Kvalitetsmål for Medisinsk Mikrobiologi v. 4.0, 01.03.2023

1.   Hensikt: 

Beskrive avdelingens overordnede kvalitetsmål.

2.   Omfang:

Til grunn for våre kvalitetsmål er avdelingens kvalitetspolitikk, krav i henhold til ISO 15189 og i overnsstemmelse med Helse Stavanger sin strategiplan, se lenke til dokument under punkt 7.

3.   Definisjoner:

Kvalitetspolitikk: Overordnede intensjoner/retningslinjer for laboratoriet i forbindelse med kvalitet. Se: Kvalitetspolitikk for Medisinsk Mikrobiologi.

Kvalitetsmål: Mål som laboratoriet setter seg for kvalitetsarbeid. Baseres på laboratoriets kvalitetspolitikk.

4.   Ansvar:

Avdelingssjef har ansvar for at avdelingen har kvalitetsmål. Denne bestemmer, sammen med ledergruppen og kvalitetskoordinator, hva disse skal være og hvordan målene skal oppnås. Det skal være oversikt over hvem som er ansvarlige for målene som settes og hvem som rapporterer tilbake til ledelsen om målene er oppnådd. 

5.   Beskrivelse:

Avdelingens kvalitetsmål er en del av vårt system for internkontroll. Det skal årlig utarbeides målbare kvalitetsmål ved ledelsens gjennomgang som er forankret i kvalitetspolitikken. Disse skal følges opp kvartalsvis av kvalitetskoordinator ved avdelingens ledermøter. Kvalitetskoordinator skal deretter revidere årets kvalitetsmål ved å fylle inn daterte oppsummeringer, og legge disse ut som nyeste versjon av årets kvalitetsmål som vedlegg under relatert i dette dokumentet. Nyeste versjon av kvalitetsmålene lagres også på F:\Ledergruppen\Ledelsens gjennomgang. Ettersom oppdatert versjon av årets kvalitetsmål legges ut kvartalvis i EQS, er revisjonsfristen til dette dokumentet satt til 3. måneder. 

Under fanen Relatert finnes årets kvalitetsmål og mal for årlig utfylling. Avdelingen tilstreber å ha mål innen disse områdene:

  •  Organisasjon og ledelse
  •  Kvalitetssystem
  •  Kompetanse og opplæring
  •  Preanalyse, analyse og postanalyse
  •  IKT
  •  Forskning og utvikling
  •  HMS/Ytre miljø

Ved ledelsens gjennomgang skal fjorårets kvalitetsmål gjennomgås og sluttføres, deretter arkiveres de etter sluttføring i Elements i saksmappen til Ledelsens gjennomgang. Dersom kvalitetsmål ikke har vært mulig å gjennomføre i inneværende år, skal disse vurderes videreført til neste år. Nye kvalitetsmål settes for kommende år ved ledelsens gjennomgang.

Vi benytter også kvalitetsindikatorer som indirekte kvalitetsmål. Se: Kvalitetsindikatorer (Ikke tilgjengelig)

5.1 Arkivering

Eldre kvalitetsmål ligger tilgjengelig i historikken til dokumentet.

6.   Avvik:

Synergi benyttes der planlagte mål ikke er oppfylt. Korrigerende tiltak iverksettes. Gjelder ikke saker som skal videreføres/er blitt utsatt som følge av at de ikke har vært mulig å gjennomføre.

7.   Kilder/Referanser:

- NS EN ISO 15189:2012 Kap. 4.1.2

- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

- Kvalitetspolitikk for Medisinsk Mikrobiologi

- Strategi for Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus 2018 - 2023 (Ikke tilgjengelig)