Vedlegg til overordnet beredskapsplan for mottak av masseskader - spesielle tiltak under pandemisituasjonen v. 1.4, 21.08.2020

 

Pasienter fra en masseskadehendelse tas imot som beskrevet i overordnet beredskapsplan for masseskader: Overordnet beredskapsplan for mottak av masseskader (Ikke tilgjengelig)

Situasjonen med COVID 19 pandemi skal ikke forsinke akutt behandling av pasientene, man må ta hensyn til smittefare så godt det lar seg gjøre i en masseskadesituasjon.

 

Dette ivaretas ved følgende punkter:

  • Personell kler seg i personlig beskyttelsesutstyr, men det vil sannsynligvis ikke være anledning til å skifte personlig beskyttelsesutstyr mellom hver pasient (bruk eventuelt flere lag hansker som kan tas av en etter en). Skift hansker / håndvask så snart dette lar seg gjøre.  I denne prosedyren beskrives hvilket beskyttelsesutstyr som skal brukes Mottak av traumepasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 (Ikke tilgjengelig)
  • Pasientene fra masseskaden behandles som en kohort, inntil eventuell annen beskjed kommer fra beredskapsledelsen. Smittevernoverlege vil tiltre strategisk beredskapsledelse som rådgiver.
  • Alle pasienter i masseskadekohort vurderes å testes for COVID-19 (med hurtigtest). Er alle disse negative, kan pasientene avisoleres. Er en eller flere av pasientene positive, vil alle pasientene i kohort være i karantene.

 

Pasientflyt:

Pasientene fra skadestedet kommer til akuttmottak via ambulansehall, som beskrevet i beredskapsplan for MOBA. De triageres i ambulansehall og tas imot av traumeteam på akuttrom/triagerom.  Se også tegning der pasientflyten er skissert, og rene/urene soner er satt inn.

Ellers følges gjeldende planverk og tiltakskort i:

Beredskapsplan for MOBA (Ikke tilgjengelig)

Beredskapsplan for mottak av masseskader i Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling og Klinikk for hode hals og rehabilitering (Ikke tilgjengelig)

Beredskapsplan for mottak av masseskader, Mottaksklinikken (Ikke tilgjengelig)

 

Figur: Pasientflyt i akuttmottak under pandemisituasjonen (rene/urene soner):

 

 

Pasienter med rød hastegrad: Går til akuttrom, evt. (oppgradert) triagerom når det er hensiktsmessig

Pasienter gul hastegrad: Går til (oppgradert) triagerom

Pasienter med grønn hastegrad: Skal fortrinnsvis gå direkte fra skadested til aktuell legevakt. Hvis ankomst SUS kan de tas imot på akutt poliklinikk.

Pasienter med rød hastegrad (trenger traumeteam), følger prosedyre for mottak av traumepasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19 – hvis smitte ikke kan utelukkes. Mottak av traumepasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 (Ikke tilgjengelig)

Pasienter som må videre til spesialavdelinger (operasjon, intensiv) følger også opprinnelig plan. Men i denne pandemisituasjonen må en forholde seg til opptrappingsplan for intensivavdelingen: COVID-19 Opptrappingsplan intensivavd.

 

Lettere skadde pasienter:

Lettere skadde pasienter fra masseskadehendelsen skal i utgangspunktet sendes fra skadested til aktuell legevakt. Det er i denne situasjonen ekstra viktig med god triagering og pasientflyt fra skadestedet. Bruk av Luftveislegevakter må vurderes og avklares.

Pasienter triagert til grønt nivå kan tas imot på akutt poliklinikk (skadepol.)

Venterom i akuttmottak vil under pandemien forbeholdes andre pasienter (utenom masseskadehendelsen) som er vurdert til IKKE å ha mistenkt Covid-19 – ren sone.

 

OBA – under pandemiperioden:

Pasienter som ikke trenger oppfølging på spesialavdelinger skal etter mottak videre til OBA.

OBA frigir da plass til pasienter fra masseskadehendelsen, og flytter «egne pasienter» til andre sengeposter. I pandemiperioden vil kapasiteten til OBA være redusert til 2 sengetun (16 pasientplasser). Hvis masseskadehendelsen krever flere senger enn dette, meldes dette inn, så raskt som mulig, til beredskapsledelsen.

En forholder seg til gjeldende plan Beredskapsplan for MOBA (Ikke tilgjengelig). Her beskrives arbeidet i OBA under en masseskadehendelse (Kap. 10 og 11).

 

Smittevernfaglige vurderinger ved en masseskadesituasjon i pandemisk fase:

I strategisk beredskapsledelse tiltrer smittevernfaglig rådgiver (smittevernoverlege). Vurderinger må gjøres for videre smittevernhåndtering av pasienter fra masseskadehendelsen, spes. når de forlater akuttmottak. Isolasjon/kohort inntil Covid-19 test er avklart må vurderes utfra dagens situasjon.

 

Rom for etablering av traumeteam

Personell som er mobilisert fra avdelingene til traumeteam møter i det innerste rommet i kantinen (Vestbygget, Våland) for å bli organisert i team av personalkoordinator.

Personlig smittevernutstyr gjøres tilgjengelig her. Forsyningsavdelingen kommer med dette så raskt de er varslet og kan møte. I startfasen finnes PPE i akuttmottak.

Kantinen vil bli låst opp av vekter (Seksjon for vakt og sikring)