Unntak fra karanteneplikt ved Covid-19 v. 2.5, 03.05.2021

1.     Hensikt: 

Sikre at unntak fra karanteneregler knyttet til Covid-19 gis på korrekt grunnlag og følger nasjonale forskrifter og retningslinjer.

 

2.     Omfang:

Prosedyren omfatter alle enheter i Helse Stavanger HF som har behov for unntak fra karantenereglene for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner knyttet til liv og helse.

 

3.     Ansvar:

Foretakets ledelse har mulighet til å gi unntak fra karanteneplikt og skal sikre at unntaket håndheves i henhold til gjeldende forskrift.  

 

Klinikksjef/divisjonsdirektør:

         avgjør unntak fra karanteneplikt etter henvendelse fra avdelingssjef og etter at smittevernlege er involvert.

         sender mail med antall medarbeidere og deres kompetanse som er fritatt fra karanteneplikt til Anne Sofie Øye Gjerde, med kopi til administrerende direktør, for arkivering i Elements.

 

Avdelingssjefer:

         Umiddelbart melde fra til klinikksjef/ divisjonsdirektør dersom det er risiko for at forsvarlig drift ikke kan opprettholdes eller det av annen årsak er behov for unntak fra karanteneplikt

         Sikre at avdelingen og de aktuelle ansatte følger prosedyren ved besluttet unntak fra karanteneplikt

 

Bemanningssenter foretar kartlegging av aktuelle vikarer fra utlandet fra bemanningsbyrå og forelegger kartlegging før avreise til avdelingssjef og smittevernlege. Kartlegging skal også inneholde opplysninger om vaksinasjonsstatus

 

Smittevernlege skal konsulteres og skal rådgi klinikksjef før beslutning unntak fra karanteneplikt tas.

 

 

4.     Avgjørelse/prosess ved avgjørelse om unntak fra karanteneplikt:

 

4.1 Lovgrunnlag/bakgrunn for unntaksbestemmelse

 

Karantenereglene er innført for å sikre at det ikke bringes smitte med COVID-19 inn i landet og inn i foretaket fra personer som enten har vært på reise eller som er sikkert eller mulig eksponert for COVID-19

 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 har to aktuelle paragrafer vedr. unntak fra karanteneplikt i arbeidstid for personer tilknyttet Helse Stavanger Hf.

 

a. Paragraf 6e

gir anledning til unntak fra innreise- og/eller smittekarantene for personell som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

 

b. Paragraf 6k

gir anledning til unntak fra smittekarantene og ventekarantene for personell som er vaksinert minst 3 uker fra eksponering med minst 1 dose. Unntak skal benyttes unntaksvis og være nødvendig for å sikre forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.

 

 

Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

         Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.

         Mulighet for nedjustering av aktivitet.

 

Det kan også være aktuelt at personell er nødvendig for å sikre drift av kritisk medisinsk utstyr. Denne prosedyre gjelder også unntak for denne type personell. 

 

I noen tilfeller kan karanteneregler medføre at bemanningen ved en enhet blir så lav at avdelingssjef vurderer at det er risiko for at forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse ikke kan opprettholdes. Dersom en slik situasjon oppstår skal avdelingssjef umiddelbart melde fra om dette til Klinikksjef/ divisjonsdirektør.

 

4.2. Forholdsregler ved beslutning om unntak fra karanteneplikt

 

Karanteneperioden er 10 døgn, den kan avkortes til sju døgn ved negativ PCR test tatt etter minst sju døgn. Foretaket kan unnta fra karanteneplikt kun for arbeidstiden. Karanteneplikt opprettholdes i fritid.  

 

a. For personal ansatt i Helse Stavanger HF og som har dette som hovedarbeidssted med bosted i Norge gjelder følgende ved avgjørelse om unntak fra karanteneplikt i arbeidstiden:

 

Det skal foretas en konkret vurdering av behov for unntak av den ansattes situasjon og eksponeringsrisiko. Avdelingssjef skal drøfte med smittevernlege før avgjørelse treffes.

 

For ikke vaksinerte gjelder reglene i paragraf 6e. Unntak skal kun gjøres for personell når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

         Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise.

         Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager).

         Ansatte som er minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

 

For vaksinerte etter paragraf 6k gjelder at det kan gis unntak for smittekarantene i arbeidstiden for personer som er nødvendig for å sikre forsvarlig behandlingskapasitet. Unntak forutsetter at det er negativ test ved oppstart i karantene. Det skal også tas PCR-test på dag 3 og 7. dette er en unntaksbestemmelse. Som hovedregel skal karantene gjennomføres. Ved unntak bør det kun gis unntak etter at test tatt etter 3 døgn er besvart.

 

b. For personal som rekrutteres som vikarer, nyansatte eller er servicepersonell som har oppholdt seg i land omfattet av covid-19-forskriften

 

Forskriften definerer hvilke land og områder som har karanteneplikt. FHI oppdaterer jevnlig listen over «røde» land. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

•   Som hovedregel skal det være en karanteneperiode på 10 dager før oppstart av arbeid ved SUS etter reise fra land med karanteneplikt. Dette bør fortrinnsvis gjennomføres i Norge. 

         Ved unntak fra karantene skal

o    personellet teste seg før avreise, teste seg ved ankomst med antigen-hurtigtest på flyplass og skal også testes med PCR ved ankomst.

o    Testing med PCR skal gjentas etter 3 døgn og sju døgn.

o    For personer uten vaksine skal det som hovedregel gjennomføres minst 3 døgn karantene.

o    Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som oppfyller vilkårene i første og andre ledd, er vaksinert mot SARS-CoV-2, men kun unntaksvis bør man fravike fra krav om inst 3 døgn karantene for utenlandsk helsepersonell.

o    Det er ikke hjemmel for å unnta vaksinert servicepersonell fra karantene før etter tidligst tre døgn.

 

 

•   Ved reise fra andre land må det sikres at man reiser på en forsvarlig måte og dette må kartlegges av avdelingen

•   Helsepersonell bør ikke ha arbeidet med COVID-19-pasienter ved annet jenestested de 2 foregående ukene før arbeid ved SUS

•   Personell bør i utgangspunktet være i Norge over lenger tid, korte engasjement anbefales ikke

•   Det må sikres at det er gjennomført kartlegging av jfr. eget skjema av egnet helsepersonell av hver enkelt person så nært som mulig før avreise. Dette må dokumenteres skriftlig i kartleggingsskjema. Avdelingssjef er ansvarlig for at kartlegging gjennomføres og forelegges smittevernlege før ankomst.  Bemanningssenteret kan også utføre kartleggingen for vikarer fra vikarbyrå.

     COVID-19 Kartleggingsskjema for vikarer og tilreisende servicepersonell under COVID-19-pandemien (Ikke tilgjengelig)

•   Endelig avgjørelse ift. unntak fra karanteneplikt avgjøres av Nivå 2-leder så nært opptil avreisetidspunkt som mulig.

•   Avdelingssjef har ansvar for at det gjennomføres en ny kartlegging ved ankomst.

•   Kartleggingsskjema arkiveres i personalmappe  

•   Foretaket må sikre egnet boforhold godkjent av arbeidstilsynet som ivaretar at personen er i karantene. Benyttelse av pasienthotell krever at det sikres at personen i karantene kan overholde karantenebestemmelsene.

 

Lenke til kartleggingsskjema: COVID-19 Kartleggingsskjema for vikarer og tilreisende servicepersonell under COVID-19-pandemien (Ikke tilgjengelig)

 

For forholdsregler ved reise fra «gule områder» vises det til bestemmelsene i COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger

 

 

5.     Forholdsregler/veiledning ved unntak:

 

Jamfør til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten

 

Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge fra «røde land»:

 

  • Personer som unntas karanteneplikt skal testes i tråd med reglene i

COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger

 

  • Den ansatte skal ha karantene på fritiden i hele karanteneperioden.
  • Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge «råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport».
  • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
  • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
  • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
  • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
  • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
  • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient

 

6.     Avvik:

Denne prosedyren skal ikke fravikes.

Avvik fra prosedyren meldes i Synergi

 

7.     Kilder/Referanser:  

 

            https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten

 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19