Sjekkliste overflytting av fødende fra avklaringsmottak 7H til 2I - Covid - 19 v. 1.13, 21.06.2021

Beslutning om forflytning til 2I fra 7H

         Bekreftelse av covid-19 positiv test ringes 7H fra sekretær på OBA (v/hurtigtest)

         Positiv prøvesvar formidles av ansvarshav jordmor 7H til jordmor på fødestua og til overlege føde *4-9016.

         Jordmor/lege avklarer progresjon i fødsel. Må beregne 30min fra bekreftet positiv test til nødvendig utstyr og den fødende ankommer isolat på 2I.

         Spesielle risikofaktorer?

         Behov for telefontolk? – må avklares

 

Varsling

Jordmor som har ansvar for kvinnen avtaler med bakvakt lege (calling *4-9016) hvem som skal varsle videre (husk bekreftelse med closed loop):

1.    Ansvarshavende sykepleier ved 2I/3F: 975 62 982 (ansvarlig sykepleier infeksjon). Sykepleieren vil varsle de som er på jobb på 2I. Avklar tidspunkt for når ISO7 på 2I er klart.

2.    Ansvarshavende jordmor ved Fødeavdelingen: 51 94 80, som organiserer bemanning og fordeler ressurser utfra tilgjengelig kapasitet på føde - barsel i samarbeid med de andre ansvarshavende jordmødrene. 7G må begynne å planlegge for barselopphold ved isolatpost. Viktig å angi hastegrad på overflyttingen ved varsling. Ansvarshavende jordmor på Føden skal også organisere transport av nødvendig utstyr til 2I.

Ring portørtjenesten på 519212 for å bestille hjelp til transport av utstyr fra Føden til 2I. Gi beskjed til ansvarlig jordmor/lege når isolat er klargjort med nødvendig utstyr.

3.    Nyfødt ved primærvakt *4-9014, som tar ansvar for videre varsling til nyfødtteamet på 3D og avklaring med 2I om tilgjengelig isolat til barnet. Nyfødtteam 3D organiserer transport av utstyr fra 3D. Avtaler deretter med jordmor/gynekolog videre tilstedeværelse av nyfødtteam på 2I (barnelege tilstreber å være tilstede i sluse når barnet blir født). 

4.    Anestesilege *4 – 9004/3

5.    Bakvaktslege vurderer behov for å informere og eventuelt tilkalle lege sjikt 4

 

Ledsager får ikke følge

 

Hvis hjemmefra: Personal møter pasient ved inngang 3. Pasienten møter ved inngang 2, må sluses via «port» gjennom inngang 3 til 2I. Smittestatus må eventuelt formidles til AMK hvis transport hjemmefra.

 

 

Transport av utstyr fra FA

Personale fra FA tar med følgende utstyr fra FA til 2I:

fødebord (med standard utstyr), STAN, Methergin, Tractocile bolusdose, IV - stativ med epidural – og infusjonspumpe. Ta med fødeseng som står klar utenfor skrivestuen.

 

I tillegg er følgende utstyr til bruk ved fødsel på 2I lagret på treningsrom på Fødeavdelingen: Ultralyd, tralle med diverse utstyr pakket i merkede skuffer (inkludert smittevernutstyr til 5 personer) og medisiner, vakuumutstyr, barneseng med tøy + Lærdalbag + maske til nyfødt, krakk til bruk når EDA settes, asfyksibord.

 

Ansvarshavende jordmor FA gir tilbakemelding til ansvarshavende jordmor 7H når utstyret er på plass på ISO7.

Nødvendig utstyr kan fraktes via gangbro i glass

NeoBeat /Ipad skal IKKE tas med

Overlege FA vurderer behov for tilleggsutstyr (tang?)

Hvis mulig, transporter alt nødvendig akuttutstyr fra FA og lagerrom 2I inn på ISO7 før pasienten ankommer (for å begrense åpne dører når pas er ankommet)

 

Transport av utstyr fra 3D

         3D tar med asfyksibord til alle fødsler

         Giraffe + shuttle m/utstyr, akutt tralle ved behov. Smittevernutstyr til eget team

Forflytning av kvinnen fra 7H til ISO7

         Følgende papirer skal følge kvinnen: helsekort, Rhesus-lapp, ultralydskjema, prøvesvar fra mikrobiologen, ID merkelapper og evt utskrift CTG. Papirene legges i ren plastpose under kvinnens pute.

         Navnebånd til mor.

         Pasienten (hvis på 7H) får munnbind og ren skjorte, ligger godt under dynen i ren seng.           

         Jordmor på fødestua 7H kler av smittevernutstyr og møter på 2I der hun kler seg i nytt smittevernutstyr for å ha fødselen

         Ekstra jordmor (7H el 7G) sammen med barnepleier/jordmor transporterer den fødende, bruker munnbind og hansker

         Transportrute: kjør til 1.etg, gjennom glasskorridor til MOBA (gå forbi sperrebånd pandemipost 1). Ta til venstre, heis til 2etg. Gå til høyre og inn på 2I

Ankomst ISO7

         Husk å henge isoleringsplakat på døren når det er smitteførende pasient inne

         Bakvakt føde står i slusen i smittevernutstyr, koordinerer og står ved mikrofonen for å ivareta kommunikasjonen med personalet inne på isolatet. Evt vurdere å tilkalle LIS lege som kan bistå i slusen dersom bakvakt fødelegen behøves inne på isolatet.

         Jordmor (FA) står «ren» på korridor for å kunne hente utstyr

         Ikke la begge dører stå åpne samtidig. Bruk intercom (gang til sluse og sluse til isolat) inn til sluse og få et klart JA før du åpner døren.

Fødsel

         Vanlig fødselshjelp med gode smittevernrutiner. Under fødsel ved kjent covid – 19 positiv anbefales bruk av åndedrettsvern (P2 - maske).

         Tydelig ledelse, også ift smittevern

         Innstillinger for romtemperatur på ISO 7 er i ekspedisjon på 2I

         Bruk av telefon på ISO 7: Bruk høytalerfunksjon

         Astrup av navlestrengsblod: håndteres som covid – 19 PCR (tas imot i desinfeksjonsserviett)

Evt behov for intensivbehandling nyfødt

         Barnet leveres fra isolatet til smittevernkledd personale som er rent

         Ved behov for stabilisering og behandling av barnet, skal barnet ivaretas på eget isolat før overflytting til isolat på 3D i Giraffkuvøsen.

Etter fødsel/ ved barselopphold:

         Ta kontakt med ansvarshavende sykepleier 2I/3F så snart som mulig etter fødsel for å avklare hvor mor og barn skal ha barselopphold

         Barnelege og anestesi varsles om at barnet er født dersom de ikke har vært tilstede under fødsel

         Bestill smittevask av ISO 7 så snart kvinnen er overflyttet til annet isolat

         Føden sitt utstyr må rengjøres etter prosedyre. Fyll på utstyrstralle og rydd på plass utstyr. Tøm søppel og tøysekker.

         Barselavdeling: ta med tralle med utstyr til barselopphold. Frakte bort gammelt rødt asfyksibord fra treningsrom Føden som beredskap for barnet under barselopphold ved 2I.

 

For overordnet prosedyre, se Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19