SARS-CoV-2 RNA (NAT/PCR)

SARS-CoV-2 RNA (NAT/PCR) v. 4.0, 15.08.2022

Indikasjon

Mistanke om koronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) og behov for diagnostisk avklaring.

For oppdaterte anbefalinger, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/symptomer-smitte/

 

Følgende må oppgis på rekvisisjonen:

         Kliniske opplysninger

         Dersom helsepersonell: arbeidssted og telefon nummer til den ansatte

         Kontaktinformasjon til rekvirent/kommunelege, inkludert telefonnummer

         Opplysninger om prøven er tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing

Prøvemateriale

Kombinert prøve fra hals og nasopharynx (med samme pensel) anbefales som førstevalg. Prøve tas med nasopharynxpensel (bøyelig)

 

Alternativt

-      Nasopharynx

-      Halsprøve

 

Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses pasientens gjennomføringsevne. Halsprøve kan være aktuelt for eksempel hos barn for å redusere ubehag, evt. dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig.

 

Gjelder kun for spesialisthelsetjenesten:

Prøve fra nedre luftveier (bronkoalveolær lavage, trachealsekret, ekspektorat) kan evt. vurderes dersom det er sterk klinisk mistanke om covid-19 og prøve fra øvre luftveier er negativ.

Transportmedium/

prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve (UTM-RT, evt. andre virustransportmedier avhengig av tilgjengelighet)

3C057N-2-wht

Steril universalkonteiner til BAL/trakealaspirat/ ekspektorat

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi 

Prøvetaking

Ved prøvetaking må anbefalt beskyttelsesutstyr benyttes, viser til https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/smitteverntiltak-i-helsetjenesten-ved-sesongbaserte-luftveisinfeksjoner/

Det må være et system for å unngå kontaminering av utside prøverør/kork med smittefarlig materiale, f.eks ved en person tar prøven og en annen håndterer prøverør. Dersom prøvetaking utføres av kun en person, må det sikres at prøverør desinfiseres tilstrekkelig med desinfeksjonssprit 75%.

 

Kombinert prøve fra hals og nasopharynx

Bruk nasopharynxpensel (bøyelig); prøve tas først i hals, deretter i nasopharynx.

Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals.

 

Halsprøve: Bruk spatel for å holde tunga nede. Prøvetakingspensel strykes over tonsiller og bakre svelgvegg i ca 5 sekunder. Dersom det er brukt bøyelig prøvetakingspensel kan denne deretter brukes til å ta nasopharynxprøve.

 

Nasopharynxprøve: Samme pensel som ble brukt til halsprøve (bøyelig prøvetakingspensel) føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

 

Nedre luftveisprøve (kun i spesialisthelsetjenesten):

Bronkoalveolær lavage/ trakealaspirat/ekspektorat tas etter gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Kontaminering av utside prøverør/kork med smittefarlig materiale må unngås, se Prøvetaking. Påse at korken på prøverør er godt tilskrudd for å unngå lekkasjer, og transporter prøven i stativ eller plasthylse.

Helsepersonell skal som hovedregel ikke levere prøve tatt av seg selv eller pårørende/husstandsmedlemmer. Ansatte SUS som er på jobb i påvente av prøvesvar og som har fått tatt prøve i regi av egen avdeling, kan unntaksvis levere egen prøve.

 

Prøven leveres snarest til laboratoriet i åpningstiden, se https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.  

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn, fødselsnummer og prøvedato.

Metode

NAT (nukleinsyre-amplifiseringstester):

-      PCR (polymerasekjedereaksjon)

-      TMA (transkripsjonsmediert amplifikasjon)

Utføres

Mandag til søndag

Prøver hvor kun SARS-CoV-2 PCR er bestilt, analyseres og besvares fortløpende mellom kl 8.00 og 21.00 mandag til fredag, og mellom kl 8.00 og kl 15.30 lørdag, søndag og høytidsdager.

Ved høyt prøveantall vil prøver fra pasienter innlagt helseinstitusjoner, helsepersonell og prøver tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing bli prioritert. Det er viktig at nødvendige opplysninger kommer tydelig fram på rekvisisjonen for at laboratoriet skal kunne foreta prioritering.

Svartid

Det tilstrebes at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet. I perioder med høyt prøveantall, vil svartiden kunne bli noe lenger. 

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

Ved inkonklusivt svar anbefales ny prøve.

Positive og inkonklusive svar ringes til rekvirent for pasienter innlagt ved SUS eller andre helseinstitusjoner. For andre pasientgrupper vil svar ikke bli ringt.

Alle svar overføreres elektronisk så snart svar foreligger til DIPS/eksterne journalsystemer, og til Folkehelseinstituttet for overføring av svar til helsenorge.no og kjernejournal (gjelder personer med norsk personnummer).

Kommentar

Analysen detekterer sarbeco coronavirus (SARS-CoV-2 og SARS) og er egnet til påvisning av SARS-CoV-2 da det for tiden ikke er andre sarbeco coronavirus i omløp.

 

Utvalgte positive prøver undersøkes videre for aktuelle virusmutasjoner med PCR-undersøkelse, og resultatet svares ut som en egen analyse på svarbrevet.

Helgenomsekvensering utføres på et utvalg av de positive prøvene, og besvares som en egen analyse.

Avklaring av virusvariant er ikke teknisk mulig i prøver med lav virusmengde (gjelder både PCR og helgenomsekvensering).

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert analyse