Nyfødt; registrering av poliklinisk konsultasjon og innleggelse v. 1.3, 23.06.2016

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

1)   POLIKLINISKE KONSULTASJONER FOR NYFØDTE PÅ BARSEL.

Når barn behandles poliklinisk opprettes og avsluttes poliklinisk kontakt i DIPS av jordmor. Jordmor/barnepleier fyller ut KONS-skjema for polikliniske pasienter; KONS-skjema for fødepoliklinikk,fødeavdeling og barselposter

Sekretær sluttfører kontakten i DIPS og fører diagnosekoder (hoveddiagnose og aktuelle bidiagnoser + evt prosedyre-/operasjons-koder.)

 

2) INNELIGGENDE BARN

a) Nødnummer.

Alle nyfødte skal registreres i Natus ved fødsel. Dette genererer nødnummer i DIPS.

b) Registrering av barn på KK

Barnets nødnummer hentes opp i DIPS. Barnet legges på seksjon føde-barsel-BB, post FABB. Overflyttes til aktuell barselpost.

c) Dersom barnet ikke kan hentes opp i DIPS må det lages eget nødnummer i DIPS for barnet: Dette blir ulikt det nummeret som står i Natus. Ved bestilling av blodprøver må nødnummer i DIPS brukes.  

Når barnet ikke kan søkes opp i DIPS: Velg: ny person, velg: hjelpenummer og skriv inn barnets fødselsdato og kjønn, etternavn; morens, fornavn: mors fornavn/gutt/pike. Legg lapp til it-ansvarlig om at nytt id-nummer er laget for barnet. Gi beskjed om dette ved overflytting av barnet til barsel.

 

Ved utskriving fyller jordmor ut Diagnose-skjema.

Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken

Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen

 

d)   Overflytting av barn fra føde/barsel til 3D:

Overflytting til 3D i DIPS: Velg overflytting, Øverst i dialogboksen: ”flytt til” merk av ”Ny avdeling og post/seksjon,” Avdeling: Barn-HST, Post: 3D, Seksjon: Nyfødtmedisin, Skriv inn utskrivende lege.

Overflyttingsnotat føres i Natus av jordmor.

Fra fødeavdeling: kopi av helsekort og foreløpig barnerapport. Overflyttingsskjema nyfødt fra FA til 3D (Ikke tilgjengelig)

Fra barselavdeling: kopi av helsekort, barnekurve og barnets fortløpende journal.

 

e)   Diagnoseliste for barn på barselavdelingen. Diagnoseskjema nyfødt innlagt KK

 

3) Poliklinisk oppfølging på Barne – og ungdomspoliklinikken:

All informasjon hentes fra Natus og Dips. (I Natus må en ha mors id for å få tilgang til barnets journal.)

 

 

4) FRISKT BARN SOM FØLGER SYK MOR VED INNLEGGELSE PÅ KK

Alle friske barn som følger syk mor ved innleggelse på KK, for eksempel ved innleggelse på gyn.4A/4C, skal registreres i DIPS som ledsager. (Dette gjelder også alle friske personer som er nødt til å være på sykehuset pga annen pasient).

ICD-10-kode for frisk person som er nødt til å være på sykehuset pga annen pasient

Diagnoseskjema svangerskap og fødsel