Terapiavdelingen - Henvisningsrutiner v. 1.3

1.      Hensikt: 

Sikre at henvisninger til Terapiavdelingen blir gjort på korrekt måte.

 

2.      Omfang:

Interne og eksterne henvisninger til ergoterapi, fysioterapi, logopedi og sosionomtjeneste.

 

3.      Definisjoner:

Interne henvisninger til Terapiavdelingen er en sekundærhenvisning i F7-bildet i DIPS.

Eksterne henvisninger skal sendes til Henvisningskontoret som skanner dem inn i DIPS.

4.      Ansvar:

Henvisende lege

 

5.     Beskrivelse:

Hent fram aktuell pasient, trykk F7

Marker aktuell innleggelsesperiode og trykk på knappen Ny s. henvisning

Scroll fram til FYS-HST, ERGO-HST, LOG-HST, SOS-HST i feltet for avdeling

Fyll deretter ut de gule feltene. Vennligs skriv hvilken sengepost det gjelder først i feltet for henvisningsårsak.

Trykk på knappen Send og lagre

 

           

6.      Avvik:

Når det kommer telefoniske henvendelser om behov for ergo-, fysioterapi, logopedi eller sosionomtjenester, er regelen at pasienten skal henvises via F7-bildet i DIPS. (Se pkt. 5). I noen tilfeller må en starte behandling før henvisningen kommer, for eksempel i helger da henvisninger ikke blir skrevet eller i ukedager fordi det haster. Den som ringer om den muntlige henvisningen, må sende en elektronisk henvisning siden.

7.      Kilder/Referanser:

DIPS bestemmelse for Helse Stavanger

Se DIPS-håndbok 0710 om henvisning tilsyn og gul lapp på SUSIntranet