Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for pasientdokumentasjon v. 1.3, 29.09.2020

Stillingsbeskrivelse - seksjonsleder Seksjon for pasientdokumentasjon

 

Stilling:       Seksjonsleder

Kode:          3055

Enhet:         Divisjon for Driftsservice    

Avdeling:     Dokumentavdeling, Seksjon for pasientdokumentasjon

 

 

1.    Organisatorisk plassering

Seksjonsleder er i linjefunksjon og rapporterer til avdelingssjef for Dokumentavdelingen.

 

 

2.    Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

         Lede enheten, samt forvalte enhetens ressurser i samsvar med fullmaktstruktur og overordnede mål.                                                      

         Opptre på vegne av arbeidsgiver i sitt daglige virke

         Utvikle og effektivisere foretakets arkivtjeneste i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

         Ivareta arkivansvaret for foretakets pasientarkiver.

         Ivareta økonomi- og personalansvar i Seksjon for pasientdokumentasjon.

         Levere månedlige driftstall til avdelingssjef for Dokumentavdelingen.

         Ansvarlig for enhetens kvalitets, sikkerhets og HMS arbeid, påse at dokumentasjon blir oppdatert

         Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert

         Bidra til utarbeidelse og ajourhold av foretakets arkivplan

         Ansvar for godkjenning/utsending av journalkopi fra foretaket

 

 

3.    Samarbeidsforhold

         Informere og stimulere sine medarbeidere til å samarbeide om enhetens og foretakets overordnede mål.

         Aktivt samarbeide med Intern Service ledelse, foretakets og seksjonenes brukere, slik at en oppnår en brukervennlig og kostnadseffektiv drift.

         Sørge for god kontakt og samarbeid mellom foretakets avdelingsledelse, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere

         Utføre oppgaver pålagt av nærmeste overordnede

         Ansvar for enhetens HMS

 

 

 

 

4.    Generelle bestemmelser

 

a)           Seksjonsleder har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

b)           Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av avdelingssjef for Dokumentavdelingen etter at endringene er forelagt seksjonsleder for pasientdokumentasjon. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.