Sjekkliste ved fødsel - Covid - 19 v. 1.26, 09.05.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Prosedyren er omarbeidet

For overordnet prosedyre, se Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19

 

Varsling:

      Vakthavende fødelege informeres på calling *4-9013 ved påvist covid – 19

      Anestesi informeres på calling *4-9004 om fødende med påvist covid – 19, uavhengig av seleksjon

      Barnelege varsles på indikasjon som ved andre fødsler

Partner/ledsager:

      Personalet må veilede i riktig av- og påkledning. NB! Viktig ved forflytning av kvinne/ledsager

      Partner ledsager med bekreftet covid – 19 skal bruke kirurgisk munnbind og grundig håndhygiene. Skal kun oppholde seg på pasientrom.

      Ved bekreftet covid – 19 hos kvinnen og negativ ledsager, skal ledsager bruke fullt beskyttelsutstyr i henhold til dråpesmitte.

      Ledsager bør som hovedregel gå hjem når barselavd overtar ansvaret for mor og barn.

Fødsel:

      Ved fødsel med risikofaktor; vurder i samarbeid med vakthavende gynlege behov for tilstedeværelse av lege

      Nyfødt legges ikke opp til mor før man er sikker på at det ikke trenger tilsyn på asfyxirommet. Eget asfyksibord på isolatet på Fødeavd.

 

Asfyxirom (ved fødsel på stue 8/9):

      Barnet leveres fra isolatet til ren smittekledd ansatt i slusen som bringer barnet ut til asfyxirommet til nyfødtteamet.

 

Beslutning om forflytning til 2I (gjelder korona positive kvinner med behov for intensiv behandling):

      Jordmor/lege avklarer progresjon i fødsel. Må beregne 30min fra bekreftet positiv test til nødvendig utstyr og den fødende ankommer isolat på 2I.

Varsling:

Jordmor som har ansvar for kvinnen avtaler med bakvakt lege (calling *4-9016) hvem som skal varsle videre:

1.   Ansvarshavende sykepleier ved 2I/3F: 975 62 982 (ansvarlig sykepleier infeksjon). Sykepleieren vil varsle de som er på jobb på 2I. Avklar tidspunkt for når ISO7 på 2I er klart.

2.   Ansvarshavende jordmor på Føden skal organisere transport av nødvendig utstyr til 2I.

Ring portørtjenesten på 519212 for å bestille hjelp til transport av utstyr.

3.   Nyfødt ved primærvakt *4-9014, som tar ansvar for videre varsling til nyfødtteamet på 3D og avklaring med 2I om tilgjengelig isolat til barnet. Avtaler deretter med jordmor/gynekolog behov for videre tilstedeværelse av nyfødtteam på 2I. 

4.   Anestesilege *4 – 9004/3

Transport av følgende utstyr fra Fødeavdelingen:

         Smittevernutstyr                                                                                      

         Fødebord med vanlig utstyr

         STAN apparat

         IV - stativ med epidural - og infusjonspumpe

         Fødeseng

         Barneseng med tøy, Lærdalsbag + maske, barnevekt, placentavekt, målebånd og metningsmåler

         Ultralydapparat (ved behov)

         ONEWS tralle

         Div.skjema (B – bank, ONEWS, medikamentkurver, overflytningskjema nyfødt 3D, TVA, CTG registrering, diagnoseskjema svangerskap/fødsel)

         Sterile hansker

         Hibitane

         Amnionhook

         Fosterovervåkning:

1)   STAN – elektroder

2)   CTG – belter

3)   Doppler og jordmorstetoskop

         Tang Simpson – Piper ved seteleie

         Lange engangskateter

         Bind

         Truser

         Blødningsbakke

         Sutureringsutstyr

         Vakuumapparat med tilhørende utstyr

         Spekel og korntang

         Medisiner:

1)   Oxytocin

2)   Konakion

3)   Trandate IV

4)   Xylocain: gel, spray og til infiltrasjon

5)   Methergin

6)   Tractocile bolusdose

 

NeoBeat /Ipad skal IKKE tas med

Asfyksibord fra treningsrom på FA fraktes bort etter fødsel til barselopphold.

Nyfødtintensiv 3D tar med eget utstyr til alle fødsler for behandling av eventuelt dårlig nyfødt.

 

Ansvarshavende jordmor FA gir tilbakemelding til jordmor ansvarlig for kvinnen når utstyret er på plass på 2I.Hvis mulig, transporter alt nødvendig akuttutstyr fra FA inn på isolat før pasienten ankommer (for å begrense åpne dører når pas er ankommet)

 

Ankomst ISO7 ved 2I:

      Bakvakt føde bistår i slusen i smittevernutstyr (evt. LIS).

      Jordmor (FA) står «ren» på korridor for å kunne hente utstyr

      Bruk intercom (gang til sluse og sluse til isolat) inn til sluse og få et klart JA før du åpner døren.

      Innstillinger for romtemperatur på ISO 7 er i ekspedisjon på 2I

      Bruk av telefon på ISO 7: Det står trådløse telefoner til lading i ekspedisjonen på 2I (ved pc`ene). (Den pakkes i plast før den tas inn på smitterom)

Etter fødsel/ved barselopphold:

Anestesi varsles om at barnet er født dersom de ikke har vært tilstede under fødsel Barselavdeling tar med tralle med utstyr til barselopphold på 2I. Gammelt rødt asfyksibord fra treningsrom Føden fraktes bort som beredskap for barnet under barselopphold ved 2I.

Viktige tlf.nr.:

      Medisinsk infeksjon vakthavende: VIP: 561689 eller 994 43 354

      Ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982