Stillingsbeskrivelse adm. koordinator v. 1.9, 24.06.2021

1. Kvalifikasjoner

Autorisert helsesekretær
Høyskole eller annen relevant erfaring innen administrasjon og ledelse

 

2. Organisatorisk plassering

Stillingen er direkte underlagt avdelingssjef

Er medlem i avdelingens ledergruppe

Har delegert personalansvar for kontorpersonell

Har faglig og administrativt ansvar for kontorpersonell

 

3. Administrative oppgaver

 • Utføre administrative oppgaver delegert fra avdelingssjef og avdelingsoverlege
 • Sørge for at den kontorfaglige virksomheten fungerer forsvarlig og blir utført med høy faglig standard
 • Arbeide aktivt for at avdelingens og Stavanger Universitetssjukehus’ system for kvalitet og HMS blir fulgt
 • Avdelingens arkivar med ansvar for Elements
 • Intern revisor og deltaker i avdelingens interne revisjonsteam

 

   

4. Personalforvaltning

 • Har delegert personalansvar for ansatte på ekspedisjonen
 • Tar imot nyansatte, ordner med praktiske ting og sørger også for brannrunde.
 • Webcruiter: Være en ressurs for avdelingen ved håndtering av utlysninger, innkalling/tilrettelegging for intervjuer osv.
 • GAT/Agresso håndtering for ekspedisjonen, stab og legene

 

 

5. Fagoppgaver:

Administrasjonskoordinator har rett og plikt til å holde seg oppdatert innen administrasjon, ledelse og andre områder som er av betydning for jobbutførelsen.

 

 

6. Samarbeidsforhold

 • Administrasjonskoordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger i avdelingen
 • Ivareta et godt forhold til våre samarbeidspartnere, å være behjelpelig ved ombygginger i forbindelse med installasjon av nytt utstyr.

 

7. Spesielle bestemmelser
Stillingen har taushetsplikt etter sykehusloven § 16.
Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter at saken har vært forelagt administrasjonskoordinator. Endringer skal gis skriftlig


8. Stedfortrederordninger

Seksjonsleder Tiina Greig har stedfortrederfunksjon i Elements og GAT ved fravær.

Administrasjonskoordinator er stedfortreder i Agresso for seksjonsledere.