Kvalitetspolitikk for Medisinsk Mikrobiologi v. 2.1, 12.01.2022

1.   Hensikt: 

Beskrive avdelingens overordnede kvalitetspolitikk.

2.   Omfang:

Angi avdelingens overordnede intensjoner og retningslinjer i forbindelse med kvalitet. Disse baseres igjen på organisasjonens strategi: Strategi for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023 (Ikke tilgjengelig)

3.   Definisjoner:

Kvalitetspolitikk: «Overordnede intensjoner og retningslinjer for et laboratorium i forbindelse med kvalitet slik den er uttrykt av den øverste ledelsen for laboratoriet» Hentet fra NS-EN ISO 15189:2012. 

EQS: dokumentstyringssystem for Helse Stavanger. Her ligger alle styrende dokumenter, prosedyrer og retningslinjer, både på overordnet og lokalt nivå.

Synergi: felles elektronisk system for registrering og behandling av uønskede hendelser og forbedringsforslag.

4.   Ansvar:

Avdelingssjefen har ansvar for at avdelingen har en kvalitetspolitikk og at denne blir vurdert årlig i forbindelse med Ledelsens gjennomgang.

5.   Beskrivelse:

Vår visjon:

Rett svar til rett tid

 

Våre verdier:

Service, kvalitet, faglig kompetanse og forskning

 

Vi skal drive diagnostikk og rådgivning av høy kvalitet innen virologi/infeksjonsserologi, bakteriologi, parasittologi, mykologi og molekylær mikrobiologi

Avdelingen skal kontinuerlig ha egen forskningsaktivitet og metodeutvikling 

Vi skal til enhver tid aktivt følge med i faglig utvikling og innføre nye faglige anbefalinger/metoder 

Vi skal involvere våre ansatte i planlegging, beslutning og gjennomføring av endringer 

Vi planlegger og gjennomfører målrettet opplæring og videreutvikling av våre ansattes kompetanse

Hvordan vi skal oppnå dette: Kvalitetsmål for Medisinsk Mikrobiologi. Ved å:

Overholde taushetsplikten og dermed sikre at fortrolig informasjon blir beskyttet  

Forholde oss upartiske og lar oss ikke påvirke av ytre faktorer. Dette for å hindre at noe skal kunne innvirke på kvaliteten på det arbeidet vi utfører, eller redusere tilliten til vår kompetanse 

Tilstrebe et sikkert arbeidsmiljø og trygg arbeidsplass 

Tilfredsstille krav i ISO 15189 

Vi deltar aktivt i forskningsprosjekt med fokus på antimikrobiell resistens (AMR) som en del av Helse Stavanger sin AMR-strategi.

Avdelingen har som mål å opprette egen 5-års strategiplan.

6.   Avvik:

Avvik meldes i Synergi. Se: Synergi - Melding av saker (Ikke tilgjengelig)

7.   Kilder/Referanser:

- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250

- Systematisk HMS arbeid - Kartlegging og risikovurdering (Ikke tilgjengelig)

- NS-EN ISO 15189 (2012), kap. 4.1.2.3