Fysioterapi - Helgevakt - Retningslinjer for fysioterapeut som arbeider helg v. 1.5, 04.06.2019

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPEUT SOM ARBEIDER I HELGEN

 

 

1. Arbeidstid:     Lørdag : Dagvakt kl.0800-1512         Kveldsvakt kl. 1048-1800

                          Søndag : Dagvakt kl.0800-1512         Kveldsvakt kl. 1048-1800

 

2. Pasienter som skal ha behandling i helgen proriteres av behandlende fysioterapeut evt. med hjelp av gruppeleder (evt. i samråd med beh. lege) etter gjeldende retningslinjer.

 

3. Pasienter som skal ha helgebehandling føres på oppmøteliste for lørdag/søndag hvis mulig før kl. 1300 og seinest kl. 14:30 fredag. Hvis det er gjort avtale om et fast klokkeslett for behandling, skrives det. Hvis ikke, settes pasienten opp til kl. 08, 12 eller 17. (= formiddag, 2. behandling på dagtid, kveld). Husk å skrive inn sengepost, romnummer, diagnose, andre viktige opplysninger og kort om tiltak for helgebehandling i F7-bildet i rubrikken for kontaktårsak. Det skrives et kort journalnotat som beskriver pasientens tilstand og behandlingsbehov, slik at det blir tydelig hva vakthavende fysioterapeut skal legge vekt på ved tilsyn i helgen. Journalnotatet kan skrives ut av vakthavende hvis behov.

          Ansvar: Behandlende fysioterapeut/vakthavende fysioterapeut

 

4. Vakthavende fysioterapeut skal være i fysioterapiavdelingen fredagen mellom kl. 14:30 og 15.00 for å få rapport og for å få oversikt over antall pasienter og arbeidsmengde. ( Kveldsvakten fredag begynner kl. 15). Arbeidsmengden skal drøftes med fagleder/avdelingsleder for evt. å trekke inn ekstra personell/ pålegge overtid. Dagvakten lørdag må fra morgenen av orientere seg om alle pasientene på oppmøtelista den dagen. Dette er viktig for å skaffe seg en oversikt over behandlingsbehov (en eller flere ganger) og evt. om det er gjort avtale om klokkeslett for behandling. Dagvakt søndag gjør det samme.

 

5. Sjekk i DIPS om det kommer nye rekvisisjoner i løpet av helgen. Følg retningslinjer for mottak av henvisning og sett opp på oppmøtelista hvis nødvendig. (Se retningslinjer for hvilke pasienter som settes opp til helgebehandling som henger på tavla ved dør til treningssalen).

      Hvis en avdeling caller og ber om fysioterapi til en ny pasient, må vakthavende fysioterapeut forsikre seg om at pasienten er henvist. Pasienten skal være henvist i DIPS for at fysioterapeuten skal kunne skaffe seg nødvendige medisinske opplysninger i forkant av behandling, kunne registrere kontakt (er) og skrive notat.

 

6.  Vakthavende fysioterapeut skal skrive et kort journalnotat om behandlingstiltak i helga, korrigere klokkeslett, fylle inn diagnosekode og kode for behandlingstiltak. Nyhenviste som får behandling i helga, settes opp på en selv mandag for så å fordele pasientene til riktig gruppe/fysioterapeut. Gruppeleder (eller annen i gruppen ved gruppeleders fravær) har ansvar for å sjekke at det ikke står pasienter på oppmøtelista til kollega i gruppen som ikke er på jobb.. 

7.  Vaktcallingens nr. er 8316. Sjekk at personsøkeren er slått på og at den fungerer. Nye batterier fås på servicekontoret ved resepsjon/informasjonsskranken. Batterier finnes også i en av skuffene hos sekretærene.

 

8. Alle dører ut til korridoren skal holdes låst. Se låserutiner.

9. Hvis det er få pasienter på lista og det er ønske om å avspasere, må det avtales mellom de to som er på jobb slik at det alltid er en fysioterapeut tilstede mellom kl. 8 og 18. Avspaseringstimer føres i GAT