Kvinneklinikken: Inneliggende pasienter/ledsagere barsel som utvikler luftveissymptomer og eller feber under innleggelse - COVID - 19 v. 1.5, 26.05.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Overordnet prosedyre: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

         Visittgående (dagtid) eller vakthavende (kveld/natt) lege kontaktes

         Ved mistanke om korona:
Pasienten isoleres umiddelbart på rommet. Dersom det ikke er toalett på rommet, må kvinnen få bekken eller dostol inn på rommet.

         Man bruker smittevernutstyr iht. prosedyre frem til avklaring

         Dersom pasienten ligger på rom med andre, flyttes pasienten med covid – 19 symptomer fortrinnsvis på isolat, evt. enerom på post og blir isolert.

         De som ligger igjen blir kohortisolert på rommet (basale smittevernrutiner) til prøvesvar foreligger. Se Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig), punkt 11.

         Ansatte som har vært i kontakt med mistenkt pasient skal utføre håndhygiene og skifte til ny uniform og fortsetter sitt arbeid frem til prøvesvar foreligger.

 

Vurdere flytting:

         Pasient som ligger på 7I: Lav terskel for flytting til 7G for adekvat overvåkning.

         Pasient som ligger på 7G og 4AC: Ved behov for intensivovervåkning eller akutte prosedyrer/operasjon må pasienten behandles som uavklart mtp. korona.

         Klargjøring og transport av pasient med mistenkt eller bekreftete Covid-19 infeksjon (Ikke tilgjengelig)

         Ved positiv covid – 19, overflytting til 2I/pandemipost.

 

Registrere koronamistanke i DIPS:
CAVE
Gå på overfane "pasient" register "Kritisk informasjon/Cave:  
Type informasjon: Smitte
Klassifikasjon: Korona (Covid-19)
Isolasjonstype: Dråpesmitte
Ansvarlig: legen som skal undersøke pasienten
Startdato: Når du tar prøven. 

NB! Registrer sluttdato hvis negativt prøvesvar. 

Ved positiv covid – 19 må det registreres som cave både i Dips og Meona.

 

Testing av inneliggende pårørende til pasienter ved Kvinneklinikken:

Hvis pårørende utvikler luftveissymptomer under innleggelse, skal en følge samme prosedyre som pasient som utvikler luftveissymptomer under innleggelse. Visittgående (dagtid) eller vakthavende (kveld/natt) lege utfører testing. Pårørende bør isoleres hjemme etter testing.

 

Viktige telefonnummer:

         Vakttelefon 2I: 94159487

         Vakttelefon mottakelsen: 51 51 93 41

         Vakthavende infeksjonsmedisiner 48 00 71 27