Stillingsbeskrivelse av IT, Spesialbioingeniør v. 1.0, 16.06.2021

1.   Kvalifikasjoner

         Offentlig godkjent bioingeniør

         Relevant erfaring innenfor IKT

 

2.   Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert i stab til avdelingssjef og rapporterer direkte til denne

 

3.   Ansvars- og arbeidsområder

 • Vedlikeholde og utvikle LIMS i samarbeid med IT-koordinator
 • Kvalitetssikring av IKT løsninger som blir brukt på avdelingen
 • Ansvarlig for temperaturovervåkningssystemet som benyttes på avdelingen
 • Vurdere innkjøp av IT-relatert utstyr i samråd med avd. ledelse, og samarbeide med IT-koordinator og seksjonenes superbrukere der dette er aktuelt
 • Utarbeide rapporter og statistikker over avd. diagnostikk
 • Har ansvar for saksbehandling i avdelingens avvikssystem, for IT relaterte hendelser
 • Har ansvar for generell IT-opplæring i avdelingen
 • Informere ansatte om endringer i LIMS og andre IT-systemer
 • Overvåke elektroniske bestillinger og meldinger/svar til DIPS og primærhelsetjenesten
 • Vedlikehold og redigering av avdelingens intranett, internettside og labnytt i samråd med avd. ledelse
 • Være behjelpelig med andre oppgaver i avd. etter nærmere avtale
 • IT-Spesialbioingeniør har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.   Samarbeidsforhold

IT-Spesialbioingeniør skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og være bindeledd mellom eksterne leverandører og Helse Vest IKT/systemforvalter 

 

5.    Spesielle bestemmelser

IT-Spesialbioingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer skal gis skriftlig

 

6.   Stedfortrederordninger

Ved fravær skal IT-koordinator har ansvar å følge opp temperaturovervåkningssystemet og alarmer for avdelingen

IT, Spesialbioingeniør er stedfortreder for IT-koordinator