Dødsfall på pasienthotellet

Dødsfall på pasienthotellet v. 1.6, 08.07.2021

 

1 . Hensikt

Vise respekt og verdighet i forhold til den døde og pårørende

 

 

2. Ansvar

Avdeling / seksjon / post ansvarlig lege på SUS hvor pasienten skal til behandling,

gjennomgår behandling, eller vakthavende lege, har det medisinfaglige ansvaret for pasienten.

Avdeling / seksjon / sengepost har ansvar for at det er rutiner slik at avdøde og pårørende blir ivaretatt på en god måte.

 

 

3. Rutine

Ved dødsfall på pasienthotellet må avdeling / seksjon / postansvarlig lege eller vakthavende lege, vurdere om det er et unaturlig dødsfall og om dette skal meldes til politiet og helsetilsynet.

Dødsfallet skal konstateres av lege. Politiet vurderer da evt. rettslig obduksjon og begjærer denne. Dersom rettslig obduksjon blir begjært, skal ikke noe fjernes eller røres ved på den avdøde.

 

Legerklæring om dødsfall / melding om unaturlig dødsfall

Denne fylles ut av avdeling / seksjon / postansvarlig lege / vakthavende lege.

Orginal og kopi følger journalen til Avdeling for patologi.

Legeerklæring om dødsfall blir deretter sendt videre til Skifteretten, hvor pårørende kan henvende seg (intern SUS rutine). Dersom pårørende henvender seg til sykehuset med spørsmål om dødsattest, er SUS pliktig til å utlevere denne til pårørende.

 

Rekvisisjon av obduksjon

Fylles ut av postansvarlig lege / vakthavende lege. Rekvisisjonen følger journalen til

Avdeling for patologi. Henviser til SUS sine rutiner for obduksjon.

 

Stell av den døde

Kjeven støttes opp av hakestøtte. Dette gjøres av sykepleier ansatt på hotellet.

Sykepleier på hotellet sørger også for navnemerking av avdøde.

Portør sørger for transport av avdøde til Avdeling for Patologi.

Avdøde blir stelt i Avdeling for Patologi, før vedkommende blir lagt i kiste.

 

Informasjon til pårørende

Avdeling / seksjon / postansvarlig lege eller vakthavende lege, har ansvar for å informere pårørende om dødsfallet og om obduksjon.

Ønsker pårørende å se avdøde, kan dette skje før overflytting til Avdeling for Patologi.Ved visning av avdøde i bårekapellet må dette avtales med Patologisk Anatomisk avdeling.

Det kan gjøres avtale om visning i bårekapellet mellom kl. 08 – 15 på vanlige hverdager. Avtalen kan gjøres ved å ringe tlf 51519381.

Sykehusprestene eller begravelsesbyrå vil være behjelpelige her.

 

 

Disse rutiner gjelder ved dødsfall av pasient på pasienthotellet.