COVID-19 Mistanke om luftveissykdom/covid-19 hos ansatte ved SUS v. 2.7, 06.10.2021

1. Hensikt

Prosedyren beskriver foretakets rutine for veiledning og råd til av ansatte med luftveissymptomer / symptomer på COVID-19 samt forholdsregler ved isolering og karantene for medarbeidere.

2. Personell retningslinjen gjelder for

Alle ansatte i Helse Stavanger.

3. Ansvar

Ledere er ansvarlig for å informere ansatte om denne prosedyren.

Ansatte er ansvarlig for å informere leder og holde seg hjemme ved symptomer på luftveissykdom, samt gjøre seg kjent med prosedyren.

4. Behov for testing av ansatte

4.1. Luftveissykdom hos ansatte i COVID-19 pandemien

 

Ansatte ved foretaket må være årvåkne for egne symptomer på luftveisinfeksjon og må ikke gå på jobb med symptomer som ikke er avklarte. Det er viktig at alle som har feber, hoste, tungpust eller andre symptomer på luftveisinfeksjon (forkjølelse, sår hals eller rennende nese) blir hjemme til det er avklart at det ikke er mistanke om smitte med COVID-19.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom for COVID-19 og andre luftveissykdommer i dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Det antas at man er smittsom for COVID-19 inntil 2 døgn før symptomer oppstår.

Foretaket forholder seg til gjeldende anbefalinger for testing

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/?term=&h=1#flytskjema

 

Se også oppdatert flytskjema for forholdsregler:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

Som hovedregel skal ansatte testes for å utelukke COVID-19 før man går tilbake til jobb.

https://www.fhi.no/contentassets/deec0898b3954147b167b65524f5ad2d/2021-09-30-har-du-nyoppstatte-luftveissymptomer.png

 

4.2. Kontakttelefon for ansatte

Kontakttelefonen for rådgiving og prøvetaking er tatt bort fra 7.10.21. Ved spørsmål og uklarheter vises det til tilgjengelig informasjon på intranett og ansatte bes kontakte nærmeste leder ved usikkerheter.

4.3. Testing etter retur fra opphold i utlandet eller andre definerte områder

Ansatte må teste seg i tråd med nasjonale anbefalinger etter reiser før gjeninntreden i arbeid.

Det er også indikasjon for testing ved unntak fra karanteneregler. COVID-19 Håndtering av nærkontakter, karantene og isolering i Helse Stavanger

4.4. Smittesporing og andre indikasjoner for testing

Testing som ledd i smittesporing i sykehuset skal gjennomføres primært i avdelingene som er berørt som ledd i utbruddshåndteringen.

Smittesporing som er anbefalt fra smittesporingsteam i kommunene må gjennomføres i kommunalt teststenter.  

Det kan også være aktuelt med testing ved andre indikasjoner, f.eks. som ledd i utvidet smittesporing eller andre former for kartlegging av eventuelle smittebærere, dette gjøres i samråd med smittevernpersonell.

4.5. Test for COVID-19– gjennomføring og svar

Fra 20.9. er det ikke lenger tilbud om testing for COVID-19 i Helseforetaket.

Det har så langt vært benyttet PCR-test, som har høyere følsomhet, for medarbeidere. Det er nå åpnet for å benytte antigen-hurtigtest også for helsepersonell. Disse vil avdekke de fleste smitteførende personer. Denne kan tas som selvtest.

Kommunene skal tilby selvtester til sine innbyggere. Informasjon om utdeling finner du på kommunen din sin hjemmeside​.

Dersom du får en positiv hurtigtest, må du ta en PCR-test på kommunens teststasjon for å få bekreftet dette. Informer din leder ved positivt svar på COVID-19-test, også hurtigtest.

4.6. Forholdsregler i påvente av prøvesvar

Alle medarbeidere med luftveissymptomer med mistanke om covid-19 skal være i hjemme i påvente av prøvesvar.  Du kan ikke gå på jobb.

Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test.

4.7. Forholdsregler ved luftveissymptomer og negativt svar på COVID 19

Den enkelte ansatte må selv vurdere egne symptomer. Testresultat vil ikke føre til at man umiddelbart kan gå på jobb med sykdom. Ved vedvarende symptomer etter gjennomført test, skal du holde deg hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri uten febernedsettende i 24 timer. De fleste vil da være hjemme et par dager. Restsymptomer som f.eks. snue, heshet eller noe hoste er greit.

Du skal benytte munnbind i tett kontakt med pasienter og andre ansatte så lenge du har symptomer.

4.8. Luftveisinfeksjon hos familiemedlemmer

Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon bør de sørge for rask testing for avklaring.  Husstandsmedlemmene er ikke i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.

4.9. Isolering ved positive prøver

Medarbeidere som har testet positivt skal følge gjeldende regime for isolasjon.

Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når  

  • det er gått 5 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater 

Hovedprinsippet er altså at man teller døgn fra symptomdebut. Dersom pasienten er asymptomatisk, teller man døgn fra testdato.

Fullvaksinerte asymptomatiske anbefales vanligvis ikke testing. Dersom de likevel tester positivt, skal de holde seg isolert i 2 døgn mht evt symptomutvikling.

Dersom man tester positivt etter symptomdebut, og det er usikkert om de initiale symptomene var del av samme sykdomsforløp, må 5 døgn likevel telles fra testdato. Dersom man får symptomer etter at man har testet positivt, teller man døgn fra symptomstart.