Kritiske prøvesvar, retningslinjer for mottak og overlevering v. 1.0, 26.01.2011

1.      Hensikt: 

            Sikre at behandlingsansvarlig mottar kritiske prøvesvar så raskt som disse foreligger.

Beskrive retningslinjer i MOBA for mottak og overlevering av kritiske prøvesvar fra laboratorieavdelingene i Medisinsk service divisjon.

 

2.      Omfang:

Prosedyren gjelder for kritiske prøvesvar.

 

3.      Definisjoner:

Kritiske prøvesvar: prøvesvar som indikerer alvorlig helsefare for pasienten med mindre behandling iversettes umiddelbart.

4.      Ansvar:

Personell i MOBA som mottar prøvesvar har ansvar for at de blir formidlet til riktig person etter gjeldende rutine.

 

5.      Beskrivelse:

Resultater fra Avdeling for medisinsk biokjemi ringes til Mottak, tlf.9341 og OBA,

tlf.6-1899.

Det skal dokumenteres i DIPS, at prøvesvar er mottatt av hvem, når og til hvilken lege man har videreformidlet svarene til.

 

Det er utarbeidet et skjema som kan benyttes ved mottak av kritiske prøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi, Hasteprøver og kritiske prøvesvar, skjema for mottak av telefonsvar.

6.      Avvik:

Prosedyren kan ikke fravikes.

 

7.           Referanser:

Overlevering av kritiske prøvesvar