Smittepasient / isolering 3D

Smittepasient / isolering 3D v. 1.4, 12.05.2021

1.     Hensikt:

Unngå at infeksjon / smitte sprer seg til andre barn, personalet og pårørende. Isolasjonsregimene har til hensikt å blokkere de smittemåter som i praksis har vist seg å være av størst betydning for utvikling av sykehus infeksjoner.

2.     Omfang:

Gjelder når pasienter må isoleres på isolat / kohortisolering. Denne prosedyren gjelder for spesifikke utfordringer når isolering iverksettes på 3D. 

3.     Ansvar:

         Avdelingens lege avgjør i samarbeid med sykepleier, om pasienten skal isoleres og hvilket regime som skal følges, samt dokumenterer dette i DIPS.

         Legen er også ansvarlig for eventuell prioritering av pasienter til isolasjonspleie.

         Avdelingens lege må avgjøre når isoleringen kan opphøre og dokumentere dette i DIPS.

         Ved smitteutbrudd – to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde se: Tiltakskort smitteutbrudd 3D (Ikke tilgjengelig)

         Sykepleier har ansvar for gjennomføring av isolasjonsregimet, for å informere alle berørte parter som sykehuspersonell og pårørende, samt dokumentere isolering og dato for isolering / evt opphør av isolering i sykepleiedokumentasjonen i DIPS.

4.     Beskrivelse:

4.1. Isolat / kohort

Døren på isolatet / kohort merkes med plakat:

Plakat dråpesmitte (Ikke tilgjengelig)

Plakat kontaktsmitte (Ikke tilgjengelig)

         Isolatet skal stå klart til bruk med et minimum av utstyr.

         Isolat bør ha pc, telefon og kjøleskap.

 

4.2. Sluse

         Døren ut fra sluse til korridor skal være lukket.

         Døren fra isolat til sluse skal alltid være lukket.

         Slusen regnes som rent område under smitteisolasjon.

         Slusen regnes som uren ved oppheving av isolasjon, alt som ikke kan desinfiseres må kastes.

         Håndhygiene utføres i sluse før påkledning og når isolatet forlates.

         Om mulig oppbevares pasientens perm i slusen.

         Påkledning av smittefrakk, hansker og evt. munnbind tas på i sluse, se: Isolering - på og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr (Ikke tilgjengelig) Smittefrakk (Ikke tilgjengelig) Kirurgisk munnbind (Ikke tilgjengelig)

         Assistenten skal sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig og at det er ryddig.

 

4.3. Utstyr i sluse:

         Hansker i forskjellige størrelser.

         Smittefrakker

         Merkelapper: sykehusavfall til forbrenning. Kryss av for smitte.

         Hvite og gule plastposer

         Smitteeske til risikoavfall

 

4.4. Isoleringsregimer:

Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

 

4.5. Bruk av hansker:

         Se: Hanskebruk (Ikke tilgjengelig)

         Ha rene hender før hansker tas på. Hansker skal brukes der man kan komme i direkte berøring med infeksiøst materiale, f.eks. puss og ved fare for blodsøl eller kontakt med blod eller kroppsvæsker.

         For øvrig skal en følge retningslinjene for de enkelte isoleringsregimene.

         Ta på hanskene umiddelbart før kontakt med slimhinner og før kontakt med hud som ikke er intakt.

         Skift hansker mellom arbeidsoppgaver dersom hanskene har kommet i kontakt med områder som kan være forurenset.

         Fjern hanskene umiddelbart etter avsluttet prosedyre.

         Desinfiser eller vask hendene straks hanskene er tatt av, før berøring av rene flater og gjenstander og før kontakt med andre.

 

4.6. Smittefrakk:

         Se: Smittefrakk (Ikke tilgjengelig)Gjenbruk av smittefrakk (Ikke tilgjengelig)

         Smittefrakk er nødvendig ved kontakt med smitteførende pasienter, infeksiøst materiale eller forurenset utstyr.

         Smittefrakken skal skiftes etter langvarig bruk, f.eks. etter et helt vaktskift, og alltid når den blir synlig tilsølt.

         Ved gjenbruk av frakken henger den:

o    i pasientrommet, skal utsiden vende ut.

o    i sluse eller forgang, skal innsiden vende ut.

         Brukt smittefrakk skal aldri oppbevares i korridoren.

Frakken tas på:

         Ta den i halslinningen, stikk hendene inn i ermene uten å berøre utsiden av frakken og knapp den igjen.

Frakken tas av:

         Ta av hanskene, og desinfiser eller vask hendene.

         Knapp opp frakken.

         Stikk fingrene på den ene hånden inn under mansjetten på det andre ermet, og trekk ermet av uten å berøre frakkens utside.

         Med hånden inne i ermet tar en så tak i utsiden av mansjetten på det motsatte ermet og trekker dette av.

         Unngå at ermene vrenges når de tas av. Frakken tas til slutt i halslinningen og henges på plass. Desinfiser eller vask hendene på nytt.

 

4.7. Informasjon

         Foreldrene skal ha grundig muntlig og skriftlig informasjon om årsaken til isolering: Informasjon til foreldre ved isolering 3D

         Foreldrene skal læres opp til god håndhygiene. Foreldrene skal vaske, tørke og desinfisere hendene i slusen når de går inn og ut av isolatet.   

         Ved bestilling av tjenester fra andre avdelinger (for eksempel avd. for med. biokjemi, avd. for radiologi, fysioterapi) skal det opplyses om smitteregime

 

4.8. Personalet

         Sykepleier og assistent blir enige om assistentens oppgaver.

         Personalet skal bruke hansker og smittefrakk ved all pleie og behandling.

         Når en er på isolatet / kohort bruker en hånddesinfeksjon så sant en ikke er synlig forurenset på hendene.

         Når en forlater isolatet skal en vaske, tørke og desinfisere hendene.

         Pleiepersonalet på isolatet får avløsning til å gå på pauserommet. Den som er assistent kan ha andre barn i avdelingen og kan hente melk, medisiner m.m.

         Nødvendig utstyr «bestilles» via telefon, evt. ved at lapp henges på døren, evt. gjøres dette ved vaktskiftet.

         En kan gå i kantinen under forutsetning av at en utfører god håndhygiene når en forlater 3D og desinfiserer hendene før en går inn i kantinen.

         Legevisitt, blodprøver, cerebral ultralyd o.l. gjøres etter at man er ferdig med de andre pasientene hvis dette er forsvarlig medisinsk sett.

         Rengjøringspersonalet utfører rengjøring av isolat / kohort etter andre arbeidsoppgaver er utført.

 

4.9. Assistentens oppgaver:

         Skal ha fortløpende dialog med sykepleieren som er på isolatet.

         Sørger for å bringe utstyr etter behov til isolatet.

         NB! Ved smitte pga. diaré og multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE osv.) skal ikke assistenten ha andre barn i avdelingen og ikke hente melk på kjøkken.

         Assistenten skal rydde ut brukt utstyr, pakke avfall i smitteesker o.l.

 

4.10. Håndtering av utstyr

         Det skal alltid være minimalt med utstyr på isolatet / kohorten.

         Pasientpermen skal fortrinnsvis oppbevares i slusen hvis mulig.

         Utfør håndhygiene før dokumentasjon.

         Kurven skal ikke bringes ut på medisinrommet.

         Utstyr som skal vaskes skylles ved behov og fraktes i pose til desinfeksjonsrommet og vaskes i dekontaminatoren. Vaskes umiddelbart.

         Utstyret som smokker, flasker og evt. pumpeutstyr blir vasket igjen i dekontaminatoren på kjøkken. 

         Vaskefat, pussbekken og annet flergangsutstyr bringes direkte til desinfeksjonsrommet og settes direkte i dekontaminatoren. Vaskes umiddelbart.

         Ved søl av infisert materiale skal det straks utføres flekkdesinfeksjon. Ta på hansker og tørk opp sølet. Desinfiser med Virkon 1 % på rene flater i 10 minutter. Deretter utføres vanlig rengjøring.

 

4.11. Håndteringa av morsmelk:

         Mor bruker egen pumpe på overnattingsrommet sitt.

         Engangspumpeutstyr og -flasker er i melkebankens skap 3 på gangen utenfor 3D

         Engangs pumpeflasker, kastes etter bruk.

         En gangs brystskjold skylles i vann og brukes i et døgn.

         Flasken tørkes av med desinfeksjonssprit 70 % og settes i kjøleskapet på isolatet.

 

4.12. Gule tøyfrakker:

         Legges oppi gul pose, stripses, så oppi en gjennomsiktig pose.

         Denne kan knytes eller stripses igjen – og skal legges på urent lager.

         Hvis du legger dem med tøysekkene v/heisen blir de ikke hentet.

 

4.13. Håndtering av avfall

Sortering:

         Med smitteavfall / infisert avfall menes:

o    Avfall som er direkte forurenset med smittefarlig materiale slik som brukte bandasjer, drenasjemateriell, hansker, munnbind, bleier o.a. Posen skal alltid lukkes før den tas ut av isolatet

o    Ved luftsmitte ses alt avfall på som smittefarlig

o    Ved kontaktsmitte og dråpesmitte har en både smitteavfall og restavfall.

o    Håndtørkepapir og blomsterpapir og annen emballasje som kastes i slusen er vanligvis ikke direkte forurenset og kan behandles som vanlig ikke infisert avfall / restavfall og emballeres for seg

Emballering:

         Alt infisert avfall fra isolatet legges i egen plastpose som lukkes godt igjen. Er avfallsposen tilsølt av infisert materiale på utsiden, skal den dobbeltemballeres    i ny plastpose. Rutine­messig dobbeltemballering er imidlertid ikke nødvendig.

         Brukt tøy legges i gul plastsekk som knyttes igjen og legges i ny gul sekk før den bæres ut på desinfeksjonsrommet og legges i vanlig rød skittentøy sekk.

         Ikke infisert avfall (papirhåndkle som er brukt på rene hender i slusen, papp) kastes i hvit plastpose i slusen som knyttes og legges i avfallssekk på desinfeksjonsrommet.

         Infisert avfall (avfall som er direkte forurenset med smittefarlige materiale slik som brukte bandasjer, hansker, munnbind, bleier) emballeres for seg i gule plastposer som lukkes godt igjen som legges direkte i smitteesker. Når sekken er ¾ full brettes posen sammen og esken lukkes. Esken merkes med avdeling/dato og settes på urent lager

         Dersom smitteavfallet ligger i en lukket pose / knyttet pose – kan smitteesken stå åpen i slusen.

         Se: Smittefarlig avfall (Ikke tilgjengelig)

Smitteavfallseske:

         Boksen brettes ut og papplate settes ned i bunnen.

         Sett oppi gul pose og ved behov legg en absorbent i bunnen av posen.

         Søppelet stripses igjen og legges oppi av den som er inne på isolatet.

         Brett sammen eskens topp og sette på lapp. Esken skal deretter ut på urent lager.

 

4.14. Opphør av isolering:

         Seng eller kuvøse settes inn med Virkon på rommet.

         Kjøres så på kuvøsevask eller vaskes på rommet dersom dette er tomt for barn.

         Rommet / kohorten ryddes.

         Tøy sendes på vask og engangsutstyr kastes.

         Teknisk utstyr og inventar, som ikke kan rengjøres i dekontaminatoren, settes inn med Virkon 1 %.

         Virketid er 10 minutter uten synlig forurensing og 30 minutter ved synlig forurensing. Rengjøres deretter med vann.

         Såpestativet taes ned og vaskes i dekontaminatoren.

         Pasientpermen: de papirene som skal scannes til DIPS legges i rene plastlommer av ren / uren person. Resten kastes.

 

4.15. Smittevask bestilles:

Forespørsler på smittevask skal bestilles i Xpand kundeweb, henvendelsen registreres som:

         Nytt behov

         Renhold

         Smittevask

         Spesifiser smittevaskkategori i beskrivelsen

         Smittevaskhenvendelser i tidsrommet 21:00-07:00, alle ukedager, må i tillegg formidles på telefon 89-2. Dette gjelder også hele døgnet i helger og på røde dager.

 

Arbeidsfordeling av smitteutvask på sengepost/ Intensiv/ poliklinikk

5.     Avvik:

Dette er en veiledende prosedyre. Eventuelle avvik meldes Synergi.

7.     Kilder/Referanser:

Se under relatert.