Smittevernkompetanse Covid-19 for medarbeidere i Helse Stavanger v. 1.2, 15.12.2021

Smittevernkompetanse Covid-19 for medarbeidere i Helse Stavanger

 

1. Hensikt

Det vil i de kommende måneder være viktig at smittevernkompetansen helsepersonell har tilegnet seg, med særlig fokus på sikker bruk av personlig beskyttelsesutstyr, vedlikeholdes.

 

2. Omfang

Gjelder alle medarbeidere i Helse Stavanger

 

3. Ansvar:

Ledere har ansvar for at medarbeidere kjenner planen og tilrettelegge for at medarbeidere får nødvendig tid

Medarbeidere har ansvar gjøre seg kjent med planen og bruke tid på å gjennomføre tiltak planen

 

4. Beskrivelse

 

4.1 E-læring

E-læring er et viktig tiltak i en tid hvor tradisjonell undervisning som potensielt medfører samling av større grupper av medarbeidere ikke lar seg gjennomføre. I læringsportalen finnes flere aktuelle smittevernskurs ved å søke på «smittevern».

 

Utdanningsavdelingen har utarbeidet en kompetanseplan (i kompetanseportalen) som skal tildeles alt aktuelt personell med kliniske oppgaver, husk å tildele planen til nyansatte. Kompetanseplanen til medarbeidere inneholder en rekke e-læringskurs som omhandler smittevern generelt og bruk av personlig beskyttelsesutstyr spesielt. Kursene som er innbakt i planen er basale smittevernsrutiner, håndhygiene, isolering og beskyttelsesutstyr ved COVID-19. Kursene kan tas på nytt selv om kravet er innfridd og det anbefales at kursene tas flere ganger for å vedlikeholde kompetansen.

 

4.2 COVID-19 håndboka

Medarbeideren skal holde seg oppdatert på foretakets gjeldende prosedyrer for håndtering av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 i EQS. Aktuelle retningslinjer er samlet i Covid-19 Håndboken

 

4.3 Undervisning og ferdighetstrening

Det er lagt ut et undervisningsopplegg som tar for seg basale smittevernsrutiner og isolering på smittevern sine sider på intranett under opplæring.  Dette anbefales det å bruke til interne undervisninger.

 

Undervisninger for hygienekontakter vil foregå på via Skype, der vil oppdateringer av retningslinjer vil også tas opp. Det vil settes av tid til spørsmål til slutt.

 

Ferdigtreningstrening er et viktig tiltak for å vedlikeholde praktisk smittevernsadferd, eksempelvis på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr. Kompistrening anbefales som et tiltak for å sikre realistisk ferdighetstrening.  Med kompistrening menes det at man bruker prosedyren for på- og avkledning og trener på den noen ganger sammen med en kollega før man skal inn på et isolat. Man får da tørrtrent på prosedyren. Det anbefales generelt å utføre kompis-sjekk ved bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre riktig bruk av utstyret.

 

4.4 Situasjoner med økt behov for opplæring

I en situasjon med økt behov for opplæring vil samme prinsipper som er skissert over følges. Seksjon for smittevern anbefaler i første rekke alle å utføre aktuelle e-læringskurs i henhold til kompetanseplanen, samt å sette seg inn i aktuelle prosedyrer. Det anbefales også å legge til rette for at medarbeidere får utføre kompistrening (beskrevet ovenfor) eller annen ferdighetstrening i på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr.

 

Seksjon smittevern samarbeider aktivt med kommunikasjonsavdelingen for å sikre at endringer og eventuelle nye tiltak effektivt kommuniseres til våre medarbeidere.

 

Spesielle behov for undervisning kan meldes inn til seksjon smittevern per mail.

 

4.5 Nyansatte/omdisponerte

Nyansatte og omdisponerte medarbeidere skal gis tilgang til kompetanseplanen.

 

4.6 Aktuelle ressurser for selvstudium

Ressurser som medarbeidere kan benytte seg av for å vedlikeholde kompetanse på smittevern og isolering. Noen slike følger under:

 

Intranett:

         Smittevern (sus.no)

         Koronavirus (sus.no)

         Opplæring: Isolering i sykehus (sus.no)

         Opplæring smittevern (sus.no)

Folkehelseinstituttet:

Smittevernveilederen - FHI

5. Avvik

Meldes i synergi