Stillingsbeskrivelse for adminstrasjonskonsulent personal, kontorfag og IKT v. 1.1, 14.04.2021

1. Kvalifikasjoner

Autorisert helsesekretær

2. Organisatorisk plassering

Seksjonsleder preanalytisk seksjon er faglig og administrativ overordnet

3. Stillingens hovedoppgaver

3.1. Administrative oppgaver

 • Utføre oppgaver delegert fra seksjonslederne
 • Bistå med å dekke ledige vakter
 • Utføre adminstrative oppgaver for preanalytisk seksjon

3.2. Kontorfaglige oppgaver

 • Være en av kontaktpersonene ut mot primærhelsetjenesten
 • I samarbeid med fagansvarlig helsesekretær, være rådgiver for seksjonsleder i kontorfaglige spørsmål

3.3 IKT oppgaver

 • Være preanalytisk seksjon sin ressurs innen IKT
 • Utføre feilsøking og kontrollrutiner i avdelingens IKT systemer

3.4 Annet

Koordinator for kontorfag, IKT og administrasjon

 • har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert
 • skal utføre arbeidet etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer for foretaket
 • skal utføre arbeidet etter gjeldende retningslinjer

4. Samarbeidsforhold

Koordinator for kontorfag, IKT og administrasjon skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen

5. Spesielle bestemmelser

 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5
 • Endringer i stillingsbeskriveslen kan fortas av avdelingssjef etter art saken har vært forelagt koordinator for kontorfag, IKT og administrasjon. Endringer skal gis skriftlig.