Konflikter-rutiner Kvinneklinikken v. 1.3, 22.03.2015

 

Endringer er understreket.

 

Ved å skape et best mulig arbeidsmiljø, vil en kunne forhindre mange konflikter mellom ansatte, og løse konflikter lokalt.

 

1) KONFLIKTER MELLOM PASIENT OG PERSONALET

I de fleste tilfeller vil en kunne ordne dette lokalt via nærmeste overordnet, ellers behandles klager etter rutiner i prosedyren Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken.

Avdelingsledelsen involveres etter regler i samme prosedyre

 

2) KONFLIKTER MELLOM ANSATTE

Ansatte som kar uoverensstemmelser/konflikter med andre ansatte bør forsøke å løse konflikten seg imellom.

Hvis dette ikke fører frem, tas saken opp med nærmeste overordnede, som prøver å finne løsninger.

Hvis dette ikke fører frem, tas saken opp med avdelingsledelsen. Det vil i mange saker være en fordel om årsakene til konflikten kan konkretiseres, og skrives i form av en rapport fra alle involverte.

Avdelingsledelsen vil ta saken opp med involverte parter, og forsøke å komme frem til en løsning,-evt. ved tilrettelegging av arbeidet, hjelp, veiledning etc. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med omplassering/intern attføring, oppsigelse etc.

I svært sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å bringe saken inn for Direktør, personalavdeling, eksterne konsulenter etc.