Stillingsinstruks - Førstesekretær med lederansvar v. 1.0, 07.07.2010
  1. Kvalifikasjoner:

 

Må ha:

         Gode lederegenskaper           

 

Bør ha:

         Lederutdanning eller tidligere erfaring som leder

         Godt kjennskap til sykehusets kontortjeneste

         Administrativ kompetanse

         Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet

 

2. Organisatorisk plassering:

         I linje med kontorfagleder som nærmeste overordnet

         Faglig og administrativt overordnet kontorpersonale i sin gruppe

         Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte

 

3.   Ansvarsområde/hovedoppgaver til teamleder kontorfaglige tjenester

         Delegert personalansvar

         Ressursstyring

         Ansvar for daglig drift

         Fordeling av oppgaver

         Planlegging av arbeidsplaner

         Ferieplanlegging

         Oppfølging av sykefravær

         Godkjenning av forespørsler i GAT

         Delta i produksjonen

         Andre arbeidsoppgaver delegert fra kontorfagleder

 

Kontortjenestens kvalitet

         Ansvar for at gruppen har høy faglig standard

         Informere og stimulere sine medarbeidere til å medvirke aktivt om avdelingens drift og utvikling

         Legge til rette for et godt arbeidsmiljø iht Arbeidsmiljloven

         Holde seg faglig oppdatert

         Bidra aktivt til godt tverrfaglig samarbeid

 

Økonomisk styring:

         Samarbeide om budsjettdisponeringer i samarbeid med kontorfagleder

 

Utviklingsarbeid:

         Holde seg faglig á jour med utviklingen innen eget fagområde

         Opplæring og utvikling av personalet i forhold til oppgavene de skal ivareta

 

Personalarbeid :

         Ha delegert ansvar for sin gruppe og bidra aktivt i tilsettingsprosesser i samarbeid med kontorfagleder

         Videreformidle aktuell informasjon til personalet

         Være verdiskaper og motivere personalet

 

Helse –miljø og sikkerhet:

         Ha ansvar for at HMS-arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer

         Arbeide aktivt for at fastsatte standarder innen kvalitet og for helse/miljø/ sikkerhet blir nådd

 

4. Samarbeidsforhold

         Nært samarbeid med kontorfagleder

         Nært samarbeide med linjeledere innen andre arbeidsgrupper

         Samarbeid med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere

         Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

 

5.   Spesielle bestemmelser

 

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av kontorfagleder, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver.  Slike endringer gis skriftlig.