Smittevernkompetanse Covid-19 for medarbeidere i Helse Stavanger v. 1.1, 25.06.2020

1.     Hensikt: 

Det vil i de kommende måneder være viktig at smittevernkompetansen helsepersonell har tilegnet seg, med særlig fokus på sikker bruk av personlig beskyttelsesutstyr, vedlikeholdes.

2.     Omfang:

Gjelder alle medarbeidere i Helse Stavanger

 

4.     Ansvar:

Ledere har ansvar for at medarbeidere kjenner planen og tilrettelegge for at medarbeidere får nødvendig tid

 

Medarbeidere har ansvar gjøre seg kjent med planen og bruke tid på å gjennomføre tiltak planen

 

5.      Beskrivelse:

 

5.1 E-læring

E-læring som et viktig tiltak i en tid hvor tradisjonell undervisning som potensielt medfører samling av større grupper av medarbeidere ikke lar seg gjennomføre. E-læringskurs i læringsportalen.

 

Kompetanseplan til medarbeidere omhandler smittevern generelt og bruk av personlig beskyttelsesutstyr spesielt. Kursene som er innbakt i planen er basale smittevernsrutiner, håndhygiene, isolering og beskyttelsesutstyr ved COVID-19. Planen skal være tildelt alt aktuelt personell med kliniske oppgaver.

 

Alle medarbeidere gjennomgår kravene i planen og det anbefales at kursene tas flere ganger for å vedlikeholde kompetansen.

 

5.2 COVID-19 håndboka 

Medarbeideren skal holde seg oppdatert på foretakets gjeldende prosedyrer for håndtering av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 i EQS. Aktuelle retningslinjer er samlet i Covid-19 Håndboken

 

5.3 Undervisning og ferdighetstrening

For å sikre at medarbeidere vedlikeholder kompetanse innen smittevern og bruk av personlig beskyttelsesutstyr vil seksjon for smittevern gjennomføre undervisning via Skype. Tidspunkt og link blir lagt ut på intranett.

 

Undervisningene vil ha et fast innhold vedrørende basale smittevernsrutiner og isoleringsrutiner (inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr). Eventuelle oppdateringer av retningslinjer vil også tas opp. Det vil settes av tid til spørsmål/diskusjon til slutt.

 

Undervisninger for hygienekontakter vil foregå på via Skype.

Ferdigtreningstrening er et viktig tiltak for å vedlikeholde praktisk smittevernsadferd, eksempelvis på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr. Grunnet truende mangel på utstyr anbefales det at man kun benytter tøyfrakker til trening på sengepostene. Munnbind, hansker og annet smittevernsutstyr skal ikke benyttes til ferdighetstrening.

 

For å spare på viktig utstyr til reelle situasjoner anbefales også kompistrening som et tiltak for å sikre realistisk ferdighetstrening.  Med kompistrening menes det at man bruker prosedyren for på- og avkledning og trener på den noen ganger sammen med en kollega før man skal inn på et isolat. Man får da tørrtrent på prosedyren uten å bruke ekstra utstyr. Det anbefales generelt å utføre kompis-sjekk ved bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre riktig bruk av utstyret.

 

5.4 Situasjoner med økt behov for opplæring

I en situasjon med økt behov for opplæring vil samme prinsipper som er skissert over følges. Seksjon for smittevern anbefaler i første rekke alle å utføre aktuelle e-læringskurs i henhold til kompetanseplanen, samt å sette seg inn i aktuelle prosedyrer. Videre vil seksjon for Smittevern oppjustere sin undervisningshyppighet.

 

Undervisningene vil fortrinnsvis foregå over Skype, og spesielle behov for undervisning kan meldes inn per mail. Seksjonen anbefaler også å legge til rette for at medarbeidere får utføre kompistrening (beskrevet ovenfor) eller annen ferdighetstrening i på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr.

 

Seksjon for smittevern samarbeider aktivt med kommunikasjonsavdelingen for å sikre at endringer og eventuelle nye tiltak effektivt kommuniseres til våre medarbeidere. 

 

5.5 Nyansatte/omdisponerte

Utdanningsavdelingen har utviklet en kompetanseplan for nyansatte/omdisponerte i forbindelse med det aktuelle utbruddet. Nyansatte og omdisponerte medarbeidere vil videre få tilgang til kompetanseplanen spesielt laget for Covid-19, samt Skype-undervisninger på lik linke med alle ansatte.

 

Ledelsen i iverksatte og planlagte pandemiposter har kontakt med Seksjon for smittevern for å kartlegge behovet for eventuelle andre støttetiltak

 

6 Aktuelle ressurser for selvstudium

Ressurser som medarbeidere kan benytte seg av for å vedlikeholde kompetanse på smittevern og isolering. Noen slike følger under:

 

         Smittevern intranettsider

o    Koronasiden http://pulsen.sus.no/enheter/FFU/smittevern/Sider/Koronavirus.aspx

o    Isoleringsfilmen http://pulsen.sus.no/enheter/FFU/smittevern/Sider/isolering-i-sykehus.aspx 

         Læringsportalen – det å søke på ord som «smittevern» og «pandemi» kan man finne mange aktuelle e-læringsprogram med nyttig lærdom.

o    Isolering – Beskyttelsesutstyr COVID-19 pandemi

o    Pandemi – smittevern forelesning

         Seksjon for smittevern har i samarbeid med infeksjonsmedisinsk seksjon laget noen ressurser til bruk i sengepostene. Disse kan brukes både for å tilegne seg ny kompetanse og vedlikeholde allerede tilegnet kunnskap.

o    Dokument med ofte stilte spørsmål relatert til smittevern med tilhørende svar

o    Casearbeid med fokus på smittevern og infeksjonssykepleie til pasient med påvist covid-19

         Folkehelseinstituttet sine nettsider er fulle av oppdatert kunnskap om smittevern, isolering og Covid-19. 

 

6.     Avvik:

Meldes i synergi