Ergoterapi - Behandle henvinsinger vedrørende hjelpemiddelbehov hos inneliggende pasienter v. 3.1, 07.09.2021

1.     Hensikt: 

I samarbeid med pasienten kartlegge og vurdere behov for henvisning til kommunal ergoterapeut med tanke på hjelpemidler som kan gjøre pasienten mer delaktig i eget liv. Ved særlige behov søke om enkelte hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentral.

 

2.     Omfang:

Pasienter innlagt ved SUS, Våland som er henvist til ergoterapeut ved Terapiavdelingen angående behov for hjelpemidler.

 

3.     Definisjoner:

Tekniske hjelpemidler:

”Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Hjelpemidler skal inngå som del av en helhetlig plan, og bidra til å:

• bedre funksjonsevnen

• øke selvhjulpenheten

• lette pleien av funksjonshemmede

 

Personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få støtte til hjelpemidler fra folketrygden. Personer som har midlertidige behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.”

 Fra ”Hjelpemiddelformidling – en del av et større system” Rikstrygdeverket 2003

 

Varig lån: Lån av tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen etter godkjent søknad.

Korttidslån: Lån av tekniske hjelpemidler for en kortere periode, vanligvis inntil 3 mnd fra kommunalt hjelpemiddellager.

 

Rekvisisjonsrett: Ergoterapeuter i kommunen og enkelte andre yrkesgrupper har tilgang til å rekvirere bestemte typer hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen etter gjennomført kurs ved NAV. Dette gjelder eksempelvis rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk m.m. Rekvisisjon er en forenklet saksbehandling. Her gjelder også krav om varig behov.

 

4.     Ansvar:

Ergoterapeut som har tatt ned og vurdert henvisning fra lege.

 

5.     Beskrivelse:

Ergoterapeut ved SUS skal ved henvisning vurdere behov for oppfølging av kommunal ergoterapeut med tanke på karlegging av hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet og i ADL. Det skal søkes på færrest mulig hjelpemidler fra spesialisthelsetjenesten da dette i utgangspunktet er en kommunal oppgave. Derfor skal de aller fleste slike behov etter kartlegging, henvises videre til ergoterapeut i den aktuelle kommunen. (se egen prosedyre Ergoterapi - Henvisning til kommuneergoterapeut (Ikke tilgjengelig)).

I noen tilfeller kan det imidlertid være aktuelt at en slik søknad likevel sendes fra ergoterapeut på SUS. Eksempler på dette kan være nyamputerte eller alvorlig syke kreftpasienter som blir liggende over tid på SUS. Hovedfokus vil da være på behov for manuell rullestol/trykkavlastende pute. I slike tilfeller er det krav om navngitt oppfølgingsansvarlig i kommunen. Som hovedregel søkes det ikke på elektrisk rullestol fra SUS da dette er en kommunal oppgave som krever mer langvarig og tettere oppfølging. Behov for søknad om hjelpemidler med utgangspunkt i kartlegging av bolig skal alltid henvises videre til kommunal ergoterapeut.

 

Avgrensninger:

o    Ergoterapeut ved SUS skal i utgangspunktet ikke bestille enkle hjelpemidler fra korttidslageret i de ulike kommunene. Dersom det er behov for slike hjelpemidler (eks. rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk) etter opphold på SUS har den behandlende avdeling ansvar for formidling av dette. Enten via bestillerkontorene i Stavanger kommune eller via hjemmesykepleien (PLO-meldinger) i den enkelte kommunen pasienten tilhører.

 

o    Ved behov for nødvendige hjelpemidler ved innleggelse på SUS (eksempelvis trykkavlastningshjelpmidler eller rullestol) er behandlende avdeling ansvarlig for fremskaffelse av disse. Angående behov for trykkavlastningsmadrass ved innleggelse på SUS vises det til egen prosedyre for dette. Trykkavlastende madrasser (Ikke tilgjengelig) Denne bestilles via behandlende avdeling uten å gå igjennom ergoterapeut.

 

o    Ergoterapeut ved SUS har ikke rekvisisjonrett på hjelpemidler. Kommuneergoterapeuten har normalt rekvisisjonsrett samt også enkelte i hjemmesykepleien.

 

o    Dersom det er spørsmål angående småhjelpemidler innen ADL (som strømpepåtrekker, gripetang, spesialbestikk o.l.) kan ergoterapeut på SUS være behjelpelig med råd og veiledning. Det skal da gis informasjon om at disse i utgangspunktet må kjøpes av pasienten selv (gjelder fra 2012). Det kan imidlertid søkes om støtte etter bestemte kriterier ut fra pasientens økonomiske situasjon. Dette gjøres kun av kommunal ergoterapeut, og det sendes da henvisning videre. Dersom ytterligere behov for råd og veiledning angående småhjelpemidler sendes det også henvisning til kommunal ergoterapeut.

 

o    Ergoterapeuter på SUS kan være behjelpelige med råd og veiledning for de enkelte avdelingene angående disse vurderingene.

 

 

Når det unntaksvis sendes søknad om varig utlån av et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral gjøres dette på følgende måte:

 

Fyll ut søknadsskjema for hjelpemidler som finnes på NAV hjelpemiddelsentralens nettsider: www.nav.no

Her er det også mye annen nyttig informasjon om prisforhandlede og rangerte hjelpemidler, lister over forhandlere samt spesifikasjoner for de enkelte hjelpemidlene. Ved behov for råd og veiledning knyttet til tilpasning av hjelpemiddelet (gjelder oftest rullestol) og særlige behov hos pasienten kan saksbehandlere på NAV hjelpemiddelsentralen Rogaland kontaktes. Telefonnummer står på NAVs nettside.

 

På nettsiden finnes også alle aktuelle skjemaer som skal benyttes i hjelpmiddelsøknader. Dersom det søkes om rullestol skal eksempelvis hjelpeskjema H04 (manuell rullestol) fylles ut og legges ved søknaden.

 

Ansvarlig ergoterapeut har ansvar for å kontakte ergoterapitjenesten i kommunen for å få navngitt oppfølgingsansvarlig for søkte hjelpemidler. Dette føres på søknaden til NAV.

 

alltid underskrift fra pasienten. Det kan også fås underskrift på fullmakt for søknad om hjelpemidler dersom pasienten reiser før søknaden er ferdig skrevet. Dette er et eget skjema på Hjelpemiddelsentralen sin nettside.

 

Det skal alltid sendes henvisning til kommunal ergoterapeut i etterkant av søknad om hjelpemiddel for å sikre oppfølging/opplæring i forbindelse med hjelpemiddelet.

 

Kopi av søknaden, samt kopi av eventuelle vedlegg, leveres til scanning for journal, pr. høst 2021 leveres disse til sekretærer på terapiavdelingen.

Kopi av søknad samt vedlegg sendes til ansvarlig kommunal ergoterapeut.

 

Ergoterapeuten er ansvarlig for dokumentering i DIPS evt. informasjon til avdeling ved behov.

 

6.     Avvik:

Dersom pasienten er utskrevet før henvisning til ergoterapeut er vurdert kan pasienten kontaktes på telefon for å sikre oppfølging og evt. videre henvisning til kommunal ergoterapeut.

 

Dersom det haster med å sende søknad og kommunal ergoterapeut ikke er tilgjengelig på telefon, kan søknad sendes og ergoterapeut kontaktes i etterkant. I tilfelle noteres dette på søknaden til NAV.

 

I kommuner der det ikke er ansatt ergoterapeut kan fysioterapeut kontaktes for oppfølgingsansvar.

 

7.     Kilder/Referanser:                          

Produkt- og prisoversikter

Om hjelpemiddelformidling

”Hjelpemiddelformidling – en del av et større system” Rikstrygdeverket 2003