Hofteleddsdysplasi - behandlingsforløp v. 1.0

1.     Hensikt: 

Prosedyren er ment å forklare rutiner ved hofteleddsdysplasi, og inneholder behandlingsløp og indikasjoner for UL av hofter hos nyfødte og oppfølging av disse, avhengig av klinikk, familiær belastning og UL/rtg funn. Hofteleddsdysplasi - flytskjema for behandlingsforløp

 

Bakgrunn:

Hofteleddsdysplasi affiserer 2-3% av alle nyfødte, og kan ubehandlet føre til betydelig tap av funksjon i hofteleddet, med utvikling av sekundær artrose. Tidlig diagnostikk og behandling er derfor svært viktig. Om lag 85% av alle nyfødte har normalt utformede hofteskåler (99,9% stabile), mens 12-13% har umodne (99,4% stabile) og 2-3% har dysplastiske hofteskåler. De dysplastiske kan inndeles i lett og alvorlig dysplasi basert på UL, der man ved alvorlig dysplasi oftest har instabile hofter.

HD er hyppigere hos jenter enn gutter (4:1)

2.     Omfang:

Prosedyren omfatter nyfødte barn innlagt på føde/barsel avdeling ved SUS og ved nyfødtavdeling 3D. Alle nyfødte barn ved SUS blir undersøkt første levedøgn med tanke på medfødt hofteleddsdysplasi. Dette gjøres av barnelege.

3.     Definisjoner:

AI – Acetabularindeks

HD – Hofteleddsdysplasi

Senoppdaget HD – anamnese på oppstart av behandling etter 3 måneders alder

Risikobarn:

1.    1 førstegrads slektning med HD

2.    2 eller flere 2. grad slektninger med HD

3.    Seteleie/setefødsel (NB! Hos premature<33 uker henviser man ikke til UL kun på indikasjon seteleie, men ved andre indikasjoner som hos barn født til termin. UL tas helst kort tid før hjemreise)

4. Alvorlige fotdeformiteter

4.     Ansvar:

1. Barnelege henviser til UL hofter ved barselvisitt. Viktig å informere om familiær belastning i henvisningen, og om barnet er innlagt el reiser hjem

2. Røntgen lege setter opp videre kontroll UL hofter ved 4-6 ukers alder og 3 mnd alder etter gitte kriterier.

3. Røntgenlege henviser barn som skal ha putebehandling til barnepoliklinikken.

4. Barnelege legger barnet i pute og informerer foreldre om behandling og årsak til hoftefeil.

5. Sykepleier på barnepoliklinikken demonstrerer hvordan puten legges på, og gir andre praktiske opplysninger. Pårørende får informasjonsskriv.

6. Barnelege henviser putebehandlede barn til klinisk kontroll og UL hofter ved 6 ukers alder og 3 måneders alder. Barnelege henviser også til ortoped ved 6 måneders alder etter gitte kriterier etter kontroll ved 3 måneders alder.

7. Ortoped overtar behandlingsansvar etter 3 måneders alder

5.     Beskrivelse:

 

Diagnostikk og utredning

Positiv Ortholani/Barlow

Skal konferere med overlege nyfødtintensiv. UL under opphold barselavdeling. Hvis det er vanskelig å få tatt UL under opphold skal barnet legges i pute før hjemreise.

 

Barn med klinisk lukserte hofter tilstreber man UL samme dag eller første hverdag. Henvisning sendes på vanlig måte, men med hastegrad 24t. Kontaktes for time av røntgen. Hvis UL viser dysplasi kontinueres putebehandling i utgangspunktet i 3 mnd. Hvis UL ikke viser dysplasi, skal barnet ha kontroll UL ved 4-6 ukers alder.

Barnelege henviser til klinisk kontroll og UL hofter ved 6 ukers alder for å vurdere om det tilkommer bedring samt om putebehandlingen har effekt.

 

 

Usikker klinikk

Skal undersøkes av overlege. Knepp alene er ikke indikasjon for UL. Ultralyd under opphold i barselavdelingen, samme dag eller første hverdag. Henvisning med hastegrad 24t.

 

Risikobarn, men stabile hofter

UL i løpet av oppholdet i barselavdelingen, om mulig. Henvises med hastegrad 1 uke.

 

Praktisk gjennomføring – barsel

Barnelege stiller indikasjon for UL hofter ved barselvisitt, og henviser til UL hofter under/rett etter barselvisitten. Henvisningen sendes på vanlig måte med hastegrad 1 uke for risikobarn og 24t ved klinisk lukserte hofter/usikker Ortolani/Barlow. UL undersøkelsen utføres før utskrivelse fra barsel i den grad man praktisk kan gjennomføre det, med undersøkelse førstkommende mandag, tirsdag eller torsdag. Pasientene ringes ned fortløpende innimellom ordinært program. De med hastegrad 24t tas som ø-hjelp.

 

I forbindelse med helg/helligdager eller tidlig hjemreise, informerer barselpersonell foreldrene om å møte påfølgende mandag kl 09.30 på radiologisk avdeling luke A. Pasientene undersøkes da fortløpende uten tildelt time. Foreldre får med infoskriv fra røntgen.

 

Infoskriv til foreldre ligger under «Relatert»

 

Oppfølging/behandling etter UL barsel/første leveuke

 

Normal klinikk

1.    Alfavinkel >= 60 gr – ingen kontroll

2.    Alfavinkel 55-60 gr uten familiær senoppdaget HD – ingen kontroll

3.    Alfavinkel 55-60 gr og familiær senoppdaget HD hos 1. gr slektning – kontroll UL hofter 4-6 ukers alder

4.    Alfavinkel 50-55 gr – kontroll UL hofter 4-6 ukers alder

5.    Alfavinkel <50 gr – putebehandles

 

Røntgenlege setter opp kontroll ved 4-6 ukers alder etter nevnte kriterier

 

Putebehandlede

De som må ha putebehandling møter på barnepoliklinikken kl 13 med gul lapp. Røntgenavdelingen melder til ansvarlig sykepleier på poliklinikken. Barsellege gjennomfører klinisk kontroll og starter putebehandling. Foreldre får informasjonsskriv om HD. Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon (Engelsk), Barsel - Hofteleddsdysplasi - Pasientinformasjon

Ved behov for å justere pute møter de på barnepoliklinikken etter avtale.

 

UL og klinisk kontroll ved barnepoliklinikken ved 4-6 ukers alder og 3 måneders alder

Barnelege bestiller UL hofter og kontroll på barnepoliklinikken.

 

Oppfølging/behandling ved senere kontroller/undersøkelser

 

1.    Indikasjon for behandling og videre oppfølging ved 4-6 ukers kontrollen  

 

Putebehandlede

Klinisk kontroll og UL ved 3 måneders alder. Barnelege henviser.

 

Barn som ikke får behandling

1.    Alfavinkel <50gr – Start putebehandling. Klinisk kontroll etter 2-3 uker. UL hofter/klinisk kontroll barnepoliklinikken ved 3-3,5 måneds alder. Barnelege henviser.

2.    Alfavinkel 50-55gr – UL ved 3 måneders alder. Settes opp av røntgen.

3.    Alfavinkel >=55<60gr med familiær senoppdaget HD hos 1. gr slektning– UL 3 måneders alder. Settes opp av røntgen.

4.    Alfavinkel >=55gr uten familiær senoppdaget HD – ingen videre oppfølging

 

2.    Indikasjon for behandling og videre oppfølging ved 3 måneders kontrollen

 

Putebehandlede barn

1.    Alfavinkel <55gr: Fortsette behandling i 2 måneder. Røntgen bekken front og klinisk kontroll hos ortoped ved 6 måneders alder.

2.    Alfavinkel 55-58gr: Forlenge putebehandling i 1 måned, men foreldrene seponerer da selv. Røntgen bekken front og klinisk kontroll hos ortoped ved 6 måneders alder.

3.    Alfavinkel>= 58gr: Seponere pute. Røntgen bekken front og klinisk kontroll hos ortoped ved 6 måneders alder.

 

Barnelege henviser til ortoped og røntgen bekken front.

 

3.    Indikasjon for behandling og videre oppfølging ved 3 måneders kontrollen

 

Ikke behandlede barn

1.    Ingen bedring i forhold til UL ved 4-6 ukers alder (50-55 gr): LIC-ortose evt pute. Røntgen kontakter ortoped.

2.    Alfavinkel 55-58gr: Rtg bekken front om 2 måneder, røntgenlege dikterer dette som en anbefaling. Barnelege henviser samtidig til røntgen og ortoped.

3.    Alfavinkel >58gr: Ingen videre kontroll

 

Kontroll av putebehandlede barn hos ortoped ved 6 måneders alder

Røntgen hofter

Klinisk vurdering

Normale funn: ingen videre oppfølging

Usikker/patologi: Individuell vurdering

 

 

4.    Indikasjon for senere oppfølging og behandling (etter 3 mnd)

 

1.    Acetabularindeks (AI) >2 standardavvik over middelverdi: Ortose

2.     AI mellom 1 og 2 standardavvik: Ny rtg kontroll om 2-4 måneder

3.     Barn som har vært fulgt til ca 10-11 måneders alder pga utilfredsstillende AI: Siste rtg kontroll ved ca 1.5 – 2 års alder

 

5.    Senoppdaget, behandlingstrengende hofteleddsdysplasi

 

1.     Alle hvor man vurderer strekkbehandling: henvises ortoped

2.     Mer enn 6 måneder og ikke tidligere vurdert av barnelege: Henvises ortoped

 

Etter 4,5 måneders alder tar man rtg og ikke UL

 

6.     Avvik:

Avvik meldes i Synergi

Dersom avvik er medisinsk faglig begrunnet må dette dokumenteres i journalen.

 

7.     Kilder/Referanser:

Helsebiblioteket; Pediatriveileder; Nyfødtmedisin; Ortopedi,plastiskkirurgi, ØNH og hud. Revidert 2021

Flytskjema hofter, Sykehuset Innlandet januar 2021

 

 

 

 

Iverksettes fra 12.04.21