinuitet og kvalitet for pasienten.

Har aktivt medansvar for å skape et godt arbeidsmiljø i avdelingen

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER

Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Helse Stavanger og SUS.

Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av oversykepleier

Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.