Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2) v. 1.14, 18.10.2021

Prosedyren beskriver gjeldende smitteregime og beskyttelsesutstyr ved mistenkt eller påvist COVID-19 i Helse Stavanger HF

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap - FHI 

 

1. Smitteregime

SARS-CoV-2 smitter primært gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Pasienten skal fortrinnsvis legges på et kontaktsmitteisolat med eget bad/wc og forgang. Dersom isolat ikke er tilgjengelig, må pasienter legges på enerom med eget bad og toalett, eventuelt kohortisoleres.

Luftsmitteisolat og/eller luftsmitteregime kan være aktuelt spesielt ved behov for aerosolgenererende prosedyrer. Dette skal vurderes av infeksjonsmedisinsk bakvakt eller intensiv bakvakt. For definisjon av aerosolgenererende prosedyrer, se punkt 4.2.

2. Beskyttelsesutstyr ved påvist eller mistenkt infeksjon med COVID-19:

Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Engangs smittefrakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på kirurgisk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.

Vurder bruk av hette (hårbeskyttelse) i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale, eksempelvis aerosolgenererende prosedyrer.

Dersom pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med koronavirus må opereres, må det vurderes lokalt om det er mulig med operasjon på stue uten overtrykksventilasjon.

3. Bruk av åndedrettsvern

Åndedrettsvern av type FFP3 benyttes dersom pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller aerosolgenererende prosedyrer skal gjennomføres.

Åndedrettsvern FFP3 - evt. FFP2/N95 benyttes ved:  

 • langvarig kontakt (15 minutter) < 2 meter til pasienter med bekreftet eller sannsynlig smittet med covid-19
 • Ved bruk av åndedrettsvern uten dekket utåndingsventil må det ved lengre aseptiske prosedyrer i tillegg benyttes et kirurgisk munnbind under prosedyren.

4. Ytterlige presiseringer av rutiner i Helse Stavanger HF:

4.1. Visir/Beskyttelsesbriller:

Visir skal benyttes ved prosedyrer med aerosoldannelse, ved uttalte luftveissymptomer eller ved opphold i kohortavdeling.

4.2. Aerosolgenerende prosedyrer:

Aerosolgenererende prosedyrer omfatter følgende prosedyrer;

 • Intubering/ekstubering og prosedyrer som manuell ventilering, bruk av åpent trakealsug og kortvarig frakopling (skjer ikke så sjeldent aksidentelt for eksempel ved hoste/snuing osv.)
 • Hjerte-Lungeredning (HLR)
 • Trakeotomi- og trakeostomiprosedyrer (innleggelse, åpent sug, seponering)
 • Non-invasiv ventilasjon (NIV) som BiPAP og CPAP uten filter
 • Høyhastighets oscillerende ventilasjon som HFOV (High-Frequency Oscillating Ventilation)
 • High Flow Nasal Oxygenation (HFNO) vurderes som sterkt aerosolgenererende. Dersom HFNO må benyttes, må det gjennomføres en risikovurdering av forsterkede smitteverntiltak. Risikovurderingen bør utarbeides i samarbeid med smittevernpersonell.
 • Bronkoskopi og ØNH-luftveisprosedyrer som involverer bruk av sug
 • Indusert sputum
 • Lungefysioterapi hvis utført etter indusert sputum eller i områder hvor det regelmessig gjøres AGP (intensivkohort)
 • Kirurgi og post-mortem prosedyrer i tilknytning til pasientens luftveier som innebærer bruk av høyhastighets roterende instrumenter/verktøy
 • Gastroskopi som involverer bruk av åpent sug i øvre luftveier
 • Tannbehandlingsprosedyrer som innebærer bruk av høyhastighets roterende instrumenter
 • Forstøverbehandling anses ikke som en aerosolgenererende prosedyre, men for å begrense risiko skal forstøverbehandling hos kjent positive pasienter unngås. Ved administrering av forstøverbehandling skal åndedrettsvern benyttes og pasient skal være på enerom.

På grunn av smittefare ved aerosolgenererende prosedyrer, bør det planlegges nøye hvordan prosedyren skal gjennomføres i tillegg til hvilke arealer som best egner seg for gjennomføring av prosedyren. Om mulig reduseres bruken av aerosolgenererende prosedyrer til et minimum.

4.3. Presisering av bruk av utstyr ved teammottak av pasienter med kritisk tilstand og i operasjonsavdeling: 

 • Ved uavklarte pasienter i traume/stans/kritisk syk ved mottak så er det kun personene som skal bidra i luftveishåndtering som skal kle på seg P3/P2 masker. Dette gjelder da anestesilege og anestesisykepleier, undersøkende lege og 1 sykepleier fra akuttmottak.  
 • Vær rask til å dimittere annet personell som ikke er helt nødvendig. Andre personer trekker seg lengst mulig vekk fra pasienten. 
 • P3/P2-masker benyttes kun av anestesipersonell med luftveishåndtering i operasjonsavdeling ved uavklart tilstand.
 • Ved COVID-positiv pasient som mottas i teammottak skal alle benytte åndedrettsvern

4.4. Presisering av forskjell mellom kirurgiske munnbind og åndedrettsvern

Kirurgiske munnbind:

 • Er klassifisert etter en egen standard (EN 14683). Det er tre klasser:  I, II og IIR
 • Munnbind som benyttes i SUS er klasse II eller IIR
 • Både munnbind med ørestrikk og med knytting er kirurgiske munnbind
 • Munnbind beskytter den som bærer det mot virus som overføres ved dråpesmitte
 • Munnbind skal bæres i nærkontakt med pasienter og andre med smitterisiko
 • Det kan benyttes i lengre perioder og beskytter så lenge det ikke er skadet eller fuktig. Når munnbindet er fuktig skal det skiftes.
 • Ved tilsyn/arbeid med flere pasienter i løpet av en arbeidsøkt vil man kunne ta av hansker og smittefrakk, beholde munnbind og beskyttelsesbriller så lenge man sikrer at dette ikke kontamineres når man er i ren sone
 • Munnbindet må ikke flyttes eller berøres når det er tatt på og skal dekke både nese og munn
 • Håndhygiene skal utføres før munnbind påsettes og etter at det fjernes

Åndedrettsvern:

 • Beskytter ytterligere mot aerosolbasert smitte, luftsmitte
 • FHI har godkjent maskene FFP3, FFP2 og N95 til bruk i behandling til COVID 19 pasienter hvor det er fare for aerosoldannelse
 • P2 og P3 baserer seg på filteringsevne for aerosoler
 • Maskene er engangsbruk, men kan benyttes i opptil 8 timer
 • Åndedrettsvern med utåndingsventil som finnes på SUS filtrerer ikke utåndingsluft og skal ikke benyttes av pasienter

Kilde: FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1 Avregistrert