Håndtering av preeklampsi under pågåande pandemi - COVID - 19 v. 1.4, 26.05.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Forhold til øvrige prosedyrer:

 

•         Overordna dokument om COVID-19 gjeld dersom desse to i konflikt

•         Gjeldande retningslinje om preeklampsi og eklampsi gjeld, dette dokumentet er kun tillegg ifm pandemi

 

Vi deler pasientane i tre grupper Seleksjonskriterier ved mistanke om COVID-19 pasient (Ikke tilgjengelig):

•           Reine

•           Stadfesta COVID-19-smitte (høyrisiko covid 19)

•           COVID-19 risiko

Reine pasientar

•           Kvinner som blir lagt inn med preeklampsi utan luftvegsymptom og ligg på 7H kan observerast og handsamast på 1G dersom dei blir dårlege (MgSo4, iv antihypertensiva) Dette inkluderer induksjon. Ved sectio følger dei flyt for reine pasientar.

•           Kvinner som kjem inn med luftvegssymptom og får avkrefta COVID-19 kan følge same flyt.

Stadfesta COVID-smitte

•           Ligg i utgongspunktet på 2I

•           Føder på 2I. Ved akutt sectio følger dei flyt for stadfesta COVID.

•           Kritisk dårleg COVID-smitta handsamast på 2I iht retningslinjer for kritisk syk vaksen (pasientar som utan pandemi hadde gått på 1G/2M).

COVID-smitte risiko (kvinner i karantene eller med luftvegssymptom):

         Ligg på isolat og kan evt også føde på 7H til covid-19 status er avklart.

 

Alvorleg preeklampsi

         Følgande kvinner skal induserast i veke 37+0 for å unngå utvikling av alvorleg preeklampsi og innlegging i intensivavdeling: Kvinner med preeklampsi og:

         Behandlingstrengande blodtrykk

         Veksthemma foster

         Behov for å ligge inne i sjukehus

         Kvinner med ukomplisert preeklampsi skal induserast seinast i veke 38+3.

         Ved alvorleg preeklampsi og negativ covid-19 test kan kvinna induserast på 1G.

         Kvinner med alvorleg preeklampsi som er i karantene og har stor risiko for å trenge innlegging i intensivavdeling må testast for covid-19. Dersom dei er covid-19 negative, kan dei gå til 4AC og til 1G ved behov. Konferer med erfaren obstetrikar. Følgande er alarmteikn:

         Ustabilt blodtrykk

         Truande eklampsi

         HELLP

         Veksthemma foster med sirkulasjonspatologi

         Organsvikt

•         Nyresvikt

•         Lungeødem

•         Hjertesvikt