Katastrofeplan v. 1.1

håndbok        Stavanger universitetssjukehus Nivå       I                                                      

Kapittel:

Katastrofeplan Avdeling for radiologi

Side:                 

5.22

 

Av:                    

Revisjon:               

Utarbeidet av:    Ass.sjefradiograf

 

Erstatter:   31.12.09

Dokumentansvarlig:    Ass.sjefradiograf

 

Godkjent av:

Avdelingssjef

31.12.10

1. Ledelse

Avdelingssjef eller dennes stedfortreder (medisinsk ansvarlig), er øverste ansvarlige for katastrofearbeidet i røntgenavdelingen.

Avdelingsjef og dennes stedfortreder (medisinsk ansvarlig) leder fordelingen av leger på laboratorier og i granskning under katastrofearbeidet.

Sjefradiograf og ass. sjefradiograf fordeler radiografer til aktuelle arbeidsoppgaver, samt at disse også i samarbeid med radiologer og pasientmottak prioriterer pasientene til de ulike laboratoriene. 

         Kontorleder fordeler merkantilt personale til aktuelle oppgaver

         Seksjonsradiografene styrer sine respektive laboratorier.

2.       Arbeidssted

Kommunikasjonssentral for røntgenavdelingen blir opprettet på konferanserommet. Fremmøte og registrering skal foregå her.
De innkalte må også melde fra her når de blir permitert fra katastrofearbeidet
.

3.  Personell

         Personellister finnes i katastrofehåndboka/ og eller gat, samt i granskning, hovedavdeling. 

         Ass. sjefradiograf er ansvarlig for at listene er ajourført.

4.  Varsling/inkalling av personell

                         Gruppe definert til katastrofe kontor varsles via UMS om mulig katastrofe.

                        
Fase 1.        

                   Avdelingssjef med ledergruppe og ass.sjefradiograf møter og danner internt katastrofekontor.

                         Ved rask opptrapping til Fase 2 fordeles arbeidet med innkalling til de nærmeste lederene umiddelbart.

 

                                                    Fase 2.

                                                    Avdelingssjef avgjør antall og  kompetansebehov som skal innkalles.

                                                                     Resterende forhåndsvarsles og ber de holde seg ved telefon.

 

                                                    Fase 3.    

                                                    Innkalle alle, inklusive radiografer/rtg.sykepleiere ved satelitt. Vurdere om satelitter skal åpnes for diagnostisering av lettere skadd personell.

 

                Ved behov kan Avdeling for radiologi be om ekstra personell til å ta seg av pasientene mens de er i radiologisk avdeling.  Denne anmodningen skal gå gjennom K-kontoret tlf 7008.

 

5.  Avløsning for personalet

Avløsning for personalet må skje på en slik måte at den beredskapen det er gitt ordre om fra K-kontoret til enhver tid opprettholdes.

6.       Arbeidsoppgaver

Diagnostisere og behandle pasienter.

 

7.       Henvendelse fra pressen

8.            Alle henvendelser fra massemedia henvises til informasjonskontoret i auditoriet, inngang 5. Ingen pressefolk har adgang til avdelingen.