Eiendomssjef

Eiendomssjef v. 1.0, 15.04.2010

Stilling: Eiendomssjef           Kode:      Enhet: Intern Serviceenhet      Avd: Eiendom

 

1.                     Organisatorisk plassering

 

-          Stillingen er direkte underlagt  og rapporterer til direktør  IS.

 

                        -     Stillingen er organisert som linjefunksjon.

 

2.                     Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

§  Personalansvar for alle ansatte i eiendomsavdelingen.

 

§  Leder avdelingen i h.h.t. vedtatte styringssignaler og oppsatte mål.

 

§  HMS-ansvar for egen avdeling, og ansvar for at avdelingen drives i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.

 

§  Budsjettansvar for egen avdeling og fullmakt til å inngå avtaler opptil en kostnad på kr. 1 mill. Ellers utøve virksomheten etter foretakets delegasjonsreglement.

 

§  Lede virksomheten ved bruk av ledelsesverktøyet EFQM.

 

§  Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert.

 

Samarbeidsforhold:

 

§  Stillingsinnehaver vil i utstrakt grad arbeide ut mot avdelingens kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor viktighet at en ivaretar service og kundefokus.

 

§  På en aktiv måte arbeide for videreutvikling av arbeidsmiljø og samarbeidsforholdene mellom avdelingens ansatte og dens kunder.

 

  • Holde direktør IS informert om sitt arbeid.

 

 

 

4.                     Generelle bestemmelser:

 

                        a.         Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

 

b.         Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av direktør IS etter at endringene er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.